Tervolan kunnanhallitus kokoontui 28.2.2022

Asialistalla muun muassa teknisen johtajan virka, kaavoituskatsaus, hyvinvointialueelle annettavat selvitykset sekä Vitsakankaan kaavoitusaloite.

Teknisen johtajan viran hakuaikaa jatkettiin

Kunnanhallitus päätti jatkaa teknisen johtajan viran hakuaikaa 14.3.2022 klo 15 saakka.

Kunnanhallitus nimesi haastattelijoiksi kunnanhallituksen puheenjohtajan, kunnanhallituksen edustajan teknisessä lautakunnassa, teknisen lautakunnan puheenjohtajan, teknisen lautakunnan varapuheenjohtajan sekä kunnanjohtajan ja oikeutti edellä mainitut henkilöt valitsemaan haastateltavat.

Kaavoituskatsaus hyväksyttiin

Kunta käsittelee maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaan vähintään kerran vuodessa tilannekatsauksen kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä.

Tekninen lautakunta esitti kunnanhallitukselle kaavoituskatsauksen hyväksymistä vuodelle 2022. Kunnanhallitus hyväksyi kaavoituskatsauksen yksimielisesti. Vuonna 2022 vireille tulevat Kemijokivarren osayleiskaavan osa-alueiden III ja IV muutokset.

Kaavoituskatsauksesta tiedotetaan kunnan ilmoitustaululla, kunnan ilmoituslehdessä ja Tervolan kunnan kotisivuilla.

Hyvinvointialueen valmistelutyö etenee

Tervolan kunnan tulee antaa Lapin hyvinvointialueelle selvitys omaisuus- ja sopimussiirtoihin liittyen 28.2.2022 mennessä ja täydennettävä selvitystä 30.6.2022 mennessä. Tietopyyntö perustuu Lakiin sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta (616/2021) ja sen 26 §:n mukaiseen kuntien velvoitteeseen.

Kunnanhallitus päätti antaa Lapin hyvinvointialueelle selvityksen sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen käytössä olevista toimitiloista, siirtyvästä omaisuudesta, sopimuksista ja vastuista, arvion siirtyvän henkilöstön määrästä, palkkakuluista ja lomapalkkavelasta sekä selvityksen sopimusvelvoitteista.

Kunnanhallitus päätti, että edellä mainittu selvitys tehdään viranhaltijatyönä. Selvitys tuodaan tiedoksi kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle.

Lisäksi kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että valtuusto valtuuttaa kunnanhallituksen täydentämään annettuja selvityksiä antamaan lopullisen selvityksen saantokirjan sisällöstä 30.6.2022 mennessä sekä saattamaan asian valtuuston tietoon.

Vitsakankaan tuulivoimaosayleiskaavan käynnistämistä koskevan kaavoitusaloitteen käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen

Myrsky Energia Oy on käynnistänyt noin kahdenkymmenen (20) tuulivoimayksikön käsittävän hankkeen tuulipuiston rakentamiseksi Tervolan Vitsakankaan alueelle. Myrsky Energia Oy on esittänyt, että Tervolan kunta käynnistää maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisen tuulivoimaosayleiskaavan laadinnan.

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kunnanhallituksen kokoukseen.

Muut asiat

Muut kunnanhallituksen käsittelemät asiat menivät päätösehdotuksen mukaisesti. Kunnanhallituksen käsittelemiin asioihin voi tutustua kokouksen esityslistasta tai 4.3.2022 julkaistavasta pöytäkirjasta Tervolan kunnan verkkosivuilta tervola.ktweb.fi.