Tervolan kunnanvaltuusto kokoontui – asialistalla keskusvaalilautakunnan ja sosiaali- ja terveyslautakunnan vaali

Keskusvaalilautakuntaan sekä sosiaali- ja terveyslautakuntaan valittiin jäsenet

Keskusvaalilautakunnan vaali jätettiin pöydälle kunnanvaltuuston 12.8.2021 pitämässä kokouksessa. Sosiaali- ja terveyslautakunnan vaali jouduttiin puolestaan suorittamaan uudelleen, koska 12.8.2021 valitun lautakunnan kokoonpano ei täyttänyt hallintosäännön määräyksiä.

Tervolan kunnan keskusvaalilautakunnan puheenjohtajaksi valittiin Vili-Matti Kraatari ja varapuheenjohtajaksi Matti Tauriainen.  Keskusvaalilautakunnan muut jäsenet ovat Matti Pränni, Irma Ollitervo ja Teija Mäkipeura. Keskusvaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään viisi. Tervolan keskusvaalilautakuntaan valittiin seitsemän varajäsentä.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtajaksi valittiin Pia Palokangas ja varapuheenjohtajaksi Raimo Puikko. Sosiaali- ja terveyslautakunnassa on 7 jäsentä. Sosiaali- ja terveyslautakunnan muut jäsenet ovat Erika Kauppi, Nina Maikkula, Veli Salmi, Vili-Matti Kraatari ja Ari Saukko.

Tervolan kunnallis- ja kiinteistöverojen ratkaisuvalta säilyy Verohallinnolla

Kunta ei pidätä itselleen toimivaltaa kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamista koskevissa asioissa ajalla 1.1.2022–31.12.2024 vireille tulevien hakemusten osalta. Myös edellisellä kaudella ratkaisuvalta oli Verohallinnolla.

Verosta vapauttamisella tarkoitetaan toimivaltaisen viranomaisen tekemää päätöstä, jossa vero- tai maksuvelvollinen vapautetaan osittain tai kokonaan suoritettavasta tai jo suoritetusta verosta. Ratkaisuvallan siirtyessä Verohallinnolle Verohallinto lähettää kunnallisveroa ja kiinteistöveroa koskevan myönteisen päätöksensä tiedoksi asianomaiseen kuntaan.

Muut käsitellyt asiat

Valtuuston kokouksessa jätettiin kaksi valtuustoaloitetta. Sitoutumattomien valtuustoryhmä jätti aloitteen Tervolan kunnan säännöiksi tuulivoimarakentamiselle. Valtuutettu Ari Hietanen jätti aloitteen poliisin palveluista Tervolassa. Molemmat aloitteet lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

Muut kunnanvaltuuston kokouksessa käsitellyt asiat menivät päätösehdotusten mukaisesti. Kunnanvaltuuston käsittelemiin asioihin voi tutustua 22.9.2021 julkaistavasta pöytäkirjasta Tervolan kunnan verkkosivuilta tervola.ktweb.fi.

Nuija