Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta ohjaa ja neuvoo rakentajia sekä hoitaa rakentamisen luvat ja rakennusaikaisen valvonnan.

Lähes kaikkeen rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa tai muu viranomaisen hyväksyntä. Myös rakennuksen laajennus sekä merkittävät korjaus- ja muutostyöt tai käyttötarkoituksen muutos edellyttävät rakennus- tai toimenpidelupaa. Eräisiin vähäisiin rakennushankkeisiin voidaan hakea toimenpidelupa tai tehdä hankkeesta ilmoitus kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle. Asiasta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa. Kunta voi myös rakennusjärjestyksessään määritellä toimenpiteiden luvan- tai ilmoituksenvaraisuutta.

Maankäyttö- ja rakennuslaissa on säädetty rakentamisen luvanvaraisuuden ja luvan myöntämisen edellytysten lisäksi lupahakemusasiakirjoista, suunnittelijoiden kelpoisuudesta, rakennustyön suorittamisesta sekä rakennushankkeen vastuuhenkilöistä.

Tervolan kunnassa on käytössä Lupapiste.fi -palvelu, jonka kautta voit hakea rakentamiseen liittyviä lupia sähköisesti.

Poikkeamis- ja suunnittelutarveluvat haetaan tältä sivulta löytyvillä lomakkeilla.

Rakennuslupien käsittely kesän 2024 aikana

Rakennusvalvontatoimisto on suljettu kesälomien vuoksi 10.7.- 6.8.2024

Rakentajia pyydetään toimittamaan lupahakemukset ja pyytämään katselmukset hyvissä ajoin ennen lomataukoa. Rakennuslupia ei myönnetä edellä mainittuina aikoina.
7.6.2024 mennessä toimitetut myöntämiskelpoiset lupahakemukset pyritään käsittelemään ennen lomataukoa.

Myöntämiskelpoisia ovat hakemukset, joissa on mukana kaikki tarvittavat liitteet ja lausunnot sekä kaikkien naapurien kuuleminen on suoritettu. Mikäli naapurien kuuleminen annetaan rakennusvalvonnan tehtäväksi ja hakemus halutaan käsittelyyn ennen lomataukoa, lupahakemus liitteineen on toimitettava rakennusvalvontaan viimeistään 24.5.2024.

 

Yhteystiedot

Johannes Luiro
rakennusinsinööri/rakennustarkastaja

Rakennusvalvonnan lupalomakkeet:

Rakennus-, toimenpide- ja maisemaluvat sekä toimenpideilmoitukset


Jaa sivu eteenpäin