Aluevaalit 2022

Linkki PDF-versioon alla olevasta tekstistä

Aluevaalit toimitetaan sunnuntaina 23. päivänä tammikuuta 2022 kello 9.00–20.00.

Äänestysalue Äänestyspaikka
Äänestysalue 1 Tervolan kunta

Äänestyspaikka
Kunnanvirasto
Osoite: Keskustie 81
95300 TERVOLA

Äänestyspaikalla suositellaan maskin käyttöä.
Tervolan kunta muodostaa yhden äänestysalueen.

ENNAKKOÄÄNESTYS
Ennakkoäänestyksen ajanjakso on 12.–18.1.2022.
Yleisenä ennakkoäänestyspaikkana Tervolan kunnan kunnanvirasto, osoite Keskustie 81, 95300 Tervola.

Ennakkoäänestys
arkipäivinä klo 9.00–18.00,
lauantaina ja sunnuntaina klo 10.00–15.00.
Äänestyspaikalla suositellaan maskin käyttöä.

Äänestäjän on esitettävä riittävä selvitys henkilöllisyydestään. Säännönmukaisessa tapauksessa äänestäjän tulee esittää henkilöllisyystodistus tai muu valokuvalla varustettu henkilöllisyyden osoittava asiakirja. Jos äänioikeutetulla ei ole äänestyksessä tarvittavaa henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, poliisi myöntää maksutta väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten. Väliaikaista henkilökorttia haettaessa hakijalla on oltava mukana kaksi poliisin ohjeiden mukaista passivalokuvaa.

KOTIÄÄNESTYS
Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Muu äänioikeutetun perheenjäsen ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.

Kotiäänestys toimitetaan jonakin ennakkoäänestys ajanjaksoon (12.–18.1.2022) sattuvana päivänä äänestäjälle erikseen ilmoitettuna, kello 9:n ja 20:n välisenä aikana.

Kotiäänestykseen oikeutetun on kirjallisesti tai puhelimitse, puh.0400 268 920, ilmoitettava halukkuudestaan äänestää ennakolta kotonaan kotikuntansa keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 11.1.2022 ennen kello 16.

Ilmoituksen voi äänestäjän puolesta tehdä tämän valitsema henkilö. Kirjallinen ilmoitus, joka on allekirjoitettava, voidaan tehdä käyttäen tarkoitusta varten laadittua lomaketta. Lomakkeita on saatavana keskusvaalilautakunnan sihteeriltä Maiju Rahkolta puh.0400 268 920.
Osoite: Tervolan kunnan keskusvaalilautakunta, Keskustie 81, 95300 Tervola. Lomake on saatavissa myös oikeusministeriön vaalisivulta http://www.vaalit.fi/aanestaminen-kotona

LAITOSÄÄNESTYS
Äänestyksistä laitoksissa ilmoittaa vaalitoimikunta laitoksissa julkipantavin kuulutuksin.

Tervolassa 17.11.2021.
TERVOLAN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Vili-Matti Kraatari
puheenjohtaja

Maiju Rahko
sihteeri