Tervolan Valkiavaaraan suunnitellaan tuulivoimaa

Maanomistajat ratkaisevat hankkeen etenemisen

Tuulivoimayhtiö Energiequelle Oy on aloittanut esiselvityksen Tervolan Valkiavaaraan rakennettavasta tuulivoimapuistosta. Yhtiön alustavissa suunnitelmissa alueelle rakennettaisiin yhteensä 41 tuulivoimalaa. Valkiavaara sijaitsee Tervolan kunnan luoteisosassa lähellä Tornion rajaa ja suunniteltu alue on noin 3000 hehtaarin kokoinen. Tuulivoimayhtiön tekemien selvitysten mukaan alue on rakentamiseen sopiva.

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa tuulivoimayhtiö on lähestynyt alueen 50 maanomistajaa ja pitänyt aiheesta tiedotustilaisuuden. Hanke voi edetä, mikäli maanomistajat ovat halukkaita yhteistyöhön tuulivoimayhtiön kanssa. Tässä tapauksessa asia etenee Tervolan kunnanvaltuuston käsiteltäväksi tuulivoimayhtiön kaavoitusaloitteen kautta.

Kunnanvaltuusto päättää kaavoitusaloitteen hyväksymisestä tai hylkäämisestä ja mahdollisen kaavoitusprosessin käynnistämisestä. Kaavan laadinta on monivaiheinen suunnittelu-, vuorovaikutus- ja päätöksentekoprosessi, jolle maankäyttö- ja rakennuslaki antaa puitteet. Kaavaprosessi muodostuu aloitus-, valmistelu-, ehdotus- ja hyväksymisvaiheista. Osayleiskaavoitusprosessin aikana tehdään laajasti selvityksiä mm. tuulivoimaloiden ympäristö- ja luontovaikutuksista.

 

Kaavoitus on vuorovaikutteinen prosessi

Kaavoitus on vuorovaikutteinen prosessi, jonka eri vaiheissa kuntalainen pääsee halutessaan vaikuttamaan. Kaavoitus alkaa suunnittelulla ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) laatimisella. Tässä vaiheessa määritellään muun muassa kaavan alustavat tavoitteet, selvitystarpeet, vaikutusten arvioinnin laajuus ja suunnitellaan osallistumisen järjestäminen. Kaavoituksen alkamisesta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tiedotetaan.

Valmisteluvaiheessa tehdään tärkeimmät kaavan sisältöä koskevat ratkaisut: tarkennetaan tavoitteita, laaditaan tai täydennetään selvityksiä, suunnitellaan kaavaratkaisun periaatteet ja vaihtoehdot sekä selvitetään niiden vaikutuksia. Valmisteluvaiheessa kaavaluonnos ja valmisteluaineisto asetetaan nähtäville, jolloin osallisilla ja kunnan asukkailla on tilaisuus mielipiteen esittämiseen. Viranomaiset ja yhteisöt antavat kaavaluonnoksesta lausuntonsa. Saatua palautetta hyödynnetään kaavaehdotuksen laadinnassa.

Kaavaehdotuksen valmistuttua se asetetaan julkisesti nähtäville, jolloin osalliset ja kunnan asukkaat voivat tehdä siitä muistutuksia. Kaavaehdotuksesta pyydetään tarpeelliset lausunnot viranomaisilta ja yhteisöiltä. Kaavan laatija tekee muistutuksista ja lausunnoista yhteenvedon ja esittää, onko kaavaehdotusta tarpeen niiden johdosta tarkistaa. Monivaiheisen prosessin päätteeksi kunnanvaltuusto päättää kaavan hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Mikäli hankkeen kaavoitus käynnistyy, sovelletaan hankkeessa myös ympäristövaikutusten arviointia (YVA).