Tervolan kunnanhallitus kokoontui – käsittelyssä mm. esitys nopeusrajoituksen alentamisesta Mattisella

Tervolan kunnanhallitus kokousti 29.3.2021. Käsiteltävien aiheiden listalla oli muun muassa toimistosihteerin toimen täyttäminen, Museoseuran vuokrasopimus, terveyskeskuksen uudisrakennuksen kustannusarvion ja piirustusten hyväksyntä, esitys nopeusrajoituksen alentamisesta Mattisella, energiatehokkuussopimuksen toimintasuunnitelman hyväksyntä sekä kaavoitussopimus EQ.

Toimistosihteerin toimen täyttäminen

Kunnanhallitus on tammikuussa 2021 hyväksynyt esityksen, jonka mukaan hallinto-osastolle perustetaan uusi toimistosihteerin toimi. Uuteen toimeen kuuluvat arkistointi/tiedonhallinta ja tietosuojavastaavana toimiminen. Uudelle toimistosihteerille kuuluvat mm. kunnanjohtajan sihteerin tehtävät, kunnan kirjaamon hoito sekä päätöksenteon valmistelu- ja toimeenpanotehtäviä.

Toimistosihteerin toimi on ollut haettavana. Määräaikaan mennessä tehtävää haki 9 henkilöä, joista 5 haastateltiin. Kunnanhallitus valitsi toimistosihteerin toimeen Tuija Tauriaisen.

Museoseuran vuokrasopimus

Tervolan kunta on vuonna 1973 vuokrannut Ylipaakkolan Kotiseutuyhdistys r.y:lle Ylipaakkolan kylässä sijaitsevan Töykyrä-nimisen tilan sekä vuonna 1975 Lähteenmäki- nimisestä tilasta n. 1,67 ha:n määräalan. Vuokrasopimusten voimassaoloaika on 50 vuotta.

Tervolan Museoseura ry on esittänyt uuden vuokrasopimuksen laatimista siten, että alueet vuokrataan yhdellä vuokrasopimuksella. Yhdistyksen edustajien kanssa käytyjen neuvottelujen pohjalta on saatu uusi vuokrasopimus, jossa vuokra-aika alkaa 1.4.2021 ja päättyy 31.3.2071. Maa-alueen vuosi-vuokra on 10 euroa.

Terveyskeskuksen tilaohjelma

Tervolan sosiaali- ja terveystoimen uudisrakennuksen suunnittelu on edennyt hankkeen kustannusarvion laadintaan. Rakennukseen on suunniteltu sijoitettavan erilaisia terveydenhuollon tiloja, työhuoneita sekä sosiaalitiloja.

Päätöksenteon pohjaksi on laadittu neljä eri huonetilaohjelmaa ja niille kustannusarviot. Kunnanhallitus hyväksyi VE2 mukaisen huonetilaohjelman ja kustannusarvion, jossa tilojen määrää on karsittu poistamalla yksi hammashoitolan hoitohuone, työterveyshuollon tilat, johtavan lääkärin huone ja mielenterveystoimiston tilat. Vaihtoehdon kustannusarvio on 2 646 000 €.

Hammashoitolaan suunnitellaan VE2 mukaisesti rakennettavan kolme hoitohuonetta. Johtavalle lääkärille on tilat nykyisessä terveyskeskuksessa, työterveyshuolto ja mielenterveystoimisto voivat toimia kunnantalolta vapautuneissa tiloissa tilojen remontoinnin jälkeen.

Esitys nopeusrajoituksen alentamisesta Mattisella

Lapin ELY-keskus alensi vuonna 2019 80km/h nopeusrajoitusta kunnanhallituksen pyynnöstä Mattisen kylän kohdalla 60km/h. Nyt Tervolan kunnanhallitus esittää kunnanjohtajan muutetun päätösehdotuksen mukaisesti Lapin ELY-keskukselle Itäpuolentiellä 60 km/h nopeusrajoituksen jatkamista pohjoisen ja etelän suuntiin välillä Viettosentie ja raviradan liittymä.

Tällä hetkellä alennettu nopeusrajoitus on voimassa Liimatan paikallistien ja Mattisen rivitalojen välisellä alueella. Alennettu nopeusrajoitus päättyy siis melkein heti Mattisen koulun kohdalla. Nopeusrajoitusta on alennettu, jotta koululaisten turvallinen koulumatka ei vaarantuisi. Jalan tai pyörällä kouluun kulkevia koululaisia on myös Mattisen koulun pohjoispuolella. Tästä syystä 60km/h nopeusrajoitusta on tarpeen jatkaa.

Kuntien energiatehokkuussopimuksen toimintasuunnitelman hyväksyntä

Tervolan kunta on liittynyt kuntien energiatehokkuussopimukseen vuosille 2017–2025. Energiatehokkuussopimuksen velvoitteiden mukaisesti kunnan tulee laatia toimintasuunnitelma energiansäästötavoitteiden saavuttamiseksi.

Tervolan kunnanhallitus hyväksyi työryhmän laatiman kuntien energiatehokkuussopimuksen mukaisen toimintasuunnitelman. Toimintasuunnitelman on laatinut eri hallintokuntien edustajista koostuva työryhmä. Työryhmä tulee seuraamaan toimintasuunnitelman toteutusta ja tekemään siihen päivityksiä tarpeen mukaan. Toimintasuunnitelma julkaistaan kunnan internet-sivuilla ja toimitetaan Motivalle.

Valkiavaaran tuulivoimaosayleiskaavan kaavoitussopimuksen hyväksyminen

Energiequelle Oy on käynnistänyt noin 41 tuulivoimayksikön käsittävän hankkeen tuulipuiston rakentamiseksi Tervolan Valkiavaaran alueelle. Alustavan hankealueen koko on noin 3200 ha. Energiequelle Oy on tarjonnut kaikille alueen maanomistajille maanvuokrasopimusta ja tällä hetkellä noin 70 % alueesta on vuokrattuna.

Tervolan kunnanvaltuusto on helmikuussa käynnistänyt tuulivoimaosayleiskaavan laatimisen Valkiavaaran alueelle Energiequelle Oy esittämän rajauksen mukaisesti. Lisäksi kunnanvaltuusto on oikeuttanut kunnanhallituksen hyväksymään kaavoitussopimuksen Energiequelle Oy:n kanssa.

Kunnanhallitus hyväksyi kaavoitussopimuksen (liite ktwebissä) Valkiavaaran tuulivoimapuiston osayleiskaavan laatimisen käynnistämiseksi. Sopimuksella Energiequelle Oy ja Tervolan kunta sopivat tuulivoimarakentamista ohjaavan osayleiskaavan laatimisen käynnistämisestä.

Teollisuusalueen myyminen Vaaran Palkki Oy:lle

Tervolan kunnanhallitus on keväällä 2020 vuokrannut Vaaran Palkki Oy:lle Viian Puupuistoalueelta noin 7,74 ha:n maa-alueen teolliseen toimintaan. Vaaran Palkki Oy on rakentanut alueelle 7.639 m² tehdashallin ja tarjoutunut ostamaan maa-alueen omakseen.

Kunnanhallituksen 23.03.2020 hyväksymän vuokrasopimuksen mukaan yrityksellä on oikeus lunastaa vuokraamansa alue itselleen kunnanvaltuuston päättäminen lunastusperusteiden mukaan, kun alueen rakentamisvelvoite on täytetty. Koska tehdashalli on valmistunut, Tervolan kunnanhallitus päätti myydä vuokratun maa-alueen Vaaran Palkki Oy:lle. Kunnanhallituksen jäsen Hannu Vuokila esitti asian jättämistä pöydälle, mutta esitys raukesi kannattamattomana.

Muut kunnanhallituksen kokouksessa käsitellyt asiat

Muut kunnanhallituksen kokouksessa käsitellyt asiat menivät päätösehdotusten mukaisesti lukuun ottamatta § 86, jossa kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Pertti Hemminki esitti, että kunnanhallitus edellyttää teknistä lautakuntaa ottamaan uudelleen käsittelyyn yksityistieavustusten myöntämisperusteiden tarkistamista koskevan päätöksensä 24.2.2021. Hemmingin esitys raukesi kannattamattomana.

Kunnanhallituksen käsittelemiin asioihin voi tutustua kokouksen esityslistasta tai 1.4.2021 julkaistavasta pöytäkirjasta osoitteessa ktweb.tervola.fi.

kunnanvirasto talvella