Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut
Osiot
Sijainti: Pääsivu / Kunta ja hallinto / Sidonnaisuusilmoitukset

Sidonnaisuusilmoitukset

Kuntalain (410/2015) 84 §:ssä säädetään sidonnaisuuksien ilmoittamisesta.

Säännöksen mukaan kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee seuraavia viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä:

  • kunnanhallituksen sekä sen alaisen jaoston jäseniä ja varajäseniä
  • maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen sekä sen alaisen jaoston jäseniä ja varajäseniä (tekninen lautakunta Tervolan kunnassa)
  • valtuuston, lautakunnan ja jaoston puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia
  • kunnanjohtajaa
  • kunnanhallituksen, lautakunnan ja jaoston esittelijää.

 

Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta.

Tarkastuslautakunta on käsitellyt sidonnaisuusilmoituksia kokouksissaan 3.10., 3.11. ja 15.12.2017.

Sidonnaisuusilmoitukset näet tästä