Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut
Osiot
Sijainti: Pääsivu / Kunta ja hallinto / Kuulutukset / Presidentinvaali 2018

Presidentinvaali 2018

Presidentinvaali 2018

Presidentinvaalin ensimmäinen vaali toimitetaan sunnuntaina 28. päivänä tammikuuta 2018 kello 9.00 - 20.00 ja mahdollinen toinen vaali sunnuntaina 11.2.2018 kello 9.00–20.00.

Äänestysalue Äänestyspaikka

Äänestysalue 1 Tervolan kunta                               Kunnanvirasto

Osoite: Keskustie 81

95300 TERVOLA

Tervolan kunta muodostaa yhden äänestysalueen.

 

ENNAKKOÄÄNESTYS

Ennakkoäänestyksen ajanjakso on  ensimmäisessä vaalissa 17.–23.1.2018 ja mahdollisessa toisessa vaalissa 31.1. – 6.2.2018.

Yleisenä ennakkoäänestyspaikkana toimii Tervolan kunnan kunnanvirasto, osoite Keskustie 81, 95300 Tervola.

 

Ennakkoäänestäminen voi tapahtua

arkipäivinä         kello   9.00 – 18.00 välisenä aikana

lauantaina          kello 10.00 – 15.00   “          ”

sunnuntaina       kello 10.00 – 15.00   ”          ”

 

Äänestäjän on esitettävä riittävä selvitys henkilöllisyydestään. Säännönmukaisessa tapauksessa äänestäjän tulee esittää henkilöllisyystodistus tai muu valokuvalla varustettu henkilöllisyyden osoittava asiakirja. Jos äänioikeutetulla ei ole äänestyksessä tarvittavaa henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, poliisi myöntää maksutta väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten. Väliaikaista henkilökorttia haettaessa hakijalla on oltava mukana kaksi poliisin ohjeiden mukaista passivalokuvaa.

 

KOTIÄÄNESTYS

 

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Muu äänioikeutetun perheenjäsen ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.

Kotiäänestys toimitetaan ensimmäisessä vaalissa jonakin ennakkoäänestysajanjaksoon (17.–23.1.2018) sattuvana päivänä ja mahdollisessa toisessa vaalissa jonakin ennakkoäänestysajanjaksoon (31.1.–6.2.2018) sattuvana päivänä äänestäjälle erikseen ilmoitettuna, kello 9:n ja 20:n välisenä aikana.

Kotiäänestykseen oikeutetun on kirjallisesti tai puhelimitse, puh.0400 268 920, ilmoitettava halukkuudestaan äänestää ennakolta kotonaan kotikuntansa keskusvaalilautakunnalle ensimmäisessä vaalissa viimeistään tiistaina 16.1.2018 ennen kello 16 ja mahdollisessa toisessa vaalissa viimeistään tiistaina 30.1.2018 ennen klo 16.  Jos puhelimitse tehty ilmoitus tai kirjallinen ilmoitus on saapunut keskusvaalilautakunnalle edellä mainitun määräajan jälkeen, kotiäänestystä ei saa toimittaa.

 

Ilmoituksen voi äänestäjän puolesta tehdä tämän valitsema henkilö. Kirjallinen ilmoitus, joka on allekirjoitettava, voidaan tehdä käyttäen tarkoitusta varten laadittua lomaketta. Lomakkeita on saatavana keskusvaalilautakunnan sihteeriltä Minna Sarajärveltä puh.0400 268 920.

Osoite: Tervolan kunnan keskusvaalilautakunta, Keskustie 81, 95300 Tervola. Lomake on saatavissa myös oikeusministeriön vaalisivulta http://www.vaalit.fi/fi/index/aanestajalle/aanestaminenkotona.html.

 

Tervolassa 20.11.2017

 

TERVOLAN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Vili-Matti Kraatari                        Minna Sarajärvi

puheenjohtaja                                sihteeri