Tekninen osasto tiedottaa aurauksen muutoksista ja aurausurakoitsijoiden kilpailutuksesta

Teknisen lautakunnan 4.10.2021 päätöksen mukaisten aurausurakoitsijoiden kilpailutus on meneillään. Kilpailutus koskee tätä talvikautta ja uusien sopimusten on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2022 alkaen. Kilpailutusprosessin ajan auraukset hoidetaan tilapäisjärjestelyin aiempien perusteiden mukaisesti edelliskauden auraajien toimesta.

Koska aurausohjelmaan hyväksymistä koskevat perusteet ovat lainsäädännöstä johtuen muuttuneet, aiheuttaa se muutoksia järjestäytymättömien rasiteteiden varrella asuville, koska em. tie/tien osat poistuvat kunnan aurausohjelmasta. Kilpailutuksella pyritään kuitenkin varmistamaan palvelun saatavuus jouhevasti etenkin sellaisille teille, joista osa tiestä on jo kunnan aurauksessa. Valittavaksi tulevat auraajat velvoitetaan tarjoamaan palvelu kunnalle tarjotulla yksikköhinnalla (€/m) aurausohjelman alueella sijaitseville järjestäytymättömille teille/tien osille. Sopimusten teon jälkeen valituista auraajista tiedotetaan lisää, jolloin järjestäytymättömien rasiteteiden varrella asuvat voivat ottaa yhteyttä valittuun auraajaan ja sopia aurauksesta suoraa urakoitsijan kanssa. Tien varrella asuvien olisi hyvä sopia jo etukäteen keskenään asiaan liittyvistä järjestelyistä.  

Järjestäytymättömien rasiteteiden osalta tekniseltä osastolta ollaan oltu yhteydessä kuluneen syksyn aikana lähes jokaiseen edellisen kauden lopussa aurausohjelmassa mukana olleeseen asukkaaseen. Tulemme vielä lähettämään asianosaisille kirjeen, jolla pyritään varmistamaan tietoisuus muuttuvasta tilanteesta ja välttämään vuodenvaihteessa aurauksen katkeaminen yhtäkkisesti.

Lisätietoja asiasta antaa tekninen johtaja Mikael Yritys 0400 466 705.

Tervolan Keskustie