Tervolan kunnanhallitus kokoontui – erillistä selvitystä tuulivoiman soveltumisesta ei laadita

Tervolan kunnanhallitus kokousti 17.6.2021. Käsiteltävien aiheiden listalla oli muun muassa kuntalaisaloite tuulivoimarakentamiseen liittyen, teknisen johtajan viran täyttäminen sekä maakaupat.

Tervolassa ei laadita erillistä selvitystä tuulivoiman soveltumisesta

Tervolan kuntaan on saapunut maaliskuun lopussa kuntalaisaloite tuulivoimarakentamisen haltuunottoon ja suojaetäisyyden määrittämiseen liittyen. Kuntalaisaloitteessa esitetään, että Tervolan alueelle tehdään tuulivoimarakentamista koskeva selvitys, jossa huomioidaan muun muassa asukkaiden viihtyvyys, ympäristö sekä Tervolassa ja ympäröivissä kunnissa vireillä olevat muut kokonaisuuteen vaikuttavat hankkeet. Tervolan kunnanhallitus käsitteli aloitetta huhtikuussa ja jätti tuolloin asian pöydälle.

Kaavan laadinta on monivaiheinen suunnittelu-, vuorovaikutus- ja päätöksentekoprosessi, jolle maankäyttö- ja rakennuslaki antaa puitteet. Tervolaan suunniteltujen tuulivoimahankkeiden osalta on tehtävä seudulliset selvitykset, jossa huomioidaan mm. yksittäisiä tuulivoimapuistoja laajemmin tuulivoimapuistojen seudulliset vaikutukset. Kuntalaisten osallistaminen on mahdollistettu niin kaavoitusprosessin kuin YVA-menettelynkin yhteydessä.

Kunnanhallitus päätti äänestyksen jälkeen, että erillistä selvitystä tuulivoiman soveltumisesta Tervolan kuntaan ei laadita vaan kunnanvaltuuston päätösten mukaisesti tuulivoimahankkeiden eteneminen ratkaistaan mahdollisen kaavoituksen yhteydessä tehtävien tutkimusten, selvitysten sekä melumallinnusten pohjalta. Riikka Oinas esitti Pertti Hemmingin kannattamana, että kunnanhallitus päättää, että ryhdytään valmistelemaan tuulivoimastrategiaa Tervolan kuntaan esittämällä, että kunnanvaltuusto nimeää työryhmän asiaa valmistelemaan. Työryhmään tulee nimetä jäseniä viranhaltijoista, luottamushenkilöistä sekä kuntalaisaloitteen tekijöistä. Suoritetussa äänestyksessä kunnanjohtajan päätösehdotuksen puolesta äänestivät Saana Manninen, Pekka Juopperi ja Juhani Lampela. Riikka Oinaan esitystä kannattivat Riikka Oinas ja Pertti Hemminki.

Teknisen johtajan virkaan ehdotetaan Mikael Yritystä

Tervolan kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle uudeksi tekniseksi johtajaksi Mikael Yritystä. Valinta perustuu hakemukseen, haastatteluihin ja soveltuvuusarviointeihin. Viran täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Aiemman teknisen johtajan irtisanoutumisen vuoksi avoinna olleeseen Tervolan kunnan teknisen johtajan paikkaan oli kymmenen hakijaa. Hakijoista yhdeksän täytti viralle asetetut kelpoisuusehdot, joista kunnanhallitus valitsi haastateltavaksi kuusi henkilöä. Haastattelijoina toimi kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanhallituksen varapuheenjohtaja, teknisen lautakunnan puheenjohtaja, teknisen lautakunnan varapuheenjohtaja sekä kunnanjohtaja.

Maa-alueiden myyminen Kiinteistö Oy Tervolan Liikekeskus Oy:lle

Kiinteistö Oy Tervolan Liikekeskus Oy on hankkinut omistukseensa Tervolan kuntakeskuksessa sijaitsevan Suomela-tilan. Tilalla sijaitsee liikekiinteistö, joka on K-Market Tervolan käytössä. Yritys suunnittelee tontille uutta liike-kiinteistöä. Laadittujen suunnitelmien mukaan tonttiin tulisi liittää viereiset Tervolan kunnan omistamat alueet, jotta tontti voitaisiin tehokkaasti hyödyntää. Alueen käyttöä hankaloittaa alueen reunassa kulkevat kunnallistekniset rakenteet.

Tervolan kunnanhallitus päätti, että Tervolan kunta myy Kiinteistö Oy Tervolan Liikekeskus Oy:lle liitteenä olevan kauppakirjaluonnoksen mukaisesti Tervolan kunnan Lapinniemen kylässä olevan tilan Simula (845-402-10-114) ja noin 225 m² suuruisen määräalan tilasta Salmela (845-402-177-1 sekä noin 266 m² suuruisenmääräalan tilasta Kuntakeskus (845-402-177-7).

Vaaran Palkki Oy:lle vuokrataan maa-alue

Vaaran Palkki Oy on ilmoittanut tarvitsevansa palkkitehtaan takana olevan n. 2.500 m² alueen, jotta kulku alivuokralaisena toimivan ProPellet Tervola Oy:n tiloihin olisi mahdollista. Lisäksi alueelle sijoitettaisiin pellettitehtaan tarvitsema autovaaka. Alue rajoittuu Vaaran Palkki Oy:lle aiemmin vuokrattuun alueeseen. Alue on merkitty kaavassa teollisuusalueeksi.

Tervolan kunnanhallitus on maaliskuussa 2020 vuokrannut Vaaran Palkki Oy:lle Viian Puupuistoalueelta noin 7,74 ha:n maa-alueen teolliseen toimintaan. Vuokrasopimusta on täydennetty toukokuussa 2021 kunnanhallituksen päätöksellä jälleenvuokrauksen osalta.

Kunnanhallitus päätti, että Tervolan kunta vuokraa Vaaran Palkki Oy:lle n. 2.500 m² määräalan Viian teollisuusalueelta kunnanvaltuuston päättämien vuokrausehtojen ja vuokrasopimusluonnoksen mukaisesti. Kunnanhallitus oikeutti kunnanjohtajan lisäämään vuokrasopimukseen maa-ainesten luovuttamista koskevan ehdon.

Muut käsitellyt asiat

Muut kunnanhallituksen kokouksessa käsitellyt asiat menivät päätösehdotusten mukaisesti. Kunnanhallituksen käsittelemiin asioihin voi tutustua kokouksen esityslistasta tai 23.6.2021 julkaistavasta pöytäkirjasta Tervolan kunnan verkkosivuilta tervola.fi.

Nuija