YVA-menettely tarpeen Suhangon kaivoshankkeen Kemijoen purkuputken arvioinnissa

Tervolan kunnan näkemyksen mukaan Suhanko Arctic Platinum Oy:n Suhangon kaivoshankkeen purkuputken rakentaminen sekä putken kautta tapahtuvien vesien johtaminen Kemijokeen on vaikutuksiltaan niin merkittävä hanke, että hankkeeseen tulisi soveltaa ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Lapin ELY-keskus on pyytänyt viranomaisilta lausuntoa YVA-menettelyn tarpeesta. Tervolan kunnanhallitus käsitteli asiaa 18.1.2021 kokouksessaan.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) avulla pyritään vähentämään tai estämään haitallisia ympäristövaikutuksia. YVAssa hankkeen vaikutukset arvioidaan suunnittelun yhteydessä ennen päätöksentekoa, jolloin tuleviin ratkaisuihin on mahdollista vaikuttaa. YVAn tulokset on otettava huomioon hankkeen lupaharkinnassa.

Suhangon kaivoshankeen aikaisemmassa suunnitelmassa kaivoksen jäte- ja kuivatusvedet oli suunniteltu johdettavan Konttijärven, Konttijoen ja Vähäjoen kautta Kemijokeen. Nyt kaivosyhtiö suunnittelee rakentavansa noin 41 kilometriä pitkän purkuputken, jonka kautta vedet johdettaisiin Kemijokeen Ossauskosken yläpuolelle. Kaivosyhtiön mukaan purkuputken sijoittamisessa on huomioitu suojelu- ja pohjavesialueet sekä uhanalaisten lajien esiintymispaikat. Mikäli purkuputki toteutuu, sijoitetaan se noin kolmen metrin syvyyteen putken yläpinnasta mitattuna. 

Purkuputken alustava purkupaikka sijaitsee Ossauskosken yläjuoksulla Suukosken ja Ryynäsenrannan välissä. Kaivosyhtiön selvityksen mukaan purkupiste on sijoitettu alueelle, jossa on suuri vesimäärä ja johon ylimäärävesi voi sekoittua tehokkaasti. Lisäksi purkupisteen valinnassa on suosittu aluetta, jossa on vain vähän asutusta, jotta putken aiheuttama haitta olisi mahdollisimman vähäinen. YVA-menettelyn tarpeellisuudesta päättää yhteysviranomaisena toimiva Lapin ELY-keskus kuultuaan asiassa asianomaisia viranomaisia.

Tervolan kunnantalo