Lastensuojelu

Jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen ja virikkeelliseen kasvuympäristöön, tasapuoliseen ja monipuoliseen kehittymiseen sekä erityiseen suojeluun ja huolenpitoon. Lastensuojelutyössä on kyse näiden oikeuksien turvaamisesta. Lastensuojelutyön tavoitteena on lasten kasvuolojen turvaaminen ja kasvattajien tukeminen lastenkasvatustehtävässä. Tuella pyritään siihen, että lapset ja nuoret voisivat kasvaa ja kehittyä omissa kodeissaan.

Lastensuojeluilmoitus

Koko lähiyhteisön tulee huolehtia lapsen hyvinvoinnista. Laissa on määritelty ilmoitusvelvollisuus lapsesta, joka voi huonosti (25 §). Alle 18-vuotias on lain mukaan lapsi. Lain mukaan lastensuojeluilmoitus tulee tehdä lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää lastensuojelun tarpeen selvittämistä.

Lastensuojeluilmoitusta vaativia tilanteita ovat esimerkiksi:

 • lapsi, joka näyttää olevan huonosti hoidettu
 • pieni lapsi on yksinään ulkona iltamyöhään
 • lapsi itkee jatkuvasti tai oireilee muuten
 • jos epäilee, että lasta pahoinpidellään

Ilmoituksen perustana voi olla myös lapsen oma vahingollinen käyttäytyminen, esimerkiksi päihteiden käyttö, rikolliset puuhat tai itsensä tai jonkun muun vahingoittaminen.
Lastensuojeluilmoitus tulee tehdä sosiaalityöntekijälle p. 040 537 6525 tai 040 566 1915.

Tietoa lastensuojelusta

Lastensuojelulain mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon, koulutoimen, poliisitoimen tai seurakunnan palveluksessa tai luottamustoimessa olevilla henkilöillä on ilmoitusvelvollisuus lastensuojelun tarpeessa olevista lapsista.

Ilmoitusvelvollisia ovat:

 • sosiaali- ja terveydenhuollon, opetustoimen, nuorisotoimen, poliisitoimen ja seurakunnan palveluksessa tai luottamustoimessa olevat
 • muun sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuottajat
 • opetuksen tai koulutuksen järjestäjät
 • terveydenhuollon ammattihenkilöt
 • koululaisten aamu-/iltapäivätoimintaa harjoittavan yksikön toiminnassa olevat
 • yksityisellä sektorilla toimivat palveluntuottajat
 • turvapaikan hakijoiden vastaanottotoiminnan palveluksessa olevat
 • hätäkeskustoiminnan palveluksessa olevat

Tämän lisäksi, kuka tahansa yksityinen henkilö voi ottaa yhteyttä sosiaalityöntekijään, kun on huolissaan tietyn lapsen tai perheen tilanteesta. Toivottavaa olisi, että perhe tai nuori ottaa riittävän ajoissa yhteyttä lastensuojelutyöntekijään tai ilmoitusvelvolliseen henkilöön tarvitessaan apua tai tukea.

Sosiaalityöntekijällä on velvollisuus tutkia jokainen lastensuojeluilmoitus. Ilmoituksesta tehdään lastensuojelulain 27§:n mukaiseen lastensuojelutarpeen selvitys, mikäli ilmoitus ei ole aiheeton. Toimenpiteisiin ei ryhdytä ilman lapsen tilanteen selvittelyä ja huoltajien kuulemista.

Sosiaalityöntekijä tekee aina yhteistyötä lastensuojelussa. Lapsen vanhempien lisäksi päivähoidon, kotipalvelun, terveystoimen ja koulutoimen henkilöstö voivat olla lastensuojelutyön yhteistyökumppaneita. Tarvittaessa voidaan pyytää mukaan muita perheen kanssa tekemisissä olevia tahoja. Sosiaalityöntekijä selvittää yhdessä lapsen, nuoren ja perheen kanssa kunkin tilanteen ensisijaisesti keskustelujen, ohjauksen ja neuvonnan avulla.

Jos lastensuojelu ei onnistu siten, että lasta tai nuorta autetaan omassa kodissaan, niin lapsen etu vaatii hankkimaan hänelle sijaishuollon perhe- tai laitoshoitona.Lapsen huostaanottoon ja sijaishuollon järjestämiseen voidaan ryhtyä silloin, kun lapsen terveys ja kehitys uhkaavat vakavasti vaarantua ja avohuollon toimenpiteet on todettu riittämättömiksi tai mahdottomiksi toteuttaa. Huostaanottopäätöksen jälkeenkin työskentely lapsen tai nuoren perheen kanssa jatkuu tavoitteena, että lapsi/nuori voi palata perheeseensä.


Jaa sivu eteenpäin