Tulvatilanne rauhallinen, tutustu Tervolan tulvamallinnukseen

Tulvatilanne rauhallinen, tilanteen muuttumiseen varauduttu

Lapin pelastuslaitoksen (Lapin pelastuslaitos: tulvatiedote 1.6) mukaan Lapin alueella tulvatilannetta on seurattu ja siihen on varauduttu jo viikkojen ajan yhdessä viranomaisten, kuntien ja järjestöjen kesken. Varautumista jatketaan ja tilanteen muuttumista seurataan tarkasti.

Pelastuslaitos kertoo, että Lappiin ennustetut suurtulvat näyttävät ennusteiden mukaan toteutuvan tämän viikon aikana. Keskimääräisen kevättulvan taso on ylitetty ainakin Rovaniemellä, Kittilässä ja Inarissa. Tornionjoella virtaamien ennustetaan kasvavan lähelle ennätyslukemia. Vedenkorkeuden arvioidaan Tornionjoella nousevan vielä reilun metrin nykyistä korkeammalle. Tulvahuippu Tornionjoella arvioidaan olevan tämän viikon loppupuolella tai kesäkuun toisen viikon alussa.

Poikkeuksellisessa tilanteessa vesi voi katkaista tieyhteyksiä ja tulvavahinkoja voi syntyä niilläkin alueilla, missä tulvavahinkoja ei ole aiemmin ollut. Vesisateet voivat vaikeuttaa tilannetta entisestään.

Pelastuslaitos kehottaa noudattamaan tulvatilanteessa viranomaisten antamia ohjeita ja antamaan työrauha pelastustyöntekijöille. Omatoimista varautumista tulee jatkaa tilanteen edellyttämällä tavalla. Ohjeita kiinteistöjen ja omaisuuden suojaamiseen löytyy pelastuslaitoksen internetsivuilta. Ohjeita tulvavahinkojen ehkäisyyn ja omatoimiseen varautumiseen saa myös Lapin pelastuslaitoksen tulvainfopuhelimesta, p. 040 126 4030 (klo 8 -21)

Avotulentekokielto voimassa useammassa Lapin kunnassa

Suuren vahinkoriskin vuoksi pelastuslaitos on kieltänyt avotulenteon 29.5. – 7.6.2020 Rovaniemellä, Kittilässä, Inarissa, Muoniossa, Kolarissa, Pellossa, Ylitorniossa ja Torniossa. Kielto koskee kaikkea avotulen tekoa – myös risujen polttamista ja kulotusta. Myös muualla Lapin alueella on voimassa metsä- ja ruohikkopalovaroituksia.

Lapin pelastuslaitos pyytää kaikkia kulotusta suunnittelevia muuallakin Lapissa harkitsemaan vakavasti kulotuksen välttämättömyyttä. Kulopalojen sammutukset vievät henkilöstöresurssia, jota nyt tarvitaan tulvantorjuntaan.

Tervolan tulvamallinnukset

Tervolan kunta on saanut ELY-keskukselta tulvamallinnuksen Tervolan alueelta kerran 100 vuodessa toistuvalla tulvalla. Kartoissa on näkyvissä vedenkorkeus kunkin poikkiviivan kohdalla. Mallinnus perustuu kyseisiin vedenkorkeuksiin ja Maanmittauslaitoksen laserkeilattuun maanpinnan korkeusmalliin. Otattehan huomioon, että tulvan leviämisalueet ovat suuntaa antavia tietoja ja tulva-alueisiin voi sisältyä virhettä.

ELY-keskuksen mukaan tämän kevään tulvan suuruuden arvioidaan olevan pienempi kuin kerran 100 vuodessa toistuva tulva. Tämän kevään tulvan toistuvuudeksi arvioidaan kerran 20 tai 50 vuodessa toistuvaa tulvaa. Tulvamallinnusta tarkastellessa vedenkorkeuksista voi karkeasti vähentää 0,5 metriä, jotta saadaan 1/50a suuruisen tulvan vedenkorkeudet ja 1 metriä, jotta saadaan noin 1/20a tulvan vedenkorkeudet.

 

Tutustu Tervolan eteläosan tulvamallinukseen (pdf)

Tutustu Tervolan pohjoisosan tulvamallinnukseen (pdf)