Organisaatio

Tällä sivulla kerrotaan Tervolan kunnan toiminnan järjestämisestä, johtamisen järjestelmistä sekä organisaation hierarkiasta.

Kunnan johtaminen perustuu kuntastrategiaan, taloussuunnitelmaan, talousarvioon sekä muihin valtuuston päätöksiin. Valtuusto vastaa kuntaorganisaation toiminnasta ja taloudesta, käyttää kunnan ylintä päätösvaltaa ja siirtää toimivaltaansa hallintosäännön määräyksillä.

Kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Sen tehtävänä on johtaa kunnan toimintaa, taloutta ja hallintoa. Kunnanhallitus on vastuussa kuntakonsernin omistajaohjauksesta, henkilöstöpolitiikasta ja riskienhallinnasta.

Kunnanhallituksen alaisena toimii kunnanjohtaja, joka johtaa kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa, sekä vastaa asioiden valmistelusta kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Kunnanhallituksen, kunnanjohtajan ja lautakunnan alaisuudessa osastoja johtavat osastojen päälliköt, jotka vastaavat osastojensa toiminnasta, johtamisesta ja kehittämisestä. Osastopäällikkönä hallinto-osastolla on hallintojohtaja, teknisellä osastolla tekninen johtaja, ja sivistysosastolla sivistysjohtaja. Hallinto-osaston alaisuudessa toimivat maaseutulautakunta ja maaseutupäällikkö.

Kunnan henkilöstö jakautuu seuraaviin osastoihin päävastuualueiden perusteella:

 • hallinto-osasto
 • tekninen osasto
 • sivistysosasto
 • Johtoryhmä

  Kunnanjohtaja ja osastojen päälliköt sekä kunnanjohtajan mahdollisesti valitsemat muut viranhaltijat muodostavat johtoryhmän, jonka tehtävänä on tukea ja kehittää kunnan kokonaisjohtamista. Kunnanjohtaja voi tarvittaessa kutsua johtoryhmän kokoukseen asiantuntijoita sekä henkilöstön edustajia.

   

  Kunnan johtoryhmä:
  – kunnanjohtaja Mika Simoska
  – vs. hallintojohtaja Laura Kantomaa
  – tekninen johtaja Janne Pekkarinen
  – sivistysjohtaja Tarja Leinonen
  – viestintäsuunnittelija

  Yhteystiedot


Jaa sivu eteenpäin