Metsästys ja liikenneturvallisuus – muista nämä!

Syksyn tullessa metsästäjiä alkaa näkyä liikenteessä aiempaa enemmän. Huomioimalla muut lainsäädäntöön liittyvät asiat ja muut käyttäjät teet metsästysreissusta turvallisemman niin itsellesi kuin muillekin maastossa ja teillä liikkuville.

Aseen kuljettaminen autossa

Ampuma-aselain mukaan asetta saa kuljettaa mukana vain silloin, kun siihen on hyväksyttävä syy. Tällaisia ovat esimerkiksi matka metsälle tai ampumaradalle. Omalla autolla liikuttaessa hyvä paikka aseelle on takakontissa. Muista, että asepussia ei saa nähdä auton ulkopuolelle pysähdysten aikana, vaan esimerkiksi kahvitaukojen aikana takakontissa oleva asepussi tulee peittää esimerkiksi viltillä.

 

Riistaeläinten ruokinta

Oikein sijoitetulla ruokintapaikalla voidaan vähentää vahinkoja maa- ja metsätaloudelle sekä liikenteelle. Riistaruokinnasta aiheutuvat mahdolliset haitat on hyvä miettiä tarkoin ja pyrkiä löytämään ratkaisut, jotka vähentävät haittoja mahdollisimman tehokkaasti. Esimerkiksi väärin sijoitettu hirven nuolukivi tai riistapelto voi ohjata eläimiä kulkemaan vilkasliikenteisten teiden yli, mikä lisää onnettomuusriskiä.

Eläimet voivat myös päätyä syömään asioita, joita ei ole ensisijaisesti suunnattu niiden ruoaksi. Esimerkiksi rehupaalit voivat houkutella hirvieläimiä ruokailemaan. Paaleja olisikin suotava säilyttää etäämmällä tiestä, jotta mahdollisesti niitä syövät hirvieläimet eivät aiheuta vaaratilanteita.

Kauriiden määrä on lisääntynyt Lapissa huomattavasti, ja niiden ruokintaa on syytä harkita. Joissain kunnissa kaurisonnettomuuksien määrä ohittaa jo hirvionnettomuuksien määrän, eli kauriskantaa ei kannata lisätä ruokkimalla. Porojen ruokinnan osalta on syytä muistaa, ettei niitä saa ruokkia tiealueilla tai tien suoja-alueella.

 

Auton pysäköinti maastossa

Tieliikennelaissa todetaan, että ”Ajoneuvoa ei saa pysäyttää eikä pysäköidä siten, että se vaarantaa turvallisuutta tai haittaa muuta liikennettä.” Esimerkiksi mäenharjalle tai näkyvyydeltään rajoitettuun kaarteeseen pysäköiminen on kiellettyä niin maanteillä kuin yksityisteillä. Uudessa tieliikennelaissa on määritelty, että taajamissa auton saa pysäköidä myös vasemmalle puolelle tietä. On hyvä kuitenkin muistaa, että tämä sääntö ei ole voimassa maanteillä tai yksityisteillä. Yksityistien käyttäminen vaatii lähtökohtaisesti tiekunnan luvan ja käyttömaksusta on sovittava tiekunnan kanssa. Halutessaan tiekunta voi kieltää ulkopuolisten ajoneuvoliikenteen, ja ajokieltomerkkien taakse on tällöin kuljettava jalan.

Monet peltotiet ovat maanomistajien omia teitä, joilla tienomistajalla on oikeus päättää ulkopuolisten autoilusta ja pysäköimisestä. Maanomistajan omilla teillä pysäköinti- ja autoilukielto voidaan viestiä myös epävirallisin merkein, ja kiellon noudattamatta jättämisessä voi olla kyseessä hallinnan loukkaus -niminen rikos.


Jaa sivu eteenpäin