Kunnanhallitus kokoontui 28.3.2022

Asialistalla muun muassa kohonneiden matkakustannusten korvaus, keräys Ukrainan sodan lapsille sekä Valkiavaaran tuulivoimayleiskaava.

Kohonneiden matkakustannusten korvaaminen väliaikaisesti

Kunta-alan työ- ja virkaehtosopimuksissa on sovittu periaatteet, jolla korvataan työntekijälle matkoista aiheutuneet kustannukset. Kohonneet polttoainekustannukset ovat aiheuttaneet taloudellisia haasteita kunnan palvelutuotannossa omia autoja käyttäville kunnan työntekijöille.

Kunnanhallitus päätti, että Tervolan kunta ottaa käyttöön määräaikaisen kilometrikohtaisen 4,6 snt/km (10 %) lisän kompensoimaan polttoaineen hinnasta johtuvaa kustannusten nousua. Lisä on voimassa 1.3–31.5.2022 välisen ajan, jonka jälkeen asiaa tarkastellaan uudelleen.

Tervolan kunta avustaa Ukrainan sodan lapsia

Tervolan kunta lahjoittaa Unicefin hätäapukeräykseen Ukrainan lapsille 3 000 euroa. Lisäksi kunnanhallitus totesi, että Tervolan kunta on valmis vastaanottamaan sotaa pakenevia ukrainalaisia yhteistyössä toimivaltaisen viranomaisen kanssa.

Venäjän sotatoimet ovat aiheuttaneet laajan humanitaarisen hätätilan Ukrainassa ja kaikenlaisen avun tarve maassa on juuri nyt suuri. Tervolan kunta haluaa auttaa ukrainalaisia keskellä inhimillistä ja humanitääristä kriisiä, jonka sotatoimet ovat aiheuttaneet.

Stipendien myöntäminen tervolalaisille 4H-nuorille

Kunnanhallitus päätti myöntää kolme 100 euron suuruista stipendiä tervolalaisille 4H-nuorille. Stipendeillä kunta kannustaa 4H-nuoria jatkamaan ja kokemuksen karttuessa kehittämään yritystoimintaa. Stipendit jaetaan yhdistyksen vuosikokouksessa kunnanhallituksen edustajan Ari Hietasen toimesta.

Valkiavaaran tuulivoimayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Energiequelle Oy suunnittelee tuulivoimahanketta Tervolan kunnan ja Tornion kaupungin alueelle Valkiavaaraan.

Yleiskaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa 45 tuulivoimalan (41 Tervolaan ja 4 Tornioon) ja niihin liittyvien huoltoteiden, maakaapeleiden ja sähköaseman rakentaminen laatimalla maankäyttö- ja rakennuslain mukainen oikeusvaikutteinen yleiskaava, jota voidaan käyttää suoraan tuulivoimalan rakennusluvan myöntämisen perusteena. Osayleiskaavat laaditaan kuntakohtaisesti.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kerrotaan, mitä on suunnitteilla ja missä, ketkä ovat kaavatyön osalliset, milloin ja miten alueen suunnitteluun voi vaikuttaa, arvioitu aikataulu, suunnittelutyön lähtökohdat, tavoitteet ja työn aikana tehtävät selvitykset sekä vaikutusten arvioinnit.

Tervolan kunta ja Tornion kaupunki ovat asettaneet kaavojen osallistumis- ja arviointisuunnitelmat julkisesti nähtäville 14.3.–11.4.2022. Lausuntoa on pyydetty 11.4.2022 mennessä.

Kunnanhallitus päätti, että Tervolan kunnalla ei ole huomautettavaa laadittuun osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan.

Työryhmä tuulivoimastrategian laadintaan

Tuulivoimakaavoitukseen ja -rakentamiseen liittyen on jätetty kaksi valtuustoaloitetta. Näistä ensimmäinen jätettiin 16.9.2021 valtuustossa ja toinen 9.12.2021. Aloitteissa esitetään tuulivoimaan liittyvien sääntöjen ja strategian laatimista kunnassa.

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan muutetun päätösehdotuksen, jonka mukaisesti asetetaan laajapohjainen työryhmä valmistelemaan erillistä Tervolan kunnan tuulivoimastrategiaa.

Työryhmään nimetään puheenjohtajaksi teknisen lautakunnan pj Juha Juntunen ja varapuheenjohtajaksi teknisen lautakunnan vpj Jorma Vaara, teknisen lautakunnan jäsen ja matkailuyrittäjä Elina Miettunen sekä asukasedustaja Juha Volotinen. Tervolan riistanhoitoyhdistystä, Metsänhoitoyhdistys Lappia, MTK-Alakemijokea ja Tervolan Yrittäjiä pyydetään nimeämään edustajansa työryhmään. Työryhmän koollekutsujana toimii teknisen lautakunnan puheenjohtaja Juha Juntunen. Kunnanjohtaja oikeutettiin nimeämään työryhmälle sihteerin. Lapin liittoa pyydetään nimeämään työryhmään asiantuntija.

Työryhmä voi tarvittaessa kutsua työryhmätyöskentelyyn myös muita asiantuntijoita. Työryhmän tulee tehdä esityksensä kunnanhallitukselle 30.9.2022 mennessä.

Muut asiat

Kunnanhallitus äänesti kahden käsiteltävän asian yhteydessä. Työnantajan vastuuhenkilöiden työtaistelutoimenpiteissä määrittelyn yhteydessä kunnanhallituksen jäsen Riikka Oinas esitti Ari Hietasen kannattamana, että toimivaltaa päättää jatkossa vastuuhenkilöistä ei siirrettäisi kunnanjohtajalle. Suoritetussa kädennostoäänestyksessä kunnanjohtajan esitys sai kolme ääntä (Hemminki, Kaasila ja Ylimartimo) ja Riikka Oinaan esitys kaksi ääntä (Oinas ja Hietanen).

Vitsakankaan kaavoitusaloitteen osalta kunnanhallituksen jäsen Riikka Oinas esitti Ari Hietasen kannattamana, että valtuustolle esitetään, ettei tuulivoimaosayleiskaavan laatimista käynnistetä. Äänin 2-1 kunnanhallitus hyväksyi Riikka Oinaan esityksen. Kunnanjohtajan päätösehdotuksen kannalla oli kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Pertti Hemminki. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Eero Ylimartimo ja kunnanhallituksen jäsen Hanna-Leena Kaasila eivät esteellisenä osallistuneet asian käsittelyyn.

Muut kunnanhallituksen käsittelemät asiat menivät päätösehdotuksen mukaisesti. Kunnanhallituksen käsittelemiin asioihin voi tutustua kokouksen esityslistasta tai 1.4.2022 julkaistavasta pöytäkirjasta Tervolan kunnan verkkosivuilta tervola.ktweb.fi.

Nuija