Kuoringin tuulivoimaosayleiskaavan valmisteluvaiheen aineisto nähtävillä

Tervolan kunnanhallitus on päättänyt 13.5.2024 § 133 mukaisesti asettaa Kuoringin tuulivoimaosayleiskaavan valmisteluvaiheen aineiston julkisesti nähtäville kuulemista varten 29.5.-15.7.2024 väliseksi ajaksi (MRL 62 §, MRA 30 §).

Myrsky Energia Oy suunnittelee tuulivoimahanketta Tervolan Kuoringin alueelle, jonne laaditaan tuulivoimaosayleiskaava. Hanke sijoittuu Tervolan kunnan alueelle, noin 8 kilometriä Tervolan kuntakeskuksesta lounaaseen. Hanke ulottuu myös Tornion kaupungin alueelle, minkä vuoksi hankkeesta laaditaan erilliset yleiskaavat sekä Tervolan Kuoringin että Tornion Vinsanmaan alueille. Tervolan kunnan kaava-alueen pinta-ala on noin 2200 hehtaaria.

Osayleiskaavan tavoitteena on mahdollistaa Tervolan kunnan Kuoringin alueelle 17 kokonaiskorkeudeltaan 300 metriä olevan tuulivoimalan ja niihin liittyvien huoltoteiden, maakaapeleiden ja tarvittavien sähköasemien rakentaminen laatimalla MRL 77 a §:n mukainen oikeusvaikutteinen yleiskaava, jota voidaan käyttää suoraan tuulivoimalan rakennusluvan myöntämisen perusteena.

Osayleiskaavan valmisteluaineisto asetetaan nähtäville 29.5.-15.7.2024 väliseksi ajaksi Tervolan kunnan verkkosivuille https://tervola.fi/asuminen-ja-rakentaminen/kaavoitus/vireillä-olevat-kaavoitushankkeet/kuoringin-tuulivoimaa-koskeva-osalyeiskaava/. Aineisto on nähtävillä myös Tervolan kunnanvirastolla (Keskustie 81) ja kirjastossa (Paasilinnan puistotie 1).

Osayleiskaavan valmisteluaineistosta voi esittää mielipiteitä ja jättää lausuntoja nähtävillä olon aikana. Mielipiteet ja lausunnot tulee jättää 15.7.2024 mennessä kirjallisena joko sähköisesti osoitteeseen: tervolan.kunta@tervola.fi tai postitse osoitteeseen: Tervolan kunta, Kuoringin tuulivoimahanke, Tervolan kunnanhallitus, Keskustie 81, 95300 TERVOLA. Pyydämme merkitsemään mielipiteeseen selkeästi mitä asiakirjan kohtaa kommentti koskee.

Hankkeessa järjestetään Tornion kaupungin, Tervolan kunnan ja Lapin ELY-keskuksen yhteiset yleisötilaisuudet, jossa esitellään Kuorinki-Vinsanmaan hankkeen yhteinen ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA) sekä osayleiskaavaluonnokset. Yleisötilaisuuksiin on mahdollista osallistua:

·  12.6.2024 klo. 18.00–20.00 Tervolan kunnantalolla, osoitteessa Keskustie 81 sekä etäyhteydellä Tornion kaupungintalolla, osoitteessa Suensaarenkatu 4

·  13.6.2024 klo. 18.00–20.00 Arpelan koululla, osoitteessa Arpelantie 200.

Tilaisuuksissa on kahvitarjoilu klo. 17.30 alkaen ja Myrsky Energia Oy:n edustajat tavattavissa klo. 16 alkaen. Yleisötilaisuuksiin on mahdollista osallistua myös etäyhteyden välityksellä. Ohjeet tilaisuuteen osallistumiseksi tulevat hankkeen internetsivulle https://www.ymparisto.fi/kuorinkivinsanmaantuulivoimahankeYVA

Lisätietoa hankkeesta antavat:

TERVOLAN KUNTA:
Kunnanjohtaja, Mika Simoska, puh. 040 506 2928, mika.simoska@tervola.fi
Tekninen johtaja, Janne Pekkarinen, puh. 0400 466 705, janne.pekkarinen@tervola.fi

HANKKEESTA VASTAAVA:
Myrsky Energia Oy, Olli Kiviniemi, puh. 040 765 5224, olli@myrsky.fi

KAAVAKONSULTTI:
Sitowise Oy, Sanna Matkaselkä, puh. 044 427 9931, sanna.matkaselka@sitowise.com
Sitowise Oy, Timo Huhtinen, puh. 040 542 5291, timo.huhtinen@sitowise.com


Jaa sivu eteenpäin