Tervolan kunnanhallituksen ylimääräinen kokous 23.5.2024

Asialistalla Lapin hyvinvointialueen aluevaltuuston 22.4.2024 tekemä päätös.

Tervolan kunnanhallitus käsitteli ylimääräisessä kokouksessaan 23.5.2024 Lapin hyvinvointialueen aluevaltuuston 22.4.2024 tekemää päätöstä. Päätös koskee perusterveydenhuollon sairaalahoidon uudistamista, jonka mukaisesti Lapissa lakkautettaisiin useita vuodeosastoja. Yksi näistä olisi Tervolan vuodeosasto.

Tervolan kunnanhallitus on huolissaan Lapin hyvinvointialueen suunnitelmista. Lapin hyvinvointialueen aluevaltuuston päätös asettaa Tervolan kuntalaiset eriarvoiseen asemaan palvelujen saavutettavuuden suhteen, mikäli kunnassa ei ole toimivaa perusterveydenhuollon vuodeosastoa. Tervolan kunta kannattaa paikallisten palveluiden kehittämistä ja sosiaali- ja terveystoimen entistä tiiviimpää paikallista integraatioita, tästä hyvänä esimerkkinä ovat Tervolan aiemmin tuottamat palvelut.

Lapin hyvinvointialueen sopeuttaessa toimintaansa talous edellä, näyttää siltä, että sopeutus kohdentuu nimenomaan asukkaiden perustason palveluihin sekä palveluverkkoon ja sopeutusta toimeenpannaan organisaatiolähtöisesti ilman arvioita päätösten vaikuttavuudesta muuhun ympäröivään yhteiskuntaan, yksityiseen ja julkiseen sektoriin sekä asukkaisiin. Samalla murentuu sote-uudistuksen keskeisimmät tavoitteet: yhdenvertaisten ja laadukkaiden sote- ja pelastustoimen palveluiden turvaaminen, palveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden parantaminen ja hyvinvointi ja terveyserojen kaventuminen.

Tehdyllä päätöksellä on konkreettisia oikeudellisia ja taloudellisia vaikutuksia kuntiin (mm. toimitilavuokrasopimukset), kunnan pito- ja vetovoimaan ja pitkällä aikavälillä myös merkittäviä vaikutuksia mm. kunnan elinvoimaisuuteen.

Hallintojohtaja esitti valituksen tekemistä aluevaltuuston päätöksestä. Ennen kokousta saatujen lisäselvitysten mukaan aluevaltuusto ei ole tehnyt päätöstä vuodeosaston lakkauttamisesta, sillä aluevaltuuston päätöksen mukaan “aluehallitus vastaa muutosten yksityiskohtaisempien, ikääntyneiden palvelujen muutoksen kanssa yhteensovitettavien suunnitelmien hyväksymisestä ja päättää aikataulutuksesta sekä muusta toimeenpanosta ja tekee palveluverkkoa koskevista muutoksista ja strategisen tason linjauksista päätösesitykset aluevaltuustolle.”

Aluehallituksessa ja –valtuustossa asiasta tehtäviin päätöksiin voidaan tarvittaessa hakea muutosta.

 

Voit tutustua 24.5.2024 julkaistavaan kokouspöytäkirjaan Tervolan kunnan verkkosivuilla tai suoraan osoitteessa: tervola.ktweb.fi.

Lisätiedot

Mika Simoska
kunnanjohtaja
Laura Kantomaa
vs. hallintojohtaja

Jaa sivu eteenpäin