Tervola investoi terveydenhuollontiloihin ja kehittää brändiään

Tervolassa on investointien vuosi

Tervolan kunta suunnittelee talousarvioehdotuksessaan investoivansa vuonna 2021 yhteensä 3,02 miljoonaa euroa ja kahtena seuraavana vuonna yhteensä 2,95 miljoonaa euroa. Suurimman osan talousarvio- ja suunnitteluvuosien budjetista lohkaisee 2,4 milj. euron määräraha, joka suunnataan hammashoitolan, neuvolan ja mielenterveystoimiston tilojen uudisrakennukseen. Uudistiloilla taataan tervolalaisten laadukkaiden terveyspalvelujen jatkuminen myös tulevaisuudessa.

– Tavoitteena on koronan aiheuttaman taantuman selättäminen. Tervolassa panostetaan tulevina vuosina erityisesti peruspalveluihin ja rakentamiseen, kunnanjohtaja Mika Simoska tiivistää.

Terveydenhuollontilojen lisäksi Tervolassa investoidaan koulukeskuksen muutostöihin sekä koulukeskuksen ympäristön kehittämiseen. Yleisten alueiden viihtyisyyteen ja vapaa-ajan mahdollisuuksiin panostetaan monikäyttöreitistön rakentamisella sekä Kätkävaaran luontopolun kunnostamisella. Kätkävaaraan on suunnitteilla muun muassa AR-teknologiaa hyödyntäviä opasteita.

Kunnan veto- ja pitovoimaa kehitetään kunnan brändityöllä sekä Westside toteutettavuusselvitys ja masterplan –hankkeella. Brändityön tavoitteena on löytää näkemys Tervolan erityispiirteistä ja vahvuuksista. Tervolan kuntabrändiä luodaan yhtäaikaisesti Westsiden kanssa, jotta alueen kokonaisviesti olisi yhdenmukainen. Westside-hankkeessa kehitetään Kemijoen ranta-alueelle houkuttelevaa elin- ja toimintaympäristöä.

-Tervolassa on paljon vahvuuksia, joista kertomiselle meidän pitää löytää yhteiset sanat. Brändiviestinnän lisäksi tarvitaan myös konkreettisia tekoja. Korona-aika on osoittanut, että kaupungeissa on halukkuutta muuttaa maaseudulle, Simoska kertoo.

Myös nuoria ja lapsia huomioidaan tulevassa talousarviossa. Esitys sisältää tervolalaisille nuorille suunnatun kesätyösetelin, joka otettiin kokeiluluonteisesti käyttöön kuluneena vuonna. Hyvien kokemusten pohjalta kesätyösetelikäytäntöä on päätetty jatkaa. Tervolan kunnan vuodesta 2004 maksamaa vauvarahaa vastasyntyneille tervolalaisille jatketaan myös vuonna 2021. Vauvarahan suuruus on 500 euroa.

Tuloarvioissa kasvua 1,6 prosenttia

Vuoden 2021 talousarvion kokonaistulot ovat 27 326 600 euroa ja kokonaismenot 29 778 300 euroa. Arviot tuloista merkitsevät 1,6 prosentin kasvua vuoden 2020 talousarvioon. Kasvu selittyy pitkälti verotulojen ja valtionosuuksien kasvusta. Kokonaismenot ovat laskemassa 0,7 prosenttia johtuen mm. antolainauksen ja lainanlyhennysten pienentymisistä. Vuoden 2021 talousarvioehdotuksen mukainen vuosikate on 0,66 milj. euroa ja tilikauden tulos poistojen jälkeen  -0,57 milj. euroa.

Verotuloja arvioidaan kertyvän vuonna 2021 yhteensä 11,71 milj. euroa. Kunnallisvero- ja kiinteistöveroprosentit säilyvät ennallaan. Tervolan kunnan veroprosentit ovat alemmat kuin Lapin kunnissa keskimäärin.

Tervolan kunnanhallitus hyväksyi vuoden 2021 talousarvioehdotuksen kokouksessaan 30.11.2020. Kunnanvaltuusto käsittelee vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2022–2023 taloussuunnitelman 10.12.2020.

Tervolan kunnantalo