Tervola-Varejoki osayleiskaavan muutos

Kaisajoen ja Korpelan osayleiskaava-alueet

Kemijokivarren osayleiskaavan Tervola-Varejoki -osa-alueen muutoksen tavoitteena on suunnittelun kautta luoda edellytyksiä muodostaa ja palauttaa nauhamainen, perinteinen jokivarsikylärakenne. Tavoitteena on myös hyödyntää nykyistä osayleiskaavaa tehokkaammin olemassa oleva infrarakenne, tiivistää ja luoda mahdollisuuksia täydennysrakentamiselle, joka tukee ja täydentää jo olemassa olevaa asutusta ja kylärakennetta.

Osayleiskaavan laadinnan kohteena on Kemijokivarren osayleiskaavan osa-alue IV; Tervola-Varejoki, joka tarkistetaan oikeusvaikutteisena osayleiskaavamuutoksena seuraavalla tavalla:

Tervola-Varejoen alueelle on alustavasti rajattu 2 kpl kyläyleiskaava-aluetta; Kaisajoen ja Korpelan kyläyleis­kaava-alueet, joissa rakentaminen tapahtuu kunnan myöntämillä rakennusluvilla. Kyläyleiskaavojen ulkopuo­lisilla alueilla jää nykyinen osayleiskaava voimaan sellaisenaan. Kyläyleiskaavat rajataan alueille, joissa on rakennuspainetta ja tarvetta lisätä rakennuspaikkoja. Kyläyleiskaa­vaa voidaan käyttää rakennusluvan myöntämisen perustee­na (MRL 44 § ja 72 §).

Kaavan aloitusasiakirjana on laadittu MRL 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS). Se asetetaan nähtäville koko kaavoitusprosessin ajaksi ja sitä täydennetään tarvittaessa suunnittelun edetessä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään suunnitelma kaavan laatimisessa noudatettavista osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. Suunnitelmassa kerrotaan suunnittelun tavoitteet, vaiheet ja aikataulu.

Vireilletulo:

Luonnosvaihe:

Ehdotusvaihe:

Hyväksymisvaihe:

Kunnanvaltuusto on 16.11.2017/104 §:ssä kumonnut 15.6.2017/78 § hyväksymänsä Kaisajoki-Korpela osayleiskaavamuutoksen ja palauttanut sen uudelleen valmisteltavaksi.

Ehdotusvaihe:

Hyväksymisvaihe:

Voimaantulo:


Jaa sivu eteenpäin