Sosiaalityö

Sosiaalityö on kunnan tarjoama maksuton lakisääteinen palvelu, jonka tarkoitus on tukea, antaa apua ja neuvoa elämän erilaisissa kriisitilanteissa. Ammatillinen sosiaalityö on luottamuksellista ja sosiaalityöntekijällä on salassapitovelvollisuus.

Perhe- ja ihmissuhderistiriidoissa sosiaalityöntekijä voi ulkopuolisena ihmisenä olla apuna. Hän voi yhdessä perheenjäsenten kanssa etsiä tilanteen ratkaisukeinoja tarvittaessa muiden palvelujen tarjoajien kanssa.

Sosiaalityöntekijä antaa kuntalaisille keskusteluapua ja neuvontaa esim. sosiaalisten etuuksien hakemisessa tai asiantuntija-apua perheiden ongelmissa, tekee tarvittaessa kotikäyntejä, tekee yhteistyötä muiden kunnan toimialojen ja sidosryhmien kanssa ja ohjaa apua tarvitsevia muille asiantuntijoille.

Sosiaalityöntekijät

Sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluvat toimeentulotukeen liittyvien toimenpiteiden lisäksi päihdehuolto, lastensuojelu, nuoriin rikoksentekijöihin liittyvät toimenpiteet, perheasioiden sovittelu, lausunnot sosiaalisista olosuhteista  sekä muu ohjaus ja neuvonta sosiaalityönä. Sosiaalityön lisäksi sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluu raittiustyö.

Sosiaalityöntekijän puoleen voit kääntyä:

 • haluat neuvoa ja tietoa sosiaalipalveluista ja –etuuksista
 • päihteet alkavat hallita elämääsi
 • on ongelmatilanteita lasten/nuorten kanssa
 • tiedät, että joku lapsi tai perhe on avun ja tuen tarpeessa
 • taloudellinen tilanteesi on umpisolmussa

Työikäistenpalvelut

Työikäistenpalveluissa sosiaalityön tehtävänä on tarjota sosiaalityön palveluita nuorille ja aikuisille. Työikäisten palvelumuotoina ovat muun muassa asiakkaan ohjaus, neuvonta, tukeminen työelämään, kuntoutukseen, koulutukseen ja talouteen liittyvissä asioissa. Tarkoituksena on vahvistaa ja tukea yksilön selviytymistä.

Työikäistensosiaalityö sisältää:

 • Pitkään työttömänä olleiden asiakkaiden selviytymisen, työllistymisen ja kuntoutumisen esteiden selvittämisen ja arvioinnin sosiaalityön asiantuntijana.
 • Palvelutarvearvion ja palvelusuunnitelman laadinnan yhdessä asiakkaan kanssa.
 • Asiakkaalle sopivan työ/koulutuspaikan etsintää yhdessä asiakkaan kanssa.
 • Motivointia, ohjausta ja tukea työhön, työharjoitteluun, työelämänvalmennukseen, koulutukseen ja kuntouttavaan työtoimintaan.
 • Kuntouttavaan työtoimintaan liittyvän aktivointisuunnitelman tekemisen yhdessä asiakkaan ja työvoimaneuvojan kanssa.
 • Kuntouttavan työtoiminnan päätöksen ja toimeenpanon.
 • Asiakkaan kuntoutumisen edellyttämän tuen ja ohjauksen antamisen.

Päihdetyö

Päihdepalveluiden tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä ja siihen liittyviä terveydellisiä, sosiaalisia ja taloudellisia haittoja. Päihdetyö liittyy kunnan sosiaalityön osa-alueisiin ja toteutetaan ohjauksena, neuvontana ja korjaavina avo- tai laitospalveluina.

Päihdeongelmiin liittyvissä asioissa voi ottaa yhteyttä kunnan sosiaalityöntekijöihin.

Yhteystiedot

Sosiaalityö
Sosiaalityö

Jaa sivu eteenpäin