Eduskuntavaalit 2019

Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 14. päivänä huhtikuuta 2019 kello 9.00 – 20.00.

Äänestysalue                                                             Äänestyspaikka

Äänestysalue 1 Tervolan kunta                               Kunnanvirasto

Osoite: Keskustie 81

95300 TERVOLA

Tervolan kunta muodostaa yhden äänestysalueen.

ENNAKKOÄÄNESTYS

Ennakkoäänestyksen ajanjakso on 3. – 9.4.2019.

Yleisenä ennakkoäänestyspaikkana toimii Tervolan kunnan kunnanvirasto, osoite Keskustie 81, 95300 Tervola.

Ennakkoäänestäminen voi tapahtua
arkipäivinä         kello   9.00 – 18.00 välisenä aikana
lauantaina          kello 10.00 – 15.00   “          ”
sunnuntaina       kello 10.00 – 15.00   ”          ”

Äänestäjän on esitettävä riittävä selvitys henkilöllisyydestään. Säännönmukaisessa tapauksessa äänestäjän tulee esittää henkilöllisyystodistus tai muu valokuvalla varustettu henkilöllisyyden osoittava asiakirja. Jos äänioikeutetulla ei ole äänestyksessä tarvittavaa henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, poliisi myöntää maksutta väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten. Väliaikaista henkilökorttia haettaessa hakijalla on oltava mukana kaksi poliisin ohjeiden mukaista passivalokuvaa.

KOTIÄÄNESTYS

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Muu äänioikeutetun perheenjäsen ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.

Kotiäänestys toimitetaan ensimmäisessä vaalissa jonakin ennakkoäänestysajanjaksoon (3. – 9.4.2019) sattuvana päivänä äänestäjälle erikseen ilmoitettuna, kello 9:n ja 20:n välisenä aikana.

Kotiäänestykseen oikeutetun on kirjallisesti tai puhelimitse, puh.0400 268 920, ilmoitettava halukkuudestaan äänestää ennakolta kotonaan kotikuntansa keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 2.4.2019 ennen kello 16. Jos puhelimitse tehty ilmoitus tai kirjallinen ilmoitus on saapunut keskusvaalilautakunnalle edellä mainitun määräajan jälkeen, kotiäänestystä ei saa toimittaa.

Ilmoituksen voi äänestäjän puolesta tehdä tämän valitsema henkilö. Kirjallinen ilmoitus, joka on allekirjoitettava, voidaan tehdä käyttäen tarkoitusta varten laadittua lomaketta. Lomakkeita on saatavana keskusvaalilautakunnan sihteeriltä Minna Sarajärveltä puh.0400 268 920.

Osoite: Tervolan kunnan keskusvaalilautakunta, Keskustie 81, 95300 Tervola. Lomake on saatavissa myös oikeusministeriön vaalisivulta https://vaalit.fi/aanestaminen-kotona.

 

Tervolassa 20.2.2019

TERVOLAN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Vili-Matti Kraatari                        Minna Sarajärvi
puheenjohtaja                                sihteeri