Kuulutus Vitsakankaan tuulivoimaosayleiskaavan valmisteluaineiston nähtävillä olosta

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 7.4.2022 § 31 päättänyt käynnistää tuulivoimaosayleiskaavan laatimisen Vitsakankaan alueelle. Hankkeesta vastaava Myrsky Energia Oy suunnittelee tuulivoimahanketta Tervolan kunnan alueelle Vitsakankaalle. Hankealue sijaitsee Tervolan kunnan etelä-rajalla, noin 6 kilometriä Tervolan keskustasta etelään. Kaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa 17 tuulivoimalan ja niihin liittyvien huoltoteiden, maakaapeleiden ja sähköaseman rakentaminen laatimalla MRL 77 a §:n mukainen oikeusvaikutteinen yleiskaava, jota voidaan käyttää suoraan tuulivoimalan rakennusluvan myöntämisen perusteena.

Kunnanhallitus päätti 13.5.2024 § 132 asettaa Vitsakankaan tuulivoimaosayleiskaavan valmisteluaineistot nähtäville kuulemista varten. Valmisteluaineisto asetetaan nähtäville 29.5. – 15.7.2024 kunnanviraston neuvontaan (Keskustie 81), tekniselle osastolle sekä kunnan Internet-sivuille www.tervola.fi – Asuminen ja rakentaminen – Kaavoitus.

Alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon ja muihin oloihin kaavamuutokset saattavat huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen) ja myös kunnan jäsenillä on mahdollisuus lausua asiasta mielipiteensä ja toimittaa se kirjallisena viimeistään 15.7.2024 osoitteeseen Tervolan kunta, Keskustie 81, 95300 Tervola tai sähköpostitse osoitteeseen tervolan.kunta@tervola.fi

Kaavasta pidetään ti 11.6. klo 17–19 yleisötilaisuus, jossa esitellään osayleiskaavan valmisteluaineistoa ja YVA-selostusta, Tervolan kunnantalon valtuustosalissa (Keskustie 81). Tilaisuuteen voi osallistua paikan päällä tai etänä. Linkki tilaisuuteen löytyy kunnan internetsivuilta. Paikalla on mahdollisuus tulla tutustumaan aineistoon ja keskustelemaan klo 15 alkaen sekä kahvitarjoilu klo 16:30 alkaen.

TERVOLAN KUNTA

 


Jaa sivu eteenpäin