Tervolan Vastarannan kehittäminen jatkuu, vaikka hankeaika päättyy

Tervolan Westside toteutettavuusselvitys ja masterplan -hankkeessa on selvitetty Tervolan kuntakeskuksen vastarannalla olevan noin 100 hehtaarin ranta-alueen hyödyntämismahdollisuuksia. Nyt hankeaika on päättymässä ja on aika vetää yhteen hankkeen tuloksia. Suunnittelualue nimettiin hankkeen aikana Vastarannaksi, sillä alueelle toivottiin suomenkielistä, paikkakunnalle sopivaa nimeä.

Vastarannan satamassa on mökkejä ja kelluvia saunoja.

Masterplan ja viestintäohjelma uuden asuinalueen kehittämisen perustana

Vastarannan kehittämispotentiaalin selvittämiseksi on tehty masterplan ja toteutettavuusselvitys, luotu viestintäohjelma sekä suunniteltu alueen visualisointi. Keväällä 2020 kilpailutetun masterplanin ja toteutettavuusselvityksen yhdistelmä sisältää Vastarannan nykytila-analyysin, kiinnostuksen kartoituksen, vision, maankäytön suunnitelman sekä tiekartan vuosille 2020-2030. Masterplan on tehty tiiviissä yhteistyössä Tervolan kunnan edustajien ja ohjausryhmän jäsenten kanssa. Koronaviruksen aiheuttamien rajoitusten vuoksi työpajat järjestettiin vaihtoehtoisilla tavoilla. Kuntalaisia on kuultu syksyllä 2020 järjestetyssä työpajassa, keväällä järjestetyissä alueen ennakkonäyttelyssä ja kesällä päätöstilaisuudessa.

Masterplantyön tuloksena on saatu kattava suunnitelma, jonka pohjalta Vastarannalle rakentaminen on mahdollista. Tulvaherkältä alueelta on kartoitettu parhaiten rakentamiseen soveltuvat osat. Maankäyttöä on suunniteltu siten, että se mahdollistaa sekä hiilineutraalia asumista että yhteisöllistä kyläkulttuuria. Hiilineutraalius on otettu huomioon muun muassa rakentamisessa, jakamistaloudessa, energian tuotannossa sekä jätehuoltoratkaisuissa. Lisäksi Vastarannalle on hahmoteltu toimintamallia, jonka avulla yritysten on mahdollista kohdentaa palveluitaan sekä uuden asuinalueen asukkaille, muille tervolalaisille että matkailijoille.

Masterplanin rinnalla Vastarannalle on kehitetty Tervolan veto- ja pitovoimatekijöitä korostava brändi, jota hyödynnettiin hankkeen loppupuolella alueen ennakkomarkkinoinnissa. Ennakkomarkkinoinnilla saavutettiin lukuisia silmäpareja. Brändiä tullaan hyödyntämään alueen markkinoinnissa myös jatkossa. Brändi-identiteetin taustalla on useita selvityksiä, jotka pohjautuvat Tervolan historiaan, strategiaan, maallemuuton vetovoimatekijöihin, kuntalaisten haastatteluihin, kyselyihin sekä muihin aineistoihin.

Alueen rakentaminen etenee vaiheittain

Vastarannan uuden asuinalueen kehitystyö jatkuu hankkeen jälkeen masterplanissa luodun tiekartan mukaisesti vaiheittain. Ennen uudelle alueelle rakentamista kunta laatii asemakaavan, jossa tarkastellaan rakennuspaikat ja tarvittava infrastruktuuri. Lopullisen päätöksen kaavoituksen aloittamisesta tekee kunnanhallitus.

Ensimmäisessä vaiheessa parannetaan ja laajennetaan jo olemassa olevan kaavan mukaista rakentamista sekä kehitetään virkistysaluetta. Suunnitelman toisessa vaiheessa toteutetaan uusi asuinalue alueen pohjoisosassa.

Hankkeen henkilöstö kiittää kaikkia yhteistyökumppaneita hankkeen eteen tehdystä työstä. Tästä on hyvä jatkaa alueen kehittämistä!

Tervolan kunnan vaakuna, jossa kurki pitää suussaan sipulia
Euroopan unionin aluekehitysrahaston logo
Vipuvoimaa EU:lt 2014-2020 -logo