Kuntavaalit 2021

Kuntavaalit toimitetaan 13.6.2021 kello 9.00-20.00. Äänestyspaikkana toimii Tervolan kunnan kunnanvirasto.

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestyksen ajanjakso on 26.5.-8.6.2021.

  • Arkipäivinä klo 9.00 – 18.00
  • Lauantaina ja sunnuntaina klo 10.00 -15.00

Äänestyspaikkana toimii Tervolan kunnan kunnanvirasto.

Ehdokkaat

Tervolassa on ehdolla yhteensä 49 ehdokasta. Tutustu ehdokkaisiin.

Kotiäänestys

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Muu äänioikeutetun perheenjäsen ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.

Kotiäänestys toimitetaan jonakin ennakkoäänestys ajanjaksoon (26.5. – 8.6.2021) sattuvana päivänä äänestäjälle erikseen ilmoitettuna, kello 9:n ja 20:n välisenä aikana.

Kotiäänestykseen oikeutetun on kirjallisesti tai puhelimitse, puh.0400 268 920, ilmoitettava halukkuudestaan äänestää ennakolta kotonaan kotikuntansa keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 1.6.2021 ennen kello 16.  

Ilmoituksen voi äänestäjän puolesta tehdä tämän valitsema henkilö. Kirjallinen ilmoitus, joka on allekirjoitettava, voidaan tehdä käyttäen tarkoitusta varten laadittua lomaketta. Lomakkeita on saatavana keskusvaalilautakunnan sihteeriltä Teija Mäkipeuralta puh.0400 268 920.

Osoite: Tervolan kunnan keskusvaalilautakunta, Keskustie 81, 95300 Tervola. Lomake on saatavissa myös oikeusministeriön vaalisivulta http://www.vaalit.fi/aanestaminen-kotona

Laitosäänestys

Äänestyksistä laitoksissa ilmoittaa vaalitoimikunta laitoksissa julkipantavin kuulutuksin.

Koronaturvallinen äänestäminen

Pidetään korona kurissa yhdessä myös äänestäessä

  • Käytä kasvomaskia tai kasvovisiiriä, jos siihen ei ole estettä.
  • Pidä ainakin 2 metrin etäisyys muihin.
  • Käytä käsihuuhdetta, jota äänestyspaikalla on tarjolla.
  • Seuraa vaalivirkailijoiden antamia ohjeita.
  • Tervolassa riskiryhmäläisiä suositellaan käymään ennakkoäänestyksessä arkisin klo 9.00 – 10.00

Ohjeita karanteenissa olevalle tai hengitystieoireiselle

Hengitystieoireisia ja karanteenissa olevia äänestäjiä varten on suunniteltu erityistoimenpiteitä äänestyksen mahdollistamiseksi. Toimenpiteet riippuvat siitä, sairastutko ennakkoäänestysaikana vai vaalipäivänä.

Jos sinulla on hengitystieoireita, käy koronatestissä ja odota testitulosta ennen kuin äänestät ennakkoon.

Jos olet omaehtoisessa karanteenissa tai eristyksessä, odota karanteenin tai eristyksen päättymistä ennen kuin äänestät tai suosi ulkoäänestystä. Ulkoäänestys Tervolassa ennakkoäänestyksessä tulee sopia erikseen puhelin 0400 268 920.

Jos olet lääkärin määräämässä karanteenissa tai eristyksessä, älä tule ennakkoäänestyshuoneistoon. Voit tietyin edellytyksin ilmoittautua kotiäänestykseen 1.6.2021 klo 16 mennessä tai odota karanteenin tai eristyksen päättymistä ennen kuin äänestät.

Vaalipäivänä 13.6.2021

Jos tiedät olevasi vaalipäivänä lääkärin määräämässä karanteenissa tai eristyksessä, ota yhteyttä kunnan vaaliviranomaisiin mahdollisuudesta äänestää ulkona. Älä tule sisälle vaalihuoneistoon. Äänestys äänestyspaikalla ulkona Tervolassa tulee sopia puhelin 0400 268 920. Myös autosta äänestäminen on sovitusti mahdollista.

Lääkärin määräämässä karanteenissa tai eristyksessä oleva ei saa poistua kotoaan äänestyspaikalle ilman tartuntatautilääkärin lupaa.

Lisätietoja www. vaalit.fi

Vaalikuljetukset

Tervolan kunnan keskusvaalilautakunta järjestää kuljetuksia Kuntavaalien ennakkoäänestyspäivänä lauantaina 29.5.2021 sekä vaalipäivänä sunnuntaina 13.6.2021 kutsutaksiajona seuraavasti:

VAREJOKI

Kolopetäjän, Sihtuunan, Petäjämaan, Sivakkajoen, Polvenojan, Varejoen ja Löylyvaaran alueen kuljetusta tarvitsevat äänestäjät voivat tilata kyydin Pekka Kähköseltä puh. 0400 391 757.

PAAKKOLA-KAISAJOKI

Paakkolan (kunnanraja – Tossavanperä) Kaisajoen alueen kuljetusta tarvitsevat äänestäjät voivat tilata kyydin Pekka Kähköseltä puh. 0400 391 757.

KÄTKÄVAARA-LAPPIA – LOUEN TOIMIPAIKKA

Sivakkajärven, Luppovaaran, Mustanmaan, Kätkävaaran, Nakuväärän, Ketunmaan, Kätkäjärven ja Lappian Louen toimipaikan alueen kuljetusta tarvitsevat äänestäjät voivat tilata kyydin Make Lampelalta puh. 040 515 7304.

KOIVU-PEURA-LOUE

Koivun, Peuran ja Louen alueen kuljetusta tarvitsevat äänestäjät voivat tilata kyydin Make Lampelalta puh. 040 515 7304.

REUTUAAPA-SUOLIJOKI-VÄHÄJOKI-SUUKOSKI-OSSAUS

Vammavaaran, Suolijoen, Reutuaavan, Vähäjoen, Hyössingin, Suukosken, Ossaus ja Mattisen alueen kuljetusta tarvitsevat äänestäjät voivat tilata kyydin Pekka Kähköseltä puh. 0400 391 757.

RUNKAUS – PAHTAOJA – LEHMIKUMPU

Jyrkänkosken, Ollakanojan, Rakkaviidan, Sirkkelin ja Anttilankankaan alueen äänestäjät voivat tilata kyydin Pekka Kähköseltä puh. 0400 391 757.

Pahtaojan, Lehmikummun, Kiviojan ja Mattisen alueen kuljetusta tarvitsevat äänestäjät voivat tilata kyydin Pekka Kähköseltä puh. 0400 391 757.

YLIPAAKKOLA

Ylipaakkolan – Isopalon alueen kuljetusta tarvitsevat äänestäjät voivat tilata kyydin Pekka Kähköseltä puh. 0400 391 757.

Kuljetusta voidaan järjestää muistakin kuin yllämainituista paikoista jos tarvitsijoita on 3 – 4 henkilöä.

Äänestyspaikka ennakkoäänestyksessä on kunnanvirasto, osoite Keskustie 81, 95300 Tervola ja varsinaisena äänestyspäivänä kunnanvirasto, osoite Keskustie 81, 95300 Tervola.

Vaalikuljetusta tarvitsevan tulee hyvissä ajoin, viimeistään edellisenä päivänä ottaa yhteyttä kuljetuksen hoitavaan autoilijaan kyydin saamiseksi. Autoilija ilmoittaa aikataulun.

Kuljetuksiin liittyvissä asioissa voi ottaa myös yhteyttä Teija Mäkipeuraan puh. 0400 268 920.