Tervolan Valkiavaaraan suunnitellaan tuulivoimaa

Tuulivoimayhtiö Energiequelle Oy on pyytänyt Tervolan kuntaa käynnistämään tuulivoimaosayleiskaavan laatimisen Tervolan Valkiavaaraan. Alustavan hankealueen koko on noin 3200 ha ja voimaloiden yksikköteho tulisi olemaan noin 4-10 MW. Voimaloiden tarkempi lukumäärä, koko ja sijainti tarkentuvat suunnittelun edetessä. Yhtiö on tarjonnut alueen maanomistajille maanvuokrasopimuksia ja tällä hetkellä n. 70 % alueesta on vuokrattuna yhtiölle.

Kunnanhallitus on kokouksessaan 18.1.2021 päättänyt esittää kunnanvaltuustolle, että tuulivoimaosayleiskaavan laatiminen käynnistetään. Kunnanvaltuusto päättää seuraavassa kokouksessaan Energiequelle Oy:n toimittaman kaavoitusaloitteen hyväksymisestä tai hylkäämisestä ja mahdollisen kaavoitusprosessin käynnistämisestä.

Kunnanvaltuuston kokouksessa 10.12.2020 kunnanvaltuuston puheenjohtajalle luovutettiin ”Ei tuulivoimaa Tervolan Valkiavaaraan” –adressi. Adressin on allekirjoittanut 473 henkilöä. Kunnanhallitus merkitsi adressin tiedoksi. Adressi saatetaan tiedoksi myös kunnanvaltuustolle.

Kaavoitus on vuorovaikutteinen prosessi

Kaavan laadinta on monivaiheinen suunnittelu-, vuorovaikutus- ja päätöksentekoprosessi, jolle maankäyttö- ja rakennuslaki antaa puitteet. Kaavaprosessi muodostuu aloitus-, valmistelu-, ehdotus- ja hyväksymisvaiheista. Osayleiskaavoitusprosessin aikana tehdään laajasti selvityksiä mm. tuulivoimaloiden ympäristö- ja luontovaikutuksista. Kunta vastaa kaavoitusprosessista ja tekee kaavoituksen eri vaiheissa päätökset selvitysten riittävyydestä ja suunnitelmien hyväksymisestä.

Kaavoitus alkaa suunnittelulla ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) laatimisella. Tässä vaiheessa määritellään muun muassa kaavan alustavat tavoitteet, selvitystarpeet, vaikutusten arvioinnin laajuus ja suunnitellaan osallistumisen järjestäminen. Kaavoituksen alkamisesta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tiedotetaan.

Valmisteluvaiheessa tehdään tärkeimmät kaavan sisältöä koskevat ratkaisut: tarkennetaan tavoitteita, laaditaan tai täydennetään selvityksiä, suunnitellaan kaavaratkaisun periaatteet ja vaihtoehdot sekä selvitetään niiden vaikutuksia. Valmisteluvaiheessa kaavaluonnos ja valmisteluaineisto asetetaan nähtäville, jolloin osallisilla ja kunnan asukkailla on tilaisuus mielipiteen esittämiseen. Viranomaiset ja yhteisöt antavat kaavaluonnoksesta lausuntonsa. Saatua palautetta hyödynnetään kaavaehdotuksen laadinnassa.

Kaavaehdotuksen valmistuttua se asetetaan julkisesti nähtäville, jolloin osalliset ja kunnan asukkaat voivat tehdä siitä muistutuksia. Kaavaehdotuksesta pyydetään tarpeelliset lausunnot viranomaisilta ja yhteisöiltä. Kaavan laatija tekee muistutuksista ja lausunnoista yhteenvedon ja esittää, onko kaavaehdotusta tarpeen niiden johdosta tarkistaa. Monivaiheisen prosessin päätteeksi kunnanvaltuusto päättää kaavan hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Mikäli hankkeen kaavoitus käynnistyy, sovelletaan hankkeessa myös ympäristövaikutusten arviointia (YVA).