Tervolan kunnanvaltuusto kokoontui 18.2

Tervolan kunnanvaltuusto kokoontui ensimmäistä kertaa vuodelle 2021 torstaina 18.2. Esityslistalla oli muun muassa toimistosihteerin viran perustaminen, Valkiavaaran tuulivoimaosayleiskaavatyöstä päättäminen, kuntakonsernin yhteistyön tiivistäminen sekä Suomen Terveystalo OYJ:n sopimusmuutosesityksiä. Esityslistaan pääsee kokonaisuudessaan tutustumaan Tervolan kunnan verkkosivuilla.

Tervolaan perustetaan uusi toimistosihteerin virka

Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 18.1.2021 toimistoresurssia selvittäneen työryhmän esityksen teknisen toimen ja maaseutuhallinnon toimistosihteeritehtävien yhdistämisestä. Tällä hetkellä viljelijätukihallinnossa on töissä viisi henkilöä, joista neljä virkasuhteista, kun niitä Ruokaviraston edellytysten mukaisesti pitäisi olla viisi.

Tehtävien hoitamiseksi valtuusto päätti perustaa toimistosihteerin viran 1.4.2021 alkaen. Lisäksi kunnanvaltuusto päätti, että toimistosihteerin viran kelpoisuusvaatimuksiksi asetetaan virkaan soveltuva korkeakoulututkinto tai vastaava aikaisempi opistoasteen tutkinto.

Valkiavaaran tuulivoimaosayleiskaavatyön suunnittelu käynnistetään

Valkiavaaraan on suunnitteilla noin 41 tuulivoimayksikön käsittävän tuulivoimapuistohanke. Hanketta suunnittelee Energiequelle Oy. Yhtiön arvioiden mukaan alustavan hankealueen koko on noin 3200 ha ja voimaloiden yksikköteho tulisi olemaan noin 4-10 MW. Voimaloiden tarkempi lukumäärä, koko ja sijainti tarkentuvat suunnittelun edetessä. Energiequelle Oy on tarjonnut kaikille suunnittelualueen maanomistajille maanvuokrasopimusta. Tällä hetkellä noin 70 % alueesta on vuokrattuna.

Yhtiö on tehnyt kunnalle kaavoitusaloitteen. Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti käynnistää tuulivoimaosayleiskaavan laatimisen Valkiavaaran alueelle esitetyn rajauksen mukaisesti. Kaava-alueen tarkka rajaus täsmentyy kaavoitustyön kuluessa. Kunnanvaltuusto keskustelussa painottui se, ettei tämä ole vielä päätös tuulimyllyjen rakentamisesta, vaan päätös kaavoitusprosessin käynnistämisestä.

Kaavan laadinta on monivaiheinen suunnittelu-, vuorovaikutus- ja päätöksentekoprosessi, jolle maankäyttö- ja rakennuslaki antaa puitteet. Kaavaprosessi muodostuu aloitus-, valmistelu-, ehdotus- ja hyväksymisvaiheista. Monivaiheisen ja kuntalaisia osallistavan prosessi päätteeksi kunnanvaltuusto päättää kaavan hyväksymisestä tai hylkäämisestä

Kuntakonsernin yhteistyön tiivistämisestä tehdään etenemissuunnitelma

Tervolan kunnanhallitus perusti kesällä 2020 työryhmän selvittämään kuntakonsernin yhteistyön tiivistämistä. Työryhmän selvitysten mukaan kuntakonsernin yhteistyötä on tiivistettävä samalla huomioon ottaen tulevaisuuden haasteet. Tämänhetkisen epävarmuuden, mm. kuntien tehtävien uudelleenjärjestelyt, johdosta yhteistyön tiivistämistä olisi suositeltavaa tehdä vaiheittain.

Kunnanvaltuusto päätti, että työryhmän loppuraportti merkitään tiedoksi ja yhteistyön syventämiselle laaditaan etenemissuunnitelma (roadmap).

Suomen Terveystalon ja Tervolan kunnan väliseen sopimukseen muutoksia

Suomen Terveystalo Oyj on tarjouksessaan esittänyt Tervolan kunnalle lääkäriresurssia 4 henkilötyövuotta (htv). Lähipalvelujen todelliseen tarpeeseen sekä toimitiloihin vedoten Suomen Terveystalo on esittänyt määräaikaista lääkärimäärän vähentämistä yhdellä htv:llä.

Terveystalon mukaan lääkärinmäärän muutos ei vaikuta muihin palveluntuottajan antamiin lupauksiin, mm. hoitoon pääsyyn. Näin ollen voidaan olettaa, että esitetty uusi lääkärimäärä 3 htv:tä kattaa todennäköisesti riittävällä tavalla väestön palveluntarpeen. Yhden lääkäri htv:n vähentäminen säästäisi vuoden 2021 loppusummasta laskennallisen lääkärin hinnan eli 123.650 euroa tarkastettuna sopimuksen hinnantarkastustekijöillä.

Kunnanvaltuuston jäsen Pertti Hemminki esitti Johanna Korhosen kannattamana, että vuosivähennys olisi 175.000 euroa. Esitys kaatui äänestyksessä äänin 13-4. Kunnanvaltuusto hyväksyi lääkäriresurssin määräaikaisen muuttamisen vuosille 2021 ja 2022.

Suomen Terveystalo on esittänyt myös T3-ajan laskentatavan muutosta. T3-aika mittaa sitä, kuinka pitkiä jonotusaikoja on terveydenhuollon ammattilaiselle. Kunnanvaltuusto yksimielisesti hyväksyi sopimuksenmukaisen T3-ajan laskentatavan muutoksen ammattiryhmäkohtaiseksi Tervolassa tuotettujen lähipalveluiden T3-ajan seuraamiseksi. Lisäksi kunnanvaltuusto edellytti, että palveluntuottajan tulee seurata ja raportoida myös THL:n mukaisesti etäpalvelut mukaan lukevaa T3 aikaa.

Nuija