Suhangon kaivoshankkeen Kemijoen purkuputkea arvioidaan YVA-menettelyllä

Lapin ELY-keskus on päättänyt Suhanko Arctic Platinum Oy:n Suhangon kaivoksen suunnitellun purkuputken edellyttävän ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA-menettelyä). Lapin ELY-keskus katsoo, että hankkeen ominaisuudet ja sijainti todennäköisesti aiheuttavat laadultaan merkittäviä ympäristövaikutuksia.

Kaivosyhtiö suunnittelee rakentavansa noin 41 kilometriä pitkän purkuputken, jonka kautta suunnitellun Suhangon kaivoksen vedet johdettaisiin Kemijokeen Ossauskosken yläpuolelle. Alustava putkilinjaus kulkee Reutuvaaran asutusalueen läheisyydessä.

ELY-keskus perustelee YVA-menettelyn tarpeellisuutta sillä, ettei päästöjen vaikutuksia suoraan Kemijokeen johdettuna ole kovinkaan tarkasti arvioitu eikä vaihtoehtoisia purkupaikkoja tarkasteltu. Lisäksi noin 3,5 km päässä purkuputken suulta alavirtaan sijaitsee Honkasenkankaan vedenhankintaa varten tärkeä (1-luokka) pohjavesialue, jossa sijaitsee Tervolan Vesi Oy:n vedenottamo.

Lapin ELY-keskuksen näkemyksen mukaan kaivoksen purkuputken rakentaminen ja jätevesien johtaminen uuteen purkupaikkaan on uuteen kaivostoimintaan rinnastettava hanke. Myös purkuputken rakentamisesta aiheutuva haitta luonnon monimuotoisuudelle ja porotaloudelle on selvitettävä osana ympäristövaikutusten arviointimenettelyä.

Tervolan kunta antoi aiemmin lausunnon, jonka mukaan kaivoshankkeen purkuputken rakentaminen sekä putken kautta tapahtuvien vesien johtaminen Kemijokeen on vaikutuksiltaan niin merkittävä hanke, että hankkeeseen tulisi soveltaa ympäristövaikutusten arviointimenettelyä.

Punaisia pirttejä kemijoen rannalla