Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut
Osiot
Sijainti: Pääsivu / Asuminen ja rakentaminen / Asuminen / Avustukset / Yksityisteiden avustukset

Yksityisteiden avustukset

Auraus, kunnossapito

YKSITYISTEIDEN KUNNOSSAPITOAVUSTUKSET

Yksityistieavustukset ovat kunnan vapaaehtoinen avustusmuoto Tervolan kunnan alueella olevien pysyvää asutusta palvelevien yksityisteiden kunnossapitoon ja parantamiseen.

Tekninen lautakunta päättää avustusten myöntämisestä vuosittaisten määrärahojen puitteissa ja teknisen lautakunnan 24.1.2017 hyväksymien myöntämisperusteiden mukaisesti.

Avustuksen saajina voivat olla avustusmuodosta riippuen

 • yksityishenkilöt (ns. pihatiet; vain oman talouden käytössä oleva tie)
 • järjestäytyneet yksityistiet (useamman talouden käytössä oleva tie; perustettu tiekunta)
 • järjestäytymättömät yksityistiet (useamman talouden käytössä oleva tie: tiekuntaa ei perustettu)


Mikäli hakemus koskee järjestäytymättömän tien avustamista, tulee avustuksen hakijan tiedottaa muille tien varrella vakituisessa asuinkäytössä oleville talouksille, että tietä on haettu kunnan auraukseen tai tien auraukseen on haettu avustusta ja että rahallinen avustus maksetaan hakemuksen jättäneelle.

Pysyvällä asutuksella tarkoitetaan asuntoa, jossa asutaan ympäri vuoden ja joka on talletettu väestötietojärjestelmään asukkaiden viralliseksi asuinpaikaksi (vakinainen osoite). Avustettava tien pituus lasketaan viimeiseen pysyvään asutukseen saakka.

Avustusmuotoja ovat:

 • Aurausavustukset (kertaluonteinen rahallinen avustus)
 • Auraus kunnan suorittamana (hyväksyminen kunnan aurausohjelmaan)
 • Kesäkunnossapitoavustukset (vain järjestäytyneille yksityisteille)
 • Perusparannusavustukset (vain järjestäytyneille yksityisteille)

 

Takaisinperintä:

Avustuksen hakijan ilmoittamien virheellisten tietojen tai muuten virheellisin perustein maksettu avustus voidaan periä takaisin.

 

AURAUSAVUSTUKSET

Aurausavustus on kertaluonteinen yhtä aurauskautta koskeva rahallinen avustus, jolla avustetaan pysyvään asutukseen johtavan tien omatoimista talviaurausta. Tien pituuden tulee olla vähintään 100 m.

Avustusmäärä on enintään 0,70 €/m/aurauskausi. Myönnetty aurausavustus maksetaan hakijan ilmoittamalle tilille, kun päätös on saanut lainvoimaisuuden.

Avustusta haetaan tarkoitukseen laaditulla lomakkeella ja hakemus tulee toimittaa tekniselle osastolle vuosittain ilmoitettavana hakuaikana.  Vuonna 2018 hakemukset tulee jättää 31.8.2018 mennessä.

Samalle tielle tai tieosuudelle ei voi hakea sekä aurausavustusta että kunnan suorittamaa aurausta.

 

AURAUKSET KUNNAN SUORITTAMANA

Aurausohjelmaan voidaan hyväksyä pysyvän asutuksen pääsytie seuraavin perustein:

 • Tien pituus on vähintään 200 m.
 • Veteraanitunnuksen omaavalla sotaveteraanilla ja/tai veteraanin puolisolla on oikeus päästäaurausohjelmaan ilman pituusrajoitetta.  Hakemukseen tulee merkitä sotaveteraanitunnus.
 • Alle 200 m:n tietä koskeva hakemus voidaan hyväksyä vain erityisten syiden (esim. kotipalvelujen käyttö, vajaakuntoisuus) perusteella. Hakijan on esitettävä perusteet hakemuksessaan.
 • Tie tai tien osa, jonka aurauksesta on yleistä yhteiskunnallista hyötyä (mm. merkittävät läpikulkutiet), vaikka tie ei olisikaan pysyvän asutuksen pääsytie.

 

Muuta huomioitavaa:
Tien kunnossapidosta vastaa aina tiekunta, tieosakkaat (järjestäytymätön tie) tai kiinteistön omistaja (pihatiet). Kunnossapitovastuussa olevan tulee asettaa aurausviitat ja poistaa mahdolliset aurausesteet (puiden oksat, kannot, kivet, yms.) ennen aurauskauden alkua.

Kunnan aurausohjelmaan otetut yksityistiet ja ns. pihatiet aurataan kunnan aluekohtaisten talvikunnossapitourakoitsijoiden toimesta käytettävissä olevalla kalustolla (pihateille ei erillistä pienempää kalustoa). Aurauksen piiriin ei kuulu liukkaudentorjunta, eikä pihojen tai pihapolkujen laajempi auraus.

Kunnan talvikunnossapitourakoitsijat aurauskaudella syksy 2014 - kevät 2018:

Paakkola, Kaisajoki, Ylipaakkola Urakointi Moisio Oy, 040 732 3495
Varejoki, Kätkävaara, Koivu, Loue, Peura sekä
Koivun, Louen ja Varejoen koulun pihat
Tmi Mikko Juujärvi, 0400 180 044
Vähäjoki, Suolijoki, Suukoski Jarmo Juujärvi, 0400 986 932
Pahtaoja, Runkaus, Korpela, Mattinen, Kivioja sekä
Mattisen koulun piha
Tmi Jorma Kaasila, 0400 926 316
Kaavatiet HV-Heli Oy, 0400 789 840

Aurausohjelmaan hyväksymistä koskeva päätös on voimassa kunnossapitokauden (1.10.2013 - 30.4.2017, 1.10.2017 - 30.4.2021, jne), jonka jälkeen hakemus tulee uusia.

Kohde poistetaan aurausohjelmasta ja auraus kunnan toimesta lakkaa, kun tiellä ei ole pysyvää asutusta, muu aurausohjelmaan hyväksymiseen liittynyt peruste ei ole enää voimassa tai jos tie ei ole aurattavassa kunnossa. Mikäli aurausohjelmaan hyväksymisen perusteet eivät enää ole voimassa, tulee siitä ilmoittaa tekniselle osastolle.

Aurausohjelmaan hyväksymistä tulee hakea tarkoitukseen laaditulla lomakkeella.  Hakemukset käsitellään teknisen lautakunnan kokouksissa normaalin kokousaikataulun mukaisesti, joten hakemukset on syytä jättää hyvissä ajoin ennen aurauskauden alkamista. Hakemusten jättämiselle ei ole erillistä hakuaikaa.

Samalle tielle tai tieosuudelle ei voi hakea sekä aurausavustusta että kunnan suorittamaa aurausta.

 

KESÄKUNNOSSAPITOAVUSTUKSET

Kesäkunnossapitoavustus on rahallinen maksuperusteinen avustus järjestäytyneille yksityisteille.

Avustettavat toimenpiteet voivat sisältää vuosittaiset kesäaikana tehtävät pintasorastukset, ojien ja rumpujen kunnossapidon sekä muut vuosittaiseen kunnossapitoon liittyvät toimenpiteet, kuten lanaukset, pölynsidonta, pientareiden niitot, raivaukset ja liikenteenohjauslaitteiden kunnossapidon. Talkootyötä tms. ei avusteta.

Avustusta myönnetään vain tien pysyvän asutuksen osalle ja sitä voidaan myöntää enintään 50 % hakemuksessa esitetyistä toimenpidekohtaisista kustannuksista.

Avustusta haetaan tarkoitukseen laaditulla lomakkeella ja hakemus tulee toimittaa tekniselle osastolle vuosittain ilmoitettavana hakuaikana. Vuonna 2018 hakemus tulee jättää 12.4.2018 mennessä. Hakemuksessa tulee esittää toimenpiteet ja niiden kustannukset.  Lisäksi ensimmäisellä hakukerralla liitteeksi tulee toimittaa karttaote, johon on merkitty ko. tieosuus sekä pysyvä asutus.

Myönnetty avustus on maksukelpoinen myöntövuoden loppuun asti ja se maksetaan tiekunnan pankkitilille maksettuja laskuja vastaan. Maksatusta varten tulee tekniselle osastolle toimittaa kopiot laskuista sekä maksukuiteista (esim. tiliote). Laskuissa tulee näkyä toimenpiteet eriteltyinä siten, että ne voidaan kohdentaa avustettaviin toimenpiteisiin. Avustusta maksetaan myöntöpäätöksessä esitetyn avustusprosentin mukainen osuus hyväksyttävistä ja toteutuneista toimenpidekohtaisista kustannuksista siten, että avustusta maksetaan kuitenkin enintään myöntöpäätöksessä esitetty toimenpidekohtainen enimmäisavustussumma.

Tiekunta ei saa kieltää tien käyttämistä muuhun kuin tieosakkaiden hyväksi tapahtuvaan liikenteeseen sinä ajanjaksona, jota avustus koskee. (ks. YksTL 96 §)

 

PERUSPARANTAMISAVUSTUKSET

Perusparantamisavustus on rahallinen maksuperusteinen avustus järjestäytyneiden yksityisteiden perusparantamishankkeisiin, joihin on myönnetty yksityisteiden valtionavustusta.

Avustusta myönnetään vain tien pysyvän asutuksen osalle ja sitä voidaan myöntää enintään 20 % toteutuneista kustannuksista ja enintään 20 % valtionavustuspäätöksessä hyväksytyistä kustannuksista.

Avustusta haetaan tarkoitukseen laaditulla lomakkeella ja hakemus tulee toimittaa tekniselle osastolle vuosittain ilmoitettavana hakuaikana. Vuonna 2018 ei perusparantamisavustuksia myönnetä, koska niihin ei ole määrärahavarausta. Hakemuksen liitteeksi tulee toimittaa tiedot perusparannustoimenpiteistä, kustannuksista ja valtionavustuksesta. Lisäksi ensimmäisellä hakukerralla liitteeksi tulee toimittaa karttaote, johon on merkitty ko. tieosuus sekä pysyvä asutus.

Myönnetty avustus on maksukelpoinen myöntövuoden loppuun asti. Maksatusta varten tulee tekniselle osastolle toimittaa kopiot laskuista sekä maksukuiteista (esim. tiliote). Laskuissa tulee näkyä toimenpiteet eriteltyinä siten, että ne voidaan kohdentaa avustettaviin toimenpiteisiin. Avustusta maksetaan enintään 20 % toteutuneista kustannuksista ja enintään 20 % valtionavustuspäätöksessä hyväksytyistä kustannuksista ja enintään myöntöpäätöksessä vahvistettu summa

Tiekunta ei saa kieltää tien käyttämistä muuhun kuin tieosakkaiden hyväksi tapahtuvaan liikenteeseen kymmenen vuoden aikana viimeisen avustuserän nostamisesta. (ks. YksTL 96 §)

 

LISÄTIETOJA

Tekninen johtaja Virpi Mäki-Iso                                      p. 0400 466 705
Hallintosihteeri Tarja Harjuniemi                                    p. 040 151 9743