Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut
Osiot
Sijainti: Pääsivu / Lapset ja koulutus / Varhaiskasvatus / Päivähoitomaksut

Päivähoitomaksut

Päivähoitomaksun määräytyminen

Päivähoidon toimintavuosi on 1.8. - 31.7.

Maksu peritään enintään yhdeltätoista kalenterikuukaudelta toimintavuoden aikana mikäli lapsella on ollut etukäteen ilmoitettuja lomapäivä toimintavuoden aikana kolme neljäsosaa sovituista hoitopäivistä ja hoito on alkanut elokuussa. Mikäli hoitosopimus muuttuu vuoden aikana, lomapäivät lasketaan pisimpään voimassa olleen hoitosopimuksen mukaan. Lomapäivät lasketaan lapsen hoitopäivistä.

Mikäli lapsi on sairauden johdosta poissa päivähoidosta yli 10 päivää kalenterikuukauden aikana, peritään maksuna puolet kuukausimaksun määrästä. Kun lapsi on sairauden vuoksi poissa kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, maksua tältä kuukaudelta ei peritä lainkaan.

Kun lapsi on muun syyn kuin sairauden (esim. vanhempien loma) johdosta poissa kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta. Jos lapsi on hoidossa yhdenkin päivän kalenterikuukaudessa, maksuna peritään täysi kuukausimaksu ellei ole kyse hoidon aloittamisesta tai lopettamisesta. Lasten päivähoidon alkamiskuukautena maksu peritään alkamisajankohdasta alkaen ja lopettamiskuukautena lopettamisajankohtaan asti.

Kun lapsi on huoltajan poikkeavan työajan tai opiskelun vuoksi vähintään kolmen kuukauden ajan päivähoidossa vain osan kalenterikuukauden toimintapäivistä, voidaan hoitosopimus tehdä 6 - 15 pv/kk. Sopimusta ei voi tehdä taannehtivasti. Hoitopäivät ja -ajat on toimitettava omaan päivähoitoyksikköön tai sähköpostitse osoitteeseen johanna.maunu@tervola.fi viimeistään edellisen viikon maanantaihin klo 12 mennessä.

Osapäivähoitolasten hoitoaika on enintään viisi tuntia päivässä ja päivähoitomaksu on 60 % kokopäivähoidon maksusta.

Lasten päivähoitomaksu on perheen bruttotuloihin perustuva kuukausimaksu. Se perustuu varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakiin. Asiakasmaksulain mukaan perheen kokona huomioidaan yhteistaloudessa elävät avio- /avopuolisot ja heidän alaikäiset lapsensa. Oikeus päivähoitopaikkaan alkaa vanhempainrahakauden päätyttyä ja lakkaa oppivelvollisuuden alkaessa.

Perheen nuorimman lapsen kokopäivähoidosta perittävä ylin kuukausimaksu on 290 €. Saman perheen ikäjärjestyksessä toiseksi nuorimman päivähoidossa olevan lapsen korkein perittävä maksu on 261 €/kk. Seuraavista lapsista peritään 20 % nuorimman lapsen maksusta. Alin perittävä kuukausimaksu on 27 €. Perheen ensimmäiseksi lapseksi määritellään aina nuorin päivähoitopalveluja käyttävä lapsi.

Toimintakauden aikana tuloissa tapahtuvista tai perheen olosuhteiden muutoksista on aina ilmoitettava varhaiskasvatusjohtajalle. Päivähoitomaksu tarkistetaan, mikäli perheen tulot muuttuvat vähintään 10 % tai maksu osoittautuu virheelliseksi tai perheen koko muuttuu. Päivähoitomaksun tarkistus astuu voimaan sitä seuraavan kuukauden alusta, kun uudet päivähoitomaksun perusteena olevat tulotiedot on esitetty. Jos maksun määräämistä koskeva päätös on perustunut asiakkaan tai hänen edustajansa antamiin virheellisiin tietoihin, maksu voidaan oikaista enintään vuoden ajalta.

Tilapäisen hoitomaksun hinta on 1.8.2016 alkaen 15 €/kokopäivä ja 10 €/puolipäivä (alle 5 tuntia).