Tervolan kunnan talous koronavuonna 2020

Tervolan kunnanhallitus allekirjoitti vuoden 2020 tilinpäätöksen kokouksessaan 29.3.2021.

Vuonna 2020 kunnan taloudenhoito toteutui kokonaisuudessaan talousarviossa ennakoitua paremmin. Toimintakatteeksi muodostui -21,67 milj. euroa ja vuosikatteeksi 1,77 milj. euroa. Tilikauden tulos oli 0,62 milj. euroa ja tilinpäätössiirtojen jälkeinen tilikauden ylijäämä 0,80 milj. euroa. Kertynyt ylijäämä 31.12.2020 oli 14,82 milj. euroa. Kunnan rahavarat vuoden 2020 päättyessä olivat 7,83 milj. euroa ja lainakanta vuoden 2020 lopussa oli n. 2,88 milj. euroa.

Olennaiset tapahtumat tilikaudella

Koronapandemia on vaikuttanut voimakkaasti taloudelliseen kehitykseen vuonna 2020. Koronapandemiasta huolimatta vuoden 2020 tilinpäätösarvioiden valossa kuntien talous vahvistui ennätysheikolta tasolta poikkeuksellisen hyviin lukemiin. Kuntien talouden vahvistumista selittävät valtion myöntämät kertaluontoiset koronatuet ja kunnallisverojen odotettua parempi kehitys. Tervolassa valtionosuudet olivat mm. valtion säästötoimenpiteiden päättymisen ja koronatukien vuoksi 1,68 milj. euroa suuremmat kuin vuonna 2019. 

Koronapandemia heijastui vuonna 2020 myös kunnan toiminnoissa. Keväällä osa kunnan työntekijöistä ja koululaisista siirtyi nopealla aikataululla etätyöskentelyyn. Etäkoulun vuoksi työtehtäviin tuli muutoksia mm. koulunkäynninohjaajille. He soittivat yhteistyössä vapaaehtoisten kanssa kuulumispuhelun kaikille tervolalaisille yli 70-vuotiaille. Osa kunnan toiminnoista, kuten kirjasto ja kuntosali, olivat keväällä kokonaan suljettuina. Koronapandemian vuoksi sivistyslautakunnassa suunniteltuja lukuisia tapahtumia ja toimintoja ei voinut järjestää, joten määrärahoja jäi käyttämättä.

Sosiaali- ja terveyspalveluissa poikkeusolot vaikuttivat muun muassa palveluiden tuottamiseen, käytännön järjestelyihin sekä osittain palveluiden keskeytyksiin tai rajoituksiin. Esimerkiksi asumispalveluyksiköissä voitiin vierailla vain rajoitetusti. Myös koronatestaus on vaatinut erityisjärjestelyjä.

Koronasta huolimatta kunta jatkoi perustoimintaansa ja toteutti useita hankkeita. Vuoden 2020 aikana purettiin terveyskeskuksen vanha osa ja Rauhala. Hammashoitolalle hankittiin väistötilat kahden vuoden vuokra-ajalla. Tavoitteeksi asetettu lähiruoan lisääminen toteutui, sillä Tervolassa järjestettiin kuusi lähiruokapäivää vuonna 2020. Lisäksi selvitettiin lähiruokahankkeen toteuttamisvaihtoehtoja. Syksyllä varhaiskasvatuksessa otettiin käyttöön uusi asiakastietojärjestelmä Wilma varhaiskasvatus, joka mahdollistaa myös sähköisen yhteydenpidon ja tiedottamisen koteihin.

Kuntastrategian mukaisesti viestintään panostettiin voimakkaasti. Tervolan kunta ja kuntakonserni ovat näkyneet aikaisempaa enemmän tiedotusvälineissä ja sosiaalisessa mediassa. Tervolan kunta aloitti vuoden 2020 lopulla brändityön, joka jatkuu keväälle 2021. Tiedotuslehden osalta aloitettiin yhteistyö Visual Design Oy:n kanssa.

Yritysperustanta jatkui koronasta huolimatta vilkkaana, vuoden aikana perustettiin 17 uutta yritystä. Lisäksi erityisesti puualan yritykset tekivät merkittäviä kehittämisinvestointeja. Koronapandemialla oli vaikutuksia myös tervolalaisiin yrityksiin ja tervolalaisten työllisyyteen, vaikkakaan Tervola ei ole kuulunut maakunnan pahimpiin kärsijöihin.

Käyttötalous

Tilikauden 2020 toimintakulut olivat 24,84 milj. euroa, joka on lähes vuoden 2019 tasolla (24,86). Ainoastaan henkilöstökulut nousivat 0,41 milj. euroa (3,6 %) mm. palkankorotuksista johtuen. Palvelujen ostoihin käytettiin 0,30 milj. euroa vähemmän kuin viime vuonna. Suurin selittävä tekijä on erikoissairaanhoidon kustannusten laskeminen n. 0,60 milj. eurolla, joka osittain johtunee koronatilanteen aiheuttamasta erikoissairaanhoidon vähentyneestä kysynnästä.

Tilikauden toimintatuotot olivat 3,17 milj. euroa, joka on 0,44 milj. euroa (12,3 %) edellistä tilikautta vähemmän. Kaikki toimintatuottojen erät vähenivät viime vuodesta. Euromääräisesti suurin pudotus, 0,23 milj. euroa (-12,5 %), oli maksutuotoissa. Koronapandemia vaikutti kunnan toimintatulojen kertymiseen, koska monia toimintoja supistettiin tai käyttäjämäärät jäivät suunniteltua pienemmäksi.

Verorahoitus        

Verotuloja kertyi yhteensä 11,54 milj. euroa, mikä merkitsee 0,31 milj. euron (2,7 %) nousua vuodesta 2019. Tervolan kunnallisveroprosenttia nostettiin 0,50 %-yksiköllä vuodelle 2020. Lisäksi tulorekisterin käyttöönottoon sekä verokorttiuudistukseen liittyen vuoden 2019 kunnallisverotuloja siirtyi maksettavaksi vuoden 2020 puolella. Edellä mainittujen tekijöiden johdosta kunnallisverotulot kasvoivat 0,53 milj. euroa edellisestä vuodesta.

Myös yhteisöverotulo kasvoi vuodesta 2019. Kasvua oli 70 tuhatta euroa. Merkittävä selittävä tekijä on koronatukitoimenpiteenä tehty kuntaryhmäosuuden kasvattaminen 10 %-yksiköllä, mikä lisäsi kunnan saamaa yhteisöverotuloa n. 113 tuhatta euroa. Kiinteistöverotulo laski vuodesta 2019 0,29 milj. euroa, joka johtui kiinteistöverotuksen siirtymisestä ns. joustavaan valmistumiseen. Osa vuoden 2020 kiinteistöverotulosta tuloutuu siten vasta vuonna 2021. Verotulot kertyivät alkuperäisen budjetin mukaisesti ja ylittivät muutetun talousarvion 0,09 milj. eurolla.

Valtionosuuksia kertyi 11.739.029 euroa, joka on 10.971 euroa vähemmän kuin muutetussa talousarviossa oli ennakoitu, mutta 0,91 milj. euroa enemmän kuin alkuperäisessä talousarviossa. Ero alkuperäiseen talousarvioon johtuu valtion maksamasta koronatuesta, jota maksettiin peruspalvelujen valtionosuuden kautta n. 0,76 milj. euroa.

Vuosikate ja tilikauden tulos

Tervolan kunnan vuosikate oli 1,77 milj. euroa, mikä on 1,40 milj. euroa (380,6 %) suurempi kuin edellisellä tilikaudella. Investointeihin, sijoituksiin ja lainojen lyhennyksiin käytettävissä oleva rahoitus nousi näin ollen huomattavasti.

Tilikauden tulos oli 0,62 milj. euroa ja tilinpäätössiirtojen jälkeinen tilikauden ylijäämä 0,80 milj. euroa.

Investoinnit                          

Tervolan kunnan investointimenot vuonna 2020 olivat 0,97 milj. euroa, joka oli 1,70 milj. euroa suunniteltua vähemmän. Investointituloja ei ollut. Suurin investointimenojen alittumiseen vaikuttanut tekijä oli terveyskeskuksen uudisrakennushankkeen viivästyminen.

Vuonna 2020 valmistui edellisen vuonna aloitettu Keskustien perusparannus, joka toteutettiin yhteistyössä Lapin ELY-keskuksen kanssa. Sosiaali- ja terveystoimen rakennushankkeen suunnittelua jatkettiin, mutta varsinaisia rakennustöitä ei ehditty aloittaa. Terveyskeskuksen vanhan osan purkamisen yhteydessä toteutettiin uudisosan valmistelevia töitä mm. kunnallisteknisten liittymien ja maatöiden osalta. Tie- ja katuinvestointisuunnitelman mukaisista töistä toteutettiin Välikujan peruskorjaus ja Urheilukujan jatkeen rakentaminen. Kirjaston omatoimihankkeeseen liittyen hankittiin kalustoa ja välineistöä.

Koronapandemian vuoksi investoitiin kannettaviin tietokoneisiin ja langattoman verkon laajentamiseen.

kunnanvirasto talvella