Tervolan kunnanvaltuuston päätöksiä 7.4.2022

Tervolan kunnanvaltuusto kokoontui 7.4.2022 – asialistalla muun muassa sosiaalijohtajan ja teknisen johtajan viran täyttö sekä Vitsakankaan tuulivoimaosayleiskaava.

Sosiaalijohtajan virkaan valittiin Henri Izadi

Ensimmäisellä hakukierroksella määräaikaan 7.2.2022 mennessä virkaa haki kolme henkilöä, jotka kaikki täyttivät viralle asetetut kelpoisuusehdot. Hakuaikaa jatkettiin 7.3.2022 saakka. Jatkettuun määräaikaan mennessä virkaa haki 5 henkilöä, joista neljä täytti viralle asetetut kelpoisuusehdot. Uusia hakijoita tuli kaksi.

Hakemusten ja haastatteluiden perusteella kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti, että sosiaalijohtajan virkaan valitaan Henri Izadi.

Teknisen johtajan virkaan valittiin Mika Grönvall

Kunnanhallitus päätti jatkaa teknisen johtajan viran hakuaikaa 14.3.2022 saakka. Jatkettuun määräaikaan 14.3.2022 mennessä virkaa haki kuusi henkilöä, joista kaikki täyttivät viralle asetetut kelpoisuusehdot. Uusia hakijoita tuli kolme.

Hakemusten ja haastatteluiden perusteella kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti, että teknisen johtajan virkaan valitaan Mika Grönvall.

Vitsakankaan tuulivoimaosayleiskaava

Myrsky Energia Oy on käynnistänyt noin kahdenkymmenen (20) tuulivoimayksikön käsittävän hankkeen tuulipuiston rakentamiseksi Tervolan Vitsakankaan alueelle. Voimaloiden tarkempi lukumäärä, koko ja sijainti tarkentuvat suunnittelun edetessä.

Myrsky Energia Oy esittää, että Tervolan kunta käynnistää maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisen tuulivoimaosayleiskaavan laadinnan. Hankkeessa tullaan käynnistämään myös YVA-menettely YVA-lain vaatimusten mukaisesti.

Yhtiön aikataulutavoitteena on, että osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä YVA-ohjelma asetettaisiin nähtäville syksyllä 2022, kaavaluonnos ja YVA-selostus keväällä 2023 sekä ehdotusvaiheen aineisto syksyllä 2023. Yhtiö tulisi vastaamaan kaavan laadinnasta aiheutuvista konsultti-, selvitys- ja kuulutuskustannuksista ja Tervolan kunta vastaisi omista hallinnollisista kustannuksistaan.

Kunnanhallitus esitti valtuustolle, ettei kunnanvaltuusto käynnistä tuulivoimaosayleiskaavan laatimista Vitsakankaan alueelle. Kokouksessa Keskustan valtuustoryhmä esitti, että laatiminen käynnistetään. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 16 ääntä, joista 4 kannatti kunnanhallituksen ehdotusta ja 12 Keskustan valtuustoryhmän esitystä, joten kunnanvaltuusto päätti käynnistää Vitsakankaan tuulivoimaosayleiskaavan laatimisen. Äänestyspöytäkirja julkaistaan pöytäkirjan liitteenä.

Pertti Hemmingille ero kunnanhallituksen jäsenyydestä

Pertti Hemminki on pyytänyt eroa kunnanhallituksen jäsenyydestä sillä hänet valittiin Lapin hyvinvointialueen valtuustoon ja aluehallitukseen. Eronpyyntöään hän perustelee sillä, että hyvinvointialueen perustamisvaiheessa aiheutuu jäsenyydestä sekä kunnanhallituksessa että aluehallituksessa kohtuuttoman paljon intressiristiriitaa.

Hemminki on toiminut kunnanhallituksen varapuheenjohtajana sekä erinäisissä kunnan luottamustehtävissä kunnanhallituksen jäsenyyden perusteella.  

Kunnanvaltuusto päätti myöntää eron Pertti Hemmingille kunnanhallituksen jäsenyydestä 7.4.2022 alkaen. Uudeksi jäseneksi kunnanhallitukseen valittiin Raimo Puikko ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Juha Juntunen. Varapuheenjohtajaksi kunnanhallitukseen valittiin Riikka Oinas.

Kunnanhallitus käsittelee Hemmingin eronpyyntöä kunnanhallitukseen toimivaltaan kuuluvien luottamustehtävien osalta kokouksessaan 25.4.2022.

Muut asiat

Vasemmiston valtuustoryhmä jätti aloitteet rivitalon rakentamisesta sekä vauvarahan korottamisesta.

Muut kunnanvaltuuston käsittelemät asiat menivät päätösehdotuksen mukaisesti. Kunnanhallituksen käsittelemiin asioihin voi tutustua kokouksen esityslistasta tai 13.4.2022 julkaistavasta pöytäkirjasta Tervolan kunnan verkkosivuilta tervola.ktweb.fi.