Tervolan kunnanhallitus kokoontui – käsittelyssä mm. Maaseudulta käsin messujen peruminen

Tervolan kunnanhallitus kokousti 10.5.2021. Käsiteltävien aiheiden listalla oli muun muassa Maaseudulta Käsin -messujen peruminen, Vaaran Palkki Oy:n vuokrasopimuksen tarkistaminen, määräalan ostaminen Tervolan seurakunnalta sekä Kuoringin, Pitkämaan ja Outojängän tuulivoimaosayleiskaavatyön käynnistäminen.

Vuoden 2021 Maaseudulta Käsin –messujen peruminen

Tervolan kunnanhallitus perui viime keväänä vuoden 2020 Maaseudulta Käsin -messut koronatilanteen vuoksi ja päätti siirtää messujen järjestämisen vuoteen 2021. Kuluvana keväänä koronatilanne on jatkunut haastavana. Lapin aluehallintovirasto on kieltänyt päätöksellään Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella kaikki yleisötilaisuudet, joihin osallistuu yli kuusi henkilöä. Päätös on voimassa 23.5.2021 asti. Lisäksi rokotekattavuudessa on suuria alueellisia eroja.

Vaikka suurten yleisötilaisuuksien järjestäminen saattaa syksyllä olla sallittua, on koronapandemiasta johtuen sekä yleisön että näytteilleasettajien osallistuminen messuille epävarmaa. Koska messujen järjestämiseen liittyy tällä hetkellä monia avoimia kysymyksiä ja taloudellisen riskin mahdollisuus, päätti Tervolan kunnanhallitus perua Maaseudulta Käsin -messut vuodelta 2021.

Vaaran Palkki Oy:n vuokrasopimuksen tarkistaminen

Tervolan kunnanhallitus päätti vuokrata 23.3.2020 Vaaran Palkki Oy:lle Viian Puupuistoalueelta noin 7,74 ha:n maa-alueen teolliseen toimintaan. Vaaran Palkki Oy on esittänyt vuokrasopimuksen täydentämistä siten, että yrityksellä olisi mahdollisuus alivuokrata osaa Tervolan kunnalta vuokraamastaan alueesta.

Kunnan tavoitteena on mahdollistaa uusien yritysten ja työpaikkojen syntyminen kunnan alueelle ja lähtökohtana tarjota houkuttelevia ja edullisia rakennuspaikkoja. Mahdollisen alivuokrauksen tulee tukea näitä tavoitteita. Näin ollen on perusteltua edellyttää vuokranantajan suostumusta sekä vuokratason määrittelemistä alivuokraukselle.

Tervolan kunnanhallitus päätti täydentää Vaaran palkki Oy:n vuokrasopimusta kunnanjohtajan muutetun päätösehdotuksen mukaisesti seuraavasti: Vuokralaisella on oikeus jälleenvuokrata osa vuokraamastaan alueesta vuokranantajan suostumuksella.  Vuokran määrä määräytyy kunnanvaltuuston 17.6.2004 hyväksymien luovutusperusteiden mukaisesti. Kunnanhallitus päätti myös, että päätös pannaan täytäntöön mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Lisäksi kunnanhallitus antoi Vaaran Palkki Oy:lle luvan jälleenvuokrata ProPellet Tervola Oy:lle n. 12.000 m² ha:n suuruisen alueen kunnanvaltuuston 17.6.2004 hyväksymien luovutusperusteiden mukaisesti. Kunnanhallitus päätti, että päätös pannaan täytäntöön mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Määräalan ostaminen Tervolan seurakunnalta

Tervolan kunta on neuvotellut Tervolan seurakunnan kanssa Lapinniemen kylässä sijaitsevan kiinteistöön 845-402-16-33 kuuluvan n. 7,2 ha kokoisen määräalan ostamisesta. Määräala sijaitsee osittain asema-kaava-alueella, kaavamerkinnöillä TY (teollisuusrakentamisen korttelialue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia), M (maa- ja metsätalousalue) ja MU (maa- ja metsätalousalue, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta). Kauppahinta muodostuu maapohjan ja puuston arvosta.

Kunnanhallitus päätti ostaa Tervolan seurakunnalta n. 7,2 ha kokoisen määräalan 46 425 euron kauppahinnalla.

Tervolasta kiinnostunut kolme uutta tuulivoimapuistohanketta

Myrsky Energia Oy on käynnistänyt noin 18 tuulivoimayksikön tuulipuistohankkeen Tervolan Kuoringin alueelle ja 7 tuulivoimayksikön tuulipuistohankkeen Tervolan Pitkämaan alueelle. Kuoringin voimaloiden yksikköteho tulisi olemaan arviolta 6-8 MW. Pitkämaan voimaloiden yksikköteho tulisi olemaan 5-6,4 MW.

Myrsky Energia Oy:n lisäksi Tervolaan on kiinnostunut sijoittumaan VSB Uusiutuva Energia Suomi Oy, joka on käynnistänyt 25–36 tuulivoimayksikön tuulipuistohankkeen Tervolan Outojängän alueelle. Voimaloiden yksikköteho tulisi olemaan noin 6-10 MW.

Myrsky Energia Oy ja VSB Uusiutuva Energia Suomi Oy esittävät, että Tervolan kunta käynnistää tuulivoimaosayleiskaavan laadinnan yhtiöiden ehdottamille alueille. Kaava-alueiden tarkka rajaus täsmentyy kaavoitustyön kuluessa. Kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Pertti Hemminki esitti kaikkien kolmen kaavoitusaloitteen käsittelyn yhteydessä seuraavaa: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että: Koska kuntaan on toimitettu kuntalaisaloite ”Tuulivoiman rakentamisen haltuunotto Tervolan kunnassa sekä suojaetäisyyden määrääminen”, kunnanvaltuusto päättää, että esitetty tuulivoimaosayleiskaava /osayleiskaavatyön käynnistäminen siirretään uuden 1.8.2021 aloittavan kunnanvaltuuston päätettäväksi. Kunnanhallituksen jäsen Päivi Kolmonen kannatti Hemmingin esitystä kaikissa kolmessa kohdassa.

Kuoringin osayleiskaava etenee kunnanjohtajan päätösehdotuksen mukaisesti äänestystuloksella 2-2, jossa kunnanhallituksen puheenjohtaja Saana Manninen ja kunnanhallituksen varajäsen Juhani Lampela kannattivat kunnanjohtajan päätösehdotusta sekä Hemminki ja Kolmonen Hemmingin esitystä. Tasatilanteessa puheenjohtajan ääni ratkaisi. Pitkämaan ja Outojängän osayleiskaavat etenevät myös kunnanjohtajan päätösehdotuksien mukaisesti äänestystuloksilla 2-2, 1 tyhjä, joissa Saana Manninen ja Juhani Lampela kannattivat kunnanjohtajan päätösehdotusta sekä Hemminki ja Kolmonen Hemmingin esitystä. Kunnanhallituksen varajäsen Pekka Juopperi äänesti tyhjää. Tasatilanteissa puheenjohtajan ääni ratkaisi.

Muut käsitellyt asiat

Toiseksi pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Hannu Vuokilan tilalta Pekka Juopperi. Pykälässä 130 kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Pertti Hemminki esitti, että kunnanhallitus käyttää otto-oikeuttaan teknisen lautakunnan päätökseen 21.4.2021 § 59. Esitys raukesi kannattamattomana.

Muut kunnanhallituksen kokouksessa käsitellyt asiat menivät päätösehdotusten mukaisesti. Kunnanhallituksen käsittelemiin asioihin voi tutustua kokouksen esityslistasta tai 14.5.2021 julkaistavasta pöytäkirjasta Tervolan kunnan verkkosivuilta tervola.fi.

Nuija