Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta ohjaa ja neuvoo rakentajia sekä hoitaa rakentamisen luvat ja rakennusaikaisen valvonnan.

Lähes kaikkeen rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa tai muu viranomaisen hyväksyntä. Myös rakennuksen laajennus sekä merkittävät korjaus- ja muutostyöt tai käyttötarkoituksen muutos edellyttävät rakennus- tai toimenpidelupaa. Eräisiin vähäisiin rakennushankkeisiin voidaan hakea toimenpidelupa tai tehdä hankkeesta ilmoitus kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle. Asiasta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa. Kunta voi myös rakennusjärjestyksessään määritellä toimenpiteiden luvan- tai ilmoituksenvaraisuutta.

Maankäyttö- ja rakennuslaissa on säädetty rakentamisen luvanvaraisuuden ja luvan myöntämisen edellytysten lisäksi lupahakemusasiakirjoista, suunnittelijoiden kelpoisuudesta, rakennustyön suorittamisesta sekä rakennushankkeen vastuuhenkilöistä.

Tervolan kunnassa on käytössä Lupapiste.fi -palvelu, jonka kautta voit hakea rakentamiseen liittyviä lupia sähköisesti.

Poikkeamis- ja suunnittelutarveluvat haetaan tältä sivulta löytyvillä lomakkeilla.

Yhteystiedot

Johannes Luiro
rakennusinsinööri/rakennustarkastaja

Rakennusvalvonnan lupalomakkeet:

Rakennus-, toimenpide- ja maisemaluvat sekä toimenpideilmoitukset


Jaa sivu eteenpäin