Tervolan kunnanhallitus kokoontui – käsittelyssä mm. aurausasian selvittämisestä vastaava työryhmä

Tervolan kunnanhallitus kokousti 19.4.2021. Käsiteltävien aiheiden listalla oli muun muassa työryhmän asettaminen kunnan aurausasian selvittämiseen, tuulivoimarakentamista koskeva kuntalaisaloite sekä teollisuusalueen myynti Vaaran Palkki Oy:lle.

Työryhmä selvittämään kunnan haja-asutusalueiden aurausmahdollisuuksia

Tekninen lautakunta päätti helmikuussa 2021 yksityistieavustusten myöntämisperusteiden tarkistamisesta, sillä 2019 voimaan tulleen yksityistielain mukaan kunnan myöntämän avustuksen edellytyksenä on tiekunnan perustaminen. Yksityistielain soveltamisalaan kuuluvat tiet, johon rasitteena kohdistuu vähintään yhden kiinteistön hyväksi tieoikeus.

Teknisen lautakunnan päätöksen mukaan avustusmuotoina ovat rahallinen aurausavustus ja rahallinen kesäkunnossapitoavustus. Avustuksia myönnetään vain järjestäytyneille tiekunnille. Lisäksi tiekunnille tarkoitetusta perusparantamisavustuksesta luovutaan.

Päätös on herättänyt runsaasti keskustelua, joten tilanteen selkiyttämiseksi kunnanjohtaja esitti, että kunnanhallitus asettaa työryhmän, jonka tehtävänä on selvittää kunnan mahdollisuudet aurausavustusten myöntämiseen. Päätösehdotuksesta poiketen kunnanhallitus päätti yksimielisesti perustaa työryhmän selvittämään haja-asutusalueiden aurausmahdollisuuksia. Työryhmän tulee tehdä esityksensä kunnanhallitukselle 30.6.2021 mennessä.

Tuulivoimarakentamista koskeva kuntalaisaloite

Tervolan kuntaan on maaliskuun lopussa saapunut tuulivoimarakentamista koskeva kuntalaisaloite. Aloitteessa esitetään, että kunta luopuu tuulivoima-alueiden lisäkaavoituksesta, kunnes alueella on tehty selvitys tuulivoimarakentamisen soveltumisesta Tervolan kuntaan. Aloitteen mukaan selvityksessä tulisi huomioida mm. asukkaiden viihtyvyys, alueen elinkeinot ja ympäristö. Lisäksi selvityksessä olisi huomioitava vähintään 4 km suojaetäisyys kaikkeen asutukseen. Kuntalaisaloitteen takana on yhteensä 94 tervolalaista ja 10 ulkopaikkakuntalaista tuulivoimarakentamisesta huolestunutta henkilöä.

Tervolan kunnanvaltuusto on käsitellyt asutuksen suojaetäisyyttä tuulivoimaloihin koskevaa kuntalaisaloitetta joulukuussa 2020 ja päättänyt, ettei kunnassa aseteta erillistä suojaetäisyyttä tuulivoimaloille. Sen sijaan asia ratkaistaan kaavoituksen yhteydessä tehtävien tutkimusten, selvitysten sekä melumallinnusten pohjalta.

Kunnanjohtaja esitti, että erillistä selvitystä tuulivoiman soveltumisesta Tervolan kuntaan ei laadita, vaan asia ratkaistaan kaavoituksen yhteydessä kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti. *Kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Pertti Hemminki esitti, että kunnanhallitus päättää, että ryhdytään valmistelemaan selvitystä tuulivoiman soveltumisesta Tervolan kuntaan esittämällä, että kunnanvaltuusto nimeää työryhmän asiaa valmistelemaan. Työryhmään tulee nimetä jäseniä viranhaltijoista, luottamushenkilöistä sekä kuntalaisaloitteen tekijöistä. Esitys raukesi kannattamattomana. Kunnanhallitus päätti jättää asian pöydälle ja jatkaa käsittelyä myöhemmissä kunnanhallituksen kokouksissa. Lisäksi kunnanhallitus selvittää vaihtoehtoja kuntalaisten osallistamiseksi tuulivoima-asiaan. *Lisätty 22.4

Teollisuusalueen myynti Vaaran Palkki Oy:lle

Tervolan kunnanhallitus päätti 29.3.2021 myydä keväällä 2020 vuokratun 7,74 ha:n kokoisen maa-alueen Vaaran Palkki Oy:lle Viian Puupuistoalueelta. Vaaran Palkki Oy on rakentanut alueelle 7.639 m² tehdashallin.

Juha Laine on jättänyt oikaisuvaatimuksen kunnanhallituksen maa-alueen myyntiä koskevasta päätöksestä. Oikaisuvaatimuksen mukaan pykälän käsittely eteni päätökseen, joka toteutui vääristyneesti asian käsittelyn kiireellisyydestä johtuen. Lisäksi oikaisuvaatimuksessa perusteltiin, että päätökseen vaikutti mahdollinen toisen yrittäjän yrityksen Tervolaan perustamisen peruminen.

Kunnanjohtajan vastineen mukaan kunnanhallituksen kokouksessa ei esitetty, että lisälistalla toimitettua asiaa ei voida ottaa käsittelyyn. Lisäksi varsinaisen esityslistan jakamisen yhteydessä mainittiin lisälistan jakamisesta.  Pykälän käsittelyn yhteydessä kunnanjohtaja esittelijänä kertoi, miksi asia on kiireellinen. Asian kiireellisyyden esiintuominen oli välttämätöntä informaatiota, jotta kunnanhallitus tietäisi päätöstä tehdessään eri päätösvaihtoehtojen seuraukset.

Kunnanjohtaja Mika Simoska ja kunnanhallituksen jäsen Juha Laine ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Juha Laineen tilalla asiaa käsittelemässä oli hänen varajäsenensä Juhani Lampela. Hallintojohtaja esitti päätösehdotuksessaan, että Juha Laineen oikaisuvaatimuksessa ei ole tuotu esille sellaisia seikkoja, joiden perusteella kunnanhallituksen päätös 29.3.2021 tulisi palauttaa uudelleen valmisteltavaksi, ja että kunnanhallitus hylkäisi oikaisuvaatimuksen.

Kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Pertti Hemminki esitti, että oikaisuvaatimus hyväksytään, ja että mikäli oikaisuvaatimusta ei hyväksytä, kunta sitoutuu valittamaan valtiontuesta. Kunnanhallituksen jäsen Hannu Vuokila ilmoitti kannattavansa Hemmingin esitystä. Suoritetussa kädennostoäänestyksessä hallintojohtajan päätösehdotus oikaisuvaatimuksen hylkäämisestä sai 3 ääntä (Saana Manninen, Päivi Kolmonen ja Juhani Lampela) ja Hemmingin esitys 2 ääntä (Pertti Hemminki ja Hannu Vuokila).

Muut käsitellyt asiat

Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavaan kunnanhallitus toteaa lausuntonaan, että Tervolan kunnalla ei ole huomauttamista Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavaehdotuksesta. Tervolan kunta pitää tärkeänä, että suunniteltu alueiden käyttö ei saa vaarantaa Kemijoen vesistön tilaa.

Muut kunnanhallituksen kokouksessa käsitellyt asiat menivät päätösehdotusten mukaisesti. Kunnanhallituksen käsittelemiin asioihin voi tutustua kokouksen esityslistasta tai 23.4.2021 julkaistavasta pöytäkirjasta Tervolan kunnan verkkosivuilta tervola.fi.

Nuija