ILMOITUS VÄYLÄVIRASTON KUULUTUKSESTA

Kukkosentie-Lehto tasoristeysturvallisuuden parantaminen, ratasuunnitelma Tervola, Keminmaa Väylävirasto julkaisee tietoverkossaan kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun ratasuunnitelman nähtäville asettamista. Väylävirasto saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen useammassa alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä. (ratalaki 95 §, HL 62 a §) Kuulutus on julkaistu 12.10.2021, Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset. Kuulutus on nähtävillä

» Lue lisää

Petäjäskosken 400kV:n voimajohtohanke YVA

Fingrid Oyj:n Petäjäskoski-Nuojuankangas voimajohtohanketta koskeva ympäristövaikutusten arviointiselostus sekä natura-arviointi nähtävillä mielipiteiden esittämistä varten.

Valtuutetut

Kuntavaaleissa 2021 valitut valtuutetut

Ilmoitus Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden välipäätöksistä

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on antanut 28.4.2021 seuraavat välipäätökset täytäntöönpanon kieltämistä koskevista hakemuksista. Hallinto-oikeus on hylännyt molemmat hakemukset. Välipäätös 351/2021; Dnro 20445/03.04.04.04.10/2021 Välipäätös 352/2021; Dnro 20377/03.04.04.04.10/2021

Kaavoituskatsaus v. 2021

KUULUTUS Kaavoituskatsaus 2021 Kunnanhallitus on kokouksessaan 29.3.2021 hyväksynyt Tervolan kunnan vuotta 2021 koskevan maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaisen kaavoituskatsauksen. Katsauksessa esitellään ajankohtaiset kaava-asiat, niiden käsittelyvaiheet sekä muita kaavoitukseen vaikuttavia päätöksiä ja toimia. Kaavoituskatsauksen hyväksymisen yhteydessä ovat seuraavat kaavoitushankkeet tulleet vireille: •             Kemijokivarren osayleiskaava Loue – Mattinen (osa-alue III) tarkistaminen •             Valkiavaaran tuulivoimaosayleiskaava •             Viian

» Lue lisää