Palvelut yrityksille

Tervolassa on kauan vallinnut tekemisen kulttuuri. Ahkeruudelle ja yrittäjyydelle annetaan arvoa ja yrittämistä tuetaan kunnan taholta monin eri tavoin.

Voimme auttaa sinua:

 • Yritysneuvonta
 • Yrityshankinta
 • Yritysten toimitila-asiat
 • Uusien yritysten perustamis- ja kehittämispalvelut
 • Rahoitusneuvonta
 • Yritysten kehittämishankkeet
 • Kunnan mahdollisuuksien ja palveluiden markkinointi
 • Yhteistyö elinkeinoelämän keskeisten sidosryhmien kanssa
 • Tapahtumien kehittäminen yhteistyöverkoston kanssa
 • Matkailuneuvonta
 • Oletko hakenut yritystukea?

  Yritystukien maksatuskausi on vuosittain ajalla 01.10-30.09.

  Yritykset voivat saada tukea:

  • Aloittavan yrittäjän tuki perustamiskuluihin
  • Koulutukseen, markkinointiin ja tuotekehitykseen
  • Oppisopimustukeen
  • Kuntalisä työttömän henkilön työllistävälle yritykselle

  Tuensaajan on oltava Tervolaan rekisteröity yritys jolla on voimassa oleva y-tunnus.

  Aloittavan yrittäjän tuki

  Aloittavan yrittäjän tukea voi saada yrittäjä, joka käynnistää toiminnan Tervolassa. Tuki on yrittäjäkohtainen. Mikäli yrityksessä on useampi perustaja (Ky, Ay tai Oy) sitä voidaan myöntää yhdelle yrityksen perustajista. Aloittavan yrittäjän tuki on v. 2022 350 €. Tervolaan yrityksen kotipaikaksi siirtävä voi saada aloittavan yrittäjän tuen, mikäli hän ei aikaisemmin ole sitä saanut.

  Tuki koulutukseen, markkinointiin ja tuotekehitykseen

  Koulutustukea voi saada ammatilliseen täydennyskoulutukseen sekä lyhytkurssien suorittamiseen. Tukea myönnetään ainoastaan kurssi- ja koulutusmaksuihin sekä koulutusmateriaalikuluihin. Koulutustukea ei myönnetä matka-, palkka- tai majoituskuluihin.

  Markkinointitukea voidaan myöntää: Lehtimainontaan, radio- ja tv-mainontaan, hakukone- ja somemarkkinointiin (esim. google), markkinointimateriaalin tekoon ja messuosallistumisiin (messutilan vuokrat), omien kotisivujen tekoon. Markkinointitukea ei myönnetä: asustepainatuksiin, omiin palkkoihin, matkoihin, majoituskuluihin, edustuskuluihin, tarjoiluun, kannatusilmoituksiin, joulutervehdyksiin, nettihaku- tai sähköisiin luettelopalveluihin. Tuettaviksi markkinointikuluiksi hyväksytään yksi sähköinen luettelokustannus.

  Tuotekehitystukea voidaan myöntää tuotekehityskuluihin, joihin ei ole myönnetty muuta tukea (kehittämisavustus tai vastaava).

  Koulutus-, markkinointi ja tuotekehitystukea voidaan myöntää enintään 50 % hyväksyttävistä kuluista 2022 vuonna enintään 1000 €/yritys.

  Oppisopimustuki

  Tukea voidaan myöntää v. 2022 enintään 90 euroa/kk/henkilö. Yritys voi kerrallaan saada tukea kahdelle henkilölle. Tuki myönnetään enintään 12 kuukaudeksi/henkilö.

  Kuntalisä työttömän henkilön työllistäville yrityksille

  Kuntalisän tarkoituksena on parantaa yritysten mahdollisuuksia työllistää työttömiä työnhakijoita. Tuki osoitetaan työntekijän palkkauskuluihin, jolloin työllistettävän henkilön päivittäistä työaikaa tai/ja työllistämisjakson kokonaiskestoa voidaan pidentää. Kuntalisää maksetaan enintään 16 kuukaudelta 325 €/kk. Kuntalisän maksamisesta yrityksille noudatetaan kunnanhallituksen 7.2.2011 ja 2.4.2012 hyväksymiä ehtoja yhdistyksen kuntalisästä.

  Hakemuksen lähettäminen

  Yritystukihakemuksen voi jättää hakuaikoina joko sähköisellä lomakkeella tai postitse osoitteeseen: Tervolan kunta, Keskustie 81, 95300 TERVOLA. Kuoreen merkintä ”Yritystukihakemus”.

  Täytä sähköinen hakemuslomake 

  Perä-Pohjolan Leader ry:n kautta haettavat yritystuet

  Peräpohjolan Leader ry:n kautta voi hakea tukea yrityshankkeisiin sekä erillaisiin kehittämishankkeisiin. Parhaiten saat tietoa eri tukimahdollisuuksista Peräpohjolan Leader ry:n verkkosivuilta. Perä-Pohjolan Leader ry myöntää myös maaseuturahaston investointitukea yritystoiminnan laajentamiseen tai perustamishankintoihin. Tukea myönnetään 35 % hyväksyttävistä kustannuksista. Lue lisää maaseuturahaston investointituesta Peräpohjolan Leader ry:n verkkosivuilta.

  Perä-Pohjolan Leader Oy

 • Apua yrityksille ja yritystä suunnitteleville

  Yrittäminen luo kotiseudullemme hyvinvointia, joten yrityksen perustamiseen ja pyörittämiseen on tarjolla maksuttomia palveluita sekä alueellisen yhteistyön että kunnan oman Elinkeinoyhtiön Oy:n toimesta. Yhtiö toimii yhteistyössä Team Botnia Oy:n ja Digipolis Oy.n kanssa. Tervolan yritysasiakkaat voivat käyttää sovittaessa myös näiden yhteistyökumppaneiden neuvontapalveluita. Palvelu on asiakkaille maksutonta.

  Tervolan Elinkeinoyhtiö Oy yrittäjien tukena

  Elinkeinoyhtiö tuottaa Tervolan kunnalle elinkeinopalveluja, osallistuu kehittämishankkeiden suunnittelemiseen, toimitilojen ja rakennuspaikkojen markkinointiin, yritysten toimintaympäristöjen kehittämiseen, kuntamarkkinointiin sekä elinkeinostrategian toteuttamiseen.

  Yhtiön tavoitteena on synnyttää ja kehittää yritystoimintaa, joka vahvistaa kunnan alueen tuotannollisten ja palvelualan yritysten osaamista, kasvua ja kilpailukykyä. Elinkeinoyhtiön omistaa Tervolan kunta. Yhteyshenkilönä toimii elinkeinokoordinaattori.

  Yhtiö toimii eri yhteisöiden tukena myös tapahtumien järjestämisessä. Tutustu tuleviin tapahtumiin tästä. 

  Kemi-Tornion alueen yrityspalvelut

  Tervolalaiset yritykset ja yrityksen perustamista suunnittelevat tai kiinnostuneet saavat maksutonta apua eri vaiheissa Digipoliksen ja Team Botnian yrityspalveluista, joista sovitaan erikseen Elinkeinoyhtiö Oy:n kanssa. Palveluita on saatavana yrityksen käynnistämiseen, kehittämiseen ja kasvuun.

 • Suunnittele tai kehitä yritystäsi Yritystulkki-ohjelmalla

  Yritystulkista yrittämisen perustieto paikallisena ja ajantasaisena! Laskentaohjelmat, lomakkeet, sopimuspohjat sekä käytännön tietoa yrittäjille.

  Yritystulkki

 • Kesätyöseteli 15-25 -vuotiaille tervolalaisille nuorille

  Tervolan kunnanhallitus on kokouksessaan 23.3.2020 päättänyt ottaa käyttöön kesätyösetelin. Kesätyösetelijärjestelmä korvaa Tervolan kunnan yrittäjille maksaman kesätyöllistämistuen. Kesätyöseteliä jatketaan edelleen vuodelle 2023.

  Kesätyösetelin käyttöohje

  Nuori esittää kesätyötä hakiessaan kesätyösetelihakemuksen työnantajalle. Mikäli nuori saa kesätyöpaikan, hakemus täytetään yhdessä nuoren kanssa. Pyydämme tutustumaan alla oleviin kesätyösetelin ehtoihin ja ohjeisiin. Ne löytyvät myös kesätyösetelihakemuksesta.

  Kesätyösetelihakemuksen yritys/nuori palauttaa täytettynä ja allekirjoitettuna kunnantalon infopisteeseen tai postitse osoitteella Tervolan kunta, Keskustie 81, 95300 Tervola. Kuoreen maininta ”KESÄTYÖSETELIHAKEMUS”

  Kesätyösetelit myönnetään hakemisjärjestyksessä. Kunta toimittaa päätöksen kesätyösetelin myöntämisestä sekä kesätyösetelin maksatushakemuksen työnantajalle. Kesätyösetelin tuki 200/400 € maksetaan työnantajalle jälkikäteen työnantajan maksatushakemuksen, työsopimuskopion ja työntekijän palkkatodistuksen perusteella.

  Kesätyösetelijärjestelmän ehdot

  • Kesätyöllistämistukea voidaan antaa yritykselle tai y-tunnuksen omaavalle yhteisölle, joka työllistää tervolalaisen nuoren tai opiskelijan.
  • Kesätyöllistämistukea ei myönnetä kuitenkaan julkiselle toimijalle (esim. kunta, seurakunta, valtio) tai kunnan konserniyhteisölle.
  • Kesätyöseteli voidaan myöntää myös nuorelle, joka työllistyy Tervolan ulkopuolelle.
  • Opiskelija voi olla toisella asteella, ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.  Opiskelusta tulee pyydettäessä antaa oppilaitoksen todistus.
  • Kesätyöllistämistuen alaikäraja on 15 vuotta ja yläikäraja 25 vuotta.
  • Kesätyöllistettävän kanssa on tehtävä työsopimus ja työn kesto on oltava vähintään 1 kuukausi.
  • Kesätyöntekijän tuen voi saada touko-syyskuussa tehtyyn työsuoritteeseen, jossa vähimmäistyötuntimäärä/kk on 60 t./kk.
  • Palkanmaksusta tulee esittää kirjanpitäjän laatima tai työntekijän kuittaama palkkatodistus.
  • Kesätyöllistämistuki on 200 €/työllistetty/kuukausi, enintään 2 kk.
  • Yritys voi saada tukea enintään kolmelta kesätyöntekijältä.
  • Kesätyösetelit myönnetään hakemisjärjestyksessä.

  Lisäksi pyydämme huomioimaan seuraavat asiat:

  • Kesätyösetelit kohdennetaan niille nuorille, jotka eivät ole hakeneet/saaneet kunnan kesätyöpaikkaa.
  • Nuoren palkkaava yritys/yhteisö vastaa kaikista työnantajamaksuista ja lakisääteisistä vakuutuksista. Nämä vastuut eivät siirry missään tilanteessa Tervolan kunnalle.
  • Työnantajan on kiinnitettävä erityistä huomiota nuorta työntekijää koskeviin työaika- ja turvallisuusmääräyksiin. Nuoren kesätyöpaikka on usein ensimmäinen oikea työpaikka.
  • Lisätietoja tarvittaessa palvelusihteeri Nina Maikkulalta tai vs.hallintojohtaja Laura Kantomaalta.

  Kesätyösetelihakemus Kesätyösetelin maksatushakemus


Tervolan yrittäjät tutuksi

Tervolan yritysrekisteri

Tervolasta löytyy pieniä ja suuria menestyviä yrityksiä. Yritykset on listattu alueellisessa yritysrekisterissä. Rekisteristä löydät myös yritysten yhteystiedot ja toimialakuvaukset.

Tutustu alueelliseen yritysrekisteriin

Haluatko olla osa yrittäjät tutuksi -juttusarjaa?

Tervolan kunta esittelee mielellään paikallisia yrityksiä Yrittäjät tutuksi -juttusarjassa. Juttu julkaistaan Tervola-lehdessä, kunnan verkkosivuilla ja kunnan sosiaalisessa mediassa. Jutun/esittelyn tekeminen ja julkaiseminen on yrittäjille maksutonta. Ole vain rohkeasti yhteydessä Tervolan Elinkeinoyhtiön viestintäsuunnittelijaan tai suoraan lehden toimitukseen! 

Huom. Aikaisemmat jutut ovat ilmestyneet Tervola-lehdessä. Voit selata juttuja Tervola-lehden sivuilta. Kunnan nettisivujen uudistuksen jälkeen 9/2022 jutut ovat ilmestyneet myös kunnan verkkosivuilla.

Tervola-lehden yhteystiedot

Yrittäjät tutuksi -juttusarjan jutut

- / - Kohdetta

Lisätietoa elinkeinopalveluista ja viestinnästä

Matti Alatalo
elinkeinokoordinaattori
Viestintäsuunnittelija
viestintäsuunnittelija

Jaa sivu eteenpäin