Tervolan kunnanvaltuusto kokoontui 4.5.2023

Asialistalla muun muassa valtuustoaloite välipalasta 1-2 luokkalaisille pitkinä iltapäivinä sekä Vastarannan yleiskaavatyön käynnistäminen.

Tervolan kunnan kurkivaakuna

Valtuustoaloite välipalasta 1-2 luokkalaisille pitkinä iltapäivinä

 Aikaisemmin välipalatarjoilu on toteutunut aikaisemmin osassa Tervolan kouluja kuten Louen ja Mattisen kouluilla. Kuntakeskuksen läheisyydessä olevat ateriapalveluiden huollon varassa olevissa Lapinniemen ja Kaisajoen kouluissa välipalaa ei ole tarjoiltu. Tervolan kunta päätti yhdenmukaistaa välipalakäytännön opetushallituksen ohjeistuksen mukaisiksi ja välipala poistettiin kaikilta koululaisilta syksyllä 2022. Sitoutumattomien valtuustoryhmä teki aloitteen, että välipalakäytäntö otettaisiin takaisin käyttöön ja sitä sovellettaisiin kaikissa Tervolan kouluissa. Kunnanhallitus lähetti aloitteen 3.10.2022 valmisteltavaksi sivistyslautakunnalle.

Sivistyslautakunta on käsitellyt aloitetta kokouksissaan 29.11.2022 ja 28.2.2023 ja selvitysten jälkeen päätti, että välipala tarjotaan kouluissa jatkossakin kouluruokasuositusten mukaisten edellytysten täyttyessä, eli mikäli oppitunnit jatkuvat pidempään kuin 3 tuntia koululounaan jälkeen.

Lakisääteisesti jokainen esi- ja perusopetuksen oppilas on oikeutettu Suomessa maksuttomaan kouluateriaan. Kouluruokailu on ravitsemusnäkökulman lisäksi oppimisympäristö, jossa lapset ja nuoret oppivat mm. ruokailukulttuuria ja ruokailutapoja. Välipalan tarjoaminen kouluissa ei ole lakisääteinen tehtävä. Kouluruokailusuosituksen mukaan oppilaille suositellaan tarjottavan välipala, mikäli koulun oppitunnit jatkuvat pidempään kuin kolme tuntia koululounaan jälkeen. Tervolassa tällaista tilannetta ei ole. Pääsääntöisesti koululounas tarjotaan kouluissa kello 11 ruokavälitunnilla.

Kunnanhallitus on käsitellyt aloitetta kokouksissaan 14.12.2022, 16.1.2023, 6.2.2023 ja 27.3.2023.

Kunnanhallituksen päätösehdotuksena oli sivistyslautakunnan päätös asiasta. Kunnanhallitus myös päätti palata asiaan vielä sen jälkeen, kun kunnan ruokapalvelut on yhtiöitetty. Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen äänestyksen jälkeen ja totesi aloitteen tulleen tältä erää loppuunkäsitellyksi.

Vastarannan yleiskaavatyön käynnistäminen

Kemijoen länsipuolelle Kemijoen ja junaradan väliin kuntakeskusta vastapäätä sijoittuvalle Vastarannan alueelle on aiemmin tehty yleissuunnitelma, jota voidaan hyödyntää tulevassa yleiskaavatyössä. Yleiskaavan muutoksen tavoitteena on osoittaa uusia vetovoimaisia rakennuspaikkoja Kemijoen ja kuntakeskuksen läheisyyteen.

Kunnanhallitus hyväksyi kaavoituskatsauksen 27.3.2023 kokouksessaan. Kaavoituskatsauksen vireille tulevissa kaavoissa on esitetty yleiskaavatyön käynnistämistä, ”Kemijokivarren osayleiskaavan TervolaVarejoki – osa-alueen muutos, Vastaranta”. Kunnanvaltuusto on vuoden 2023 talousarviokäsittelyssä 8.12.2022 varannut edellä mainittua Vastarannan yleiskaavatyötä varten 100.000 euron määrärahan.

Kunnanvaltuusto hyväksyi ehdotuksen äänestyksen jälkeen ja päätti käynnistää Kemijokivarren osayleiskaavan Tervola-Varejoki –osa-alueen muutoksen, Vastaranta-alueelle esitetyn rajauksen mukaisesti. Kaava-alueen tarkka rajaus täsmentyy kaavoitustyön kuluessa.

Muut asiat

Muut kunnanvaltuuston käsittelemät asiat menivät päätösehdotuksen mukaisesti. Voit tutustua kokouksen esityslistaan tai 10.5.2023 julkaistavaan pöytäkirjaan Tervolan kunnan verkkosivuilla tai suoraan osoitteessa: tervola.ktweb.fi

Lisätiedot

Mika Simoska
kunnanjohtaja
Laura Kantomaa
vs. hallintojohtaja

Jaa sivu eteenpäin