Tervolan kunnanvaltuusto kokoontui – uusi tekninen johtaja on Mikael Yritys

Mikael Yritys Tervolan kunnan uudeksi tekniseksi johtajaksi

Tervolan kunnanvaltuusto on yksimielisesti valinnut kunnan uudeksi tekniseksi johtajaksi Mikael Yrityksen. Valinta perustuu hakemukseen, haastatteluihin ja soveltuvuusarviointiin. Viran täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Aiemman teknisen johtajan irtisanoutumisen vuoksi avoinna olleeseen Tervolan kunnan teknisen johtajan paikkaan oli kymmenen hakijaa. Hakijoista yhdeksän täytti viralle asetetut kelpoisuusehdot. Kunnanhallitus valitsi haastateltavaksi kuusi henkilöä. Haastattelijoina toimi kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanhallituksen varapuheenjohtaja, teknisen lautakunnan puheenjohtaja, teknisen lautakunnan varapuheenjohtaja sekä kunnanjohtaja.

Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveyspalvelujen ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymän sopimukseen muutoksia

Tervolan kunnanvaltuusto on hyväksynyt Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveyspalvelujen ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymän uuden perussopimuksen. Perussopimusta muutetaan kustannustenjakosopimuksen osalta.

Keväällä käytyjen neuvottelujen seurauksena kunnat ovat päätyneet tälläkin hetkellä käytössä olevaan käyttöön perustuvaan laskutusmalliin. Esitetyssä uudessa perussopimuksessa on tarkistettu laskutusmallia ja lisäksi on korjattu havaittuja pienempiä yksityiskohtia.

Outojängän ja Pitkämaan tuulivoimaosayleiskaavatyöt käynnistetään

Myrsky Energia Oy on käynnistänyt 7 tuulivoimayksikön tuulipuistohankkeen Tervolan Pitkämaan alueelle. Myrsky Energia Oy:n lisäksi Tervolaan on kiinnostunut sijoittumaan VSB Uusiutuva Energia Suomi Oy, joka on käynnistänyt 25–36 tuulivoimayksikön hankkeen Tervolan Outojängän alueelle. Myrsky Energia Oy ja VSB Uusiutuva Energia Suomi Oy esittävät, että Tervolan kunta käynnistää tuulivoimaosayleiskaavan laadinnan yhtiöiden ehdottamille alueille.

Tervolan kunnanvaltuusto päätti 19.5 kokouksessaan, että esitetty Outojängän tuulivoimaosayleiskaavatyön käynnistäminen siirretään uuden 1.8.2021 aloittavan kunnanvaltuuston päätettäväksi. Pitkämaan osalta kunnanvaltuusto päätti äänestysten jälkeen käynnistää tuulivoimaosayleiskaavan laatimisen Myrsky Energia Oy:n esittämille alueille.

Kokouksen jälkeen on tullut esille, että Outojängän ja Pitkämaan osayleiskaavatyön käynnistämistä koskevan asian käsittelyyn on kunnanvaltuuston kokouksessa osallistunut esteellinen henkilö. Tästä syystä kunnanhallitus päätti palauttaa asiat äänestyksien jälkeen valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

Molemmat osayleiskaavatyön käynnistämistä koskevat asiat etenivät äänestykseen. Vasemmiston valtuustoryhmä esitti molempien käsittelyiden kohdalla, että koska kuntaan on toimitettu kuntalaisaloite ”Tuulivoiman rakentamisen haltuunotto Tervolan kunnassa sekä suojaetäisyyden määrääminen”, kunnanvaltuusto päättää, että esitetty tuulivoimaosayleiskaava /osayleiskaavatyön käynnistäminen siirretään uuden 1.8.2021 aloittavan kunnanvaltuuston päätettäväksi. Outojängän osalta asian käsittelyn jatkamisen kannalla oli 9 päätöksentekijää ja uudelle 1.8.2021 aloittavalle kunnanvaltuustolle siirtämisen kannalla 6 päätöksentekijää. Pitkämaan osalta asian käsittelyn jatkamisen kannalla oli 12 päätöksentekijää ja siirtämisen kannalla 5 päätöksentekijää. Tarkemmat äänestystiedot löytyvät pöytäkirjaan liitetyistä äänestyspöytäkirjoista. Käsittelyn jatkuessa molemmat osayleiskaavatyön käynnistämistä koskevat aloitteet hyväksyttiin yksimielisesti.

Muut käsitellyt asiat

Kunnanvaltuusto käsitteli mm. hallintosääntöön tehtäviä muutoksia. Muutokset hyväksyttiin yksimielisesti lukuun ottamatta esimies-termin korvaamista hallintosäännössä esihenkilö-termillä. Vasemmiston valtuustoryhmä esitti, että jatkossakin esimies-titteli säilyisi. Suoritetussa äänestyksessä esimies-tittelin kannalla oli 8 päätöksentekijää, esihenkilön käyttöönoton kannalla 7 päätöksentekijää ja 2 päätöksentekijää äänesti tyhjää. Tarkemmat äänestystiedot löytyvät pöytäkirjaan liitetystä äänestyspöytäkirjasta.  

Muut kunnanvaltuuston kokouksessa käsitellyt asiat menivät päätösehdotusten mukaisesti. Kunnanhallituksen käsittelemiin asioihin voi tutustua 29.6.2021 julkaistusta pöytäkirjasta Tervolan kunnan verkkosivuilta tervola.fi.

Nuija