Tervolan varhaiskasvatus sai asiakkailtaan kiitettävän arvosanan

Tervolan varhaiskasvatus on saanut keväällä tehdyssä palautekyselyssä kiitettävän kokonaiskeskiarvon. Palautekysely suunnattiin lasten huoltajille ja siihen vastasi yhteensä 23 perhettä. Vastauksia saatiin Louen ryhmäperhepäiväkotia lukuun ottamatta kaikista toimintayksiköistä. Varhaiskasvatuksen asiakkailta pyydetään Tervolassa palautetta kahden vuoden välein.

Kyselyn arvosteluasteikko oli yhdestä viiteen siten, että vaihtoehdolla yksi vastaaja ilmaisi olevansa täysin eri mieltä ja vaihtoehdolla viisi täysin samaa mieltä. Kysymyksiä oli yhteensä 16 ja niissä kysyttiin muun muassa varhaiskasvatuksen tiedon löydettävyydestä, oppimisympäristöistä, henkilöstöstä, osallisuudesta ja lapsen viihtyvyydestä. Kysymykset pohjautuivat varhaiskasvatussuunnitelman keskeisiin teemoihin.

Ilahduttavaa oli, että parhaimmat tulokset saatiin lasten viihtyvyydestä, palvelun hakemisen helppoudesta ja toiveiden huomioon ottamisesta (4,43). Sen sijaan jatkossa on kiinnitettävä huomiota lasten mahdollisuuksiin vaikuttaa hoitopaikan toimintaan sekä lasten huoltajien mahdollisuuteen osallistua toiminnan suunnitteluun. Näistäkin osa-alueista arvosanat olivat neutraalit (3,3 ja 3,39). Viime vuoteen verrattuna kokonaiskeskiarvo (4,03) on hieman noussut, sillä vuosina 2017–2018 keskiarvo oli 3,96.

Palautekyselyn tuloksia on käsitelty varhaiskasvatusyksiköissä ja sivistyslautakunta sai tulokset tiedokseen kokouksessaan 6.10.2020.

Varhaiskasvatushenkilöstön täydennyskoulutukset keskittyvät tiiviisti varhaiskasvatussuunnitelman teemoihin ja osallisuus onkin yksi keskeinen teema, johon jatkossa pureudutaan syvemmin.

Kodin ja varhaiskasvatuksen välistä viestintää ja yhteydenpitoa vahvistaa jatkossa Varhaiskasvatuksen Wilma. Se on varhaiskasvatuksen uusi asiakastietojärjestelmä ja pitää sisällään jo kouluista tutun viestintäkanavan Wilman.

Katso kooste kyselyn palautteista

Mies ja kaksi lasta pilkkivät Tervolan kirkon edessä