Tervolan kunnanhallitus kokoontui, haja-asutusalueiden aurausmahdollisuuksia selvittävän työryhmän työskentelylle jatkoaikaa

Tervolan kunnanhallitus kokousti 29.6.2021. Käsiteltävien aiheiden listalla oli muun muassa Tervola-Varejoki osayleiskaavamuutoksen valitus, Meri-Lapin orkesteritoiminta ja haja-asutusalueiden aurausmahdollisuuksia selvittävän työryhmän työskentelyn jatkoaika.

Tervola-Varejoki osayleiskaavamuutoksen valitus

Tervolan kunnanhallitus on vuonna 2015 laittanut vireille Tervolan kunnan Kemijokivarren osayleiskaavan osa-alueen IV; Tervola-Varejoki tarkistamisen. Kaava-alue tarkistettiin oikeusvaikutteisena osayleiskaavana siten, että Tervola-Varejoen alueelle rajattiin ja laadittiin kyläyleiskaavoja, joissa rakentaminen tapahtuu kunnan myöntämillä rakennusluvilla.

Kunnanvaltuuston 15.6.2017 hyväksymästä kaavasta jätettiin valitus hallinto-oikeuteen. Laajasta vuorovaikutusmahdollisuudesta huolimatta kaavoitusprosessissa jäi huomioimatta valituksessakin esitettyjä asioita, jonka seurauksena kunnanvaltuusto päätti 16.11.2017 palauttaa osayleiskaavamuutoksen uudelleen valmisteltavaksi. Uudelleen valmisteltu kaava hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 14.6.2018. Kaavasta jätettiin Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kaksi valitusta, joista toinen oli yhteisvalitus.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus hylkäsi molemmat valitukset, sillä hyväksymistä koskeva päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä eikä se ole lainvastainen valittajien esittämillä perusteilla. Yhteisvalituksen tehneet ovat hakeneet Korkeimmalta hallinto-oikeudelta valituslupaa Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden asiassa tekemään päätökseen. Tämän seurauksena Korkein hallinto-oikeus on lähettänyt 7.6.2021 valituslupahakemuksen ja valituksen selityksen antamista varten Tervolan kunnanhallitukselle.

Tervolan kunnanhallitus toteaa lausunnossaan, että valituksessa ei ole esitetty sellaisia asioita, joiden vuoksi valituslupa tulisi myöntää ja Tervolan kunnanvaltuuston osayleiskaavan vahvistamispäätös tulisi kumota Könös- ja Kalevala-tiloja koskevan maatilan suojavyöhykkeen tai tilalle 15:32 osoitetun ME-alueen osalta. Tervolan kunta esittää, että valituslupahakemus hylätään ja Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden 16.6.2020 antama päätös, päätösnumero 20/0426/1 saatetaan voimaan.

Tervolan kunta tukee nuorten orkesteritoimintaa Meri-Lapin alueella

Tervolan kunnanhallitus päätti tukea nuorten orkesteritoimintaa 3125 eurolla vuodessa. Kemin kaupungin esityksestä aloitettavassa yhteistyössä on Tervolan kunnan lisäksi mukana myös Simo ja Keminmaa.

Orkesteritoiminta järjestetään jo aiemmin toimivaksi todetulla mestari-kisälli periaatteella yhdessä Kemin kaupunginorkesteri ja Meri-Lapin jousikvartetin kanssa. Tällöin koulutus tapahtuu pääosin mestari-kisälli periaatteella ammattilaisten kanssa lähiopetuksena oppilaan sen hetkiset tarpeet ja taitotaso huomioiden. Tavoitteena on saada mahdollisimman monta nuorta mukaan toimintaan.

Haja-asutusalueiden aurausmahdollisuuksia selvittävän työryhmän työskentelylle jatkoaikaa

Tekninen lautakunta päätti helmikuussa yksityistieavustusten myöntämisperusteiden tarkistamisesta. Päätöksen mukaan avustusmuotoina ovat vain rahallinen aurausavustus ja rahallinen kesäkunnossapito­avustus. Avustuksia myönnetään järjestäytyneille tiekunnille. Tiekunnille tarkoitetusta perusparantamisavustuksesta luovutaan. Päätös perustuu vuonna 2019 voimaan tulleeseen yksityistielain uudistukseen.

Koska päätös herätti runsaasti keskustelua, asetti Tervolan kunnanhallitus keväällä työryhmän, jonka tehtävänä on ollut selvittää haja-asutusalueiden aurausmahdollisuuksia. Työryhmä on kokoontunut 24.6.2021. Työryhmä päätti pyytää työryhmän työskentelylle jatkoaikaa 31.10.2021 asti. Kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Pertti Hemminki esitti, että kunnanhallitus ei myönnä työryhmälle jatkoaikaa, koska työryhmä ei ole toiminut kunnanhallituksen antaman tehtävänannon mukaisesti, työryhmä puretaan ja seuraava kunnanhallitus nimeää uuden työryhmän ja ratkaisee seuraavan aurauskauden auraukset. Esitys raukesi kannattamattomana. Kunnanhallitus päätti myöntää työryhmälle jatkoaikaa.

Muut käsitellyt asiat

Kunnanvaltuuston 28.6.2021 pitämän kokouksen päätösten laillisuutta ja täytäntöönpanoa käsiteltiin kolmessa eri kohdassa. Kohdassa 253 kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Pertti Hemminki esitti, että kunnanvaltuuston § 76 pannaan täytäntöön, muita pykäliä ei. Esitys raukesi kannattamattomana. Kohdassa 290 kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Pertti Hemminki esitti, että päätöksiä ei panna täytäntöön. Esitys raukesi kannattamattomana. Kunnanjohtaja antoi kokouksessa kaksi muutettua päätösehdotusta, jotka koskivat järjestelyerien jakamista KVTES:n ja TS:n sopimusaloilla. Muutetut päätösehdotukset hyväksyttiin yksimielisesti. Sosiaali- ja terveyslautakunnan vaalia koskevaan kunnanvaltuuston päätettäväksi menevään ehdotuksen kunnanhallitus päätti yksimielisesti lisätä maininnan hyvinvointialueiden aloittamisesta.

Muut kunnanhallituksen kokouksessa käsitellyt asiat menivät päätösehdotusten mukaisesti. Kunnanhallituksen käsittelemiin asioihin voi tutustua kokouksen esityslistasta tai 2.7.2021 julkaistavasta pöytäkirjasta Tervolan kunnan verkkosivuilta tervola.fi.

Tervolan kunnantalo