Tervolan kunnanhallitus kokoontui 25.3.2024

– asialistalla mm. vuoden 2023 tilinpäätös, lausunnot Laphan sopeuttamisohjelmasta ja Suhangon kaivospiirin apualueesta sekä kyläyhdistysten toiminta-avustukset

Tervolan kunnan vuoden 2023 tilinpäätös on ylijäämäinen

Tervolan vuoden 2023 tulos on 119 299,46 euroa ylijäämäinen tilinpäätössiirtojen jälkeen. Ennakoitua parempi tulos johtui arvioitua paremmin kertyneistä verotuloista, myös kunnan toiminnan kulut toteutuivat ennakoitua selvästi pienempinä ja vastaavasti toimintatuottoja kertyi hiukan arvioitua enemmän. Verotuloja kerryttivät “verohännät”, eli aiemmilta vuosilta kertyneet kunnallis- ja yhteisöverotulot, jotka maksuunpantiin sote-uudistusta edeltävällä korkeammalla tuloveroprosentilla ja yhteisöveron jako-osuuksilla. Tulos mahdollisti 2 000 000 euron investointivarauksen tekemisen uuden rivitalon rakentamiseen.

Tilinpäätökseen on sisällytetty konsernitilinpäätös, jossa ovat mukana emoyhtiönä Tervolan kunta ja tytäryhteisöinä Tervolan Elinkeinoyhtiö Oy, Tervolan Energia ja Vesi Oy, Tervolan palveluverkot Oy, Tervolan Vuokratalot Oy sekä Kiinteistö Oy Heikkeli.

Kunnanhallitus hyväksyi vuoden 2023 tilinpäätöksen esityksen mukaisesti ja jätti tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi. Tilinpäätös etenee tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi kesäkuussa.

Lausuntopyyntö Lapin hyvinvointialueen talouden sopeuttamisohjelmasta

Kunnanhallitus antoi lausunnon Lapin hyvinvointialueen talouden sopeuttamisohjelmasta. Hyvinvointialueen talouden sopeuttamistarve on erittäin suuri ja sopeuttamistoimet tulevat näkymään kaikkien lappilaisten arjessa.

Lausunnossa korostetaan yhteistyön, yhteishankintojen ja organisaation madaltamisen merkitystä säästötoimenpiteitä suunniteltaessa. Tervolan kiinteistökanta on hyväkuntoista ja näitä, yhteisin verovaroin rakennettuja kiinteistöjä tulee hyödyntää sen sijaan, että rakennettaisiin toisaalle uusia.

Lausunnossa huomautetaan myös, että esitetty sopeuttamisohjelma ei tue nyt lausunnolla olevaa palvelustrategiaa vaan toteutuessaan rapauttaa kuntien ja koko maakunnan elinvoimaa. Samalla asiakkaiden pääsy palveluiden piiriin vaikeutuu.

Lausuntopyyntö Suhangon kaivospiirille tarvittavasta apualueesta

Kunnanhallitus hyväksyi Tervolan kunnan lausunnon Suhangon kaivoksen apualueen perustamista purkuputken rakentamista liittyen. Tervolan kunta toteaa lausunnossaan, että suunniteltu purkuputki ja purkuputken kautta johdettavat kaivosalueen vedet vaikuttavat Kemijoen tilaan ja Kemijoen imagoon. Lausunnossa korostetaan, että hankkeella on negatiivisia vaikutuksia yleiseen ja yksityiseen etuun. Kunnan kanta on, että esitettyä apualuetta ei tule perustaa, vaan purkuvedet tulee johtaa suoraan Perämereen.

Mikäli apualue päätetään perustaa, on toiminnan päätyttyä apualue ennallistettava ja purkuputki poistettava. Asetettavan vakuuden on katettava edellä mainitut kustannukset. Lisäksi apualue on rinnastettava kaivosalueeseen, jolloin mahdollisesta kaivoksesta johtuvista haitoista saadaan välillistä korvausta haitankärsijöille esim. kaivosveron muodossa.

Kyläyhdistysten ja kylätoimikuntien toiminta-avustukset

Tervolan kunnan alueella toimiville kyläyhdistyksille ja -toimikunnille jaettavien vuosittaisten toiminta-avustusten jakokäytäntöä päivitettiin. Jatkossa 180 euron vuosittainen toimijakohtainen avustus myönnetään hakemuksesta. Avustuksen saajilta edellytetään myös rekisteröitymistä Lähellä.fi -verkkosivustolle.

 

Voit tutustua kokouksen esityslistaan tai 28.3.2024 julkaistavaan pöytäkirjaan Tervolan kunnan verkkosivuilla tai suoraan osoitteessa: tervola.ktweb.fi.

Lisätiedot

Mika Simoska
kunnanjohtaja
Laura Kantomaa
vs. hallintojohtaja

Jaa sivu eteenpäin