Tervolan kunnanvaltuusto kokoontui – asialistalla mm. talousarvio 2022

Tervolan kunnanvaltuusto kokoontui torstaina 9.12.2021. Asialistalla oli muun muassa vuoden 2022 talousarvion sekä vuosien 2023 ja 2024 taloussuunnitelmien hyväksyminen. Lisäksi valtuusto myönsi takauksen Tervolan vuokratalot Oy:n lainalle.

Talousarviossa 2022 osarahoitus Mattisen kevyen liikenteen väylän toteuttamiseen

Tervolan kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen esittämän talousarvion vuodelle 2022 ja taloussuunnitelman vuosille 2023 – 2024. Talousarvioesityksen mukaisesti kokonaistulot vuodelle 2022 ovat 28,22 milj. euroa ja kokonaismenot 30,52 milj. euroa. Verotuloja on talousarviossa ennakoitu kertyvän yhteensä 12 milj. euroa. Veroprosentit ovat samat kuin vuonna 2022.

Kunnanhallituksen talousarvioon tekemän lisäyksen mukaisesti kunta esittää tulevana vuonna Lapin ELY-keskukselle, että Mattisen kevyen liikenteen väylän suunnittelu käynnistetään vuoden 2022 aikana. Tervolan kunta varautuu osarahoittamaan enintään 50 %:lla hankkeen toteuttamista vuosina 2022-2025.

Sote-uudistus aiheuttaa epävarmuutta taloussuunnitelmavuosiin 2023–2024, sillä uudistus vaikuttaa merkittävästi kunnan saamaan kunnallisvero- ja yhteisöverotuloon. Vuosikate vuonna 2023 on 1,21 milj. euroa ja vuonna 2024 1,19 milj. euroa. Tilikauden tulos on myös suunnitelmavuosina alijäämäinen.

Tervolan kunta takaa Tervolan vuokratalot Oy:n lainan

Tervolan kunnanvaltuusto päätti antaa kunnan takauksen Tervolan Vuokratalot Oy:n 100 000 euron lainalle. Tervolan Vuokratalot on muuttanut Kiviahontien 11 lämmitysjärjestelmän maalämpöön ja on hakenut tätä varten Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:lta korkotukilainaa.

Lainansaaminen on ARA:n myöntämän energia-avustuksen maksatuksen ehtona. Energia-avustusta ARA on myöntänyt 60.000 euroa. Hankkeen toteutuneet kustannukset ovat 143.599,16 euroa.

Muut käsitellyt asiat

Kokouksessa tehtiin kolme valtuustoaloitetta. Sitoutumattomien valtuustoryhmän aloite koski retkiluistelureittiä. Sitoutumattomien, Perussuomalaisten ja Vasemmiston valtuustoryhmät tekivät yhteisen aloitteen tuulivoimastrategian laatimisesta. Lisäksi kunnanvaltuuston jäsenet Pertti Hemminki ja Eero Ylimartimo tekivät aloitteen kunnanvaltuuston päätettäväksi tuotavasta asiasta Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiriin liittyen. Kaikki aloitteet lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

Muut kunnanvaltuuston kokouksessa käsitellyt asiat menivät päätösehdotusten mukaisesti. Kunnanvaltuuston käsittelemiin asioihin voi tutustua kokouksen esityslistasta tai 15.12.2021 julkaistusta pöytäkirjasta Tervolan kunnan verkkosivuilta tervola.ktweb.fi.

Nuija