Hastinkankaan alueen asemakaavamuutos

Kunnanhallitus on 4.4.2019/116 § käynnistänyt Hastinkankaan asemakaavamuutoksen laatimisen (korttelit 250-253, puisto-, maa- ja metsätalous- sekä tie- ja katualueet).

Asemakaavamuutoksen kohteena on noin 19,79 hehtaarin alue Tervolan kunnan Hastinkankaalla. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on tarkistaa teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueiden (T ja T-1) rakennusoikeuksia ja niiden sekä katualueiden, puistoalueiden (VP) ja suojaviheralueiden (EV ja EV-1) maankäyttöä alueella toimivien yritysten toiminta- ja kehittämisedellytykset huomioiden.

Kaavan aloitusasiakirjana on laadittu MRL 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS). Se asetetaan nähtäville koko kaavoitusprosessin ajaksi ja sitä täydennetään tarvittaessa suunnittelun edetessä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään suunnitelma kaavan laatimisessa noudatettavista osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. Suunnitelmassa kerrotaan suunnittelun tavoitteet, vaiheet ja aikataulu.

Vireilletulo:

Valmisteluvaihe:

Ehdotusvaihe:

Hyväksyminen:

Voimaantulo:


Jaa sivu eteenpäin