Anna palautetta

Lähetä meille Web-sivustoamme, kuntaamme tai muuta aihetta koskevaa palautetta. Kaikki kommentit ja ehdotukset ovat tervetulleita. Käsittelemme vain ne palautteet, joissa on asialliset yhteystiedot.

Asiani koskee

Yhteystiedot

Huomioithan, että käsittelemme vain ne palautteet, joissa on asialliset yhteystiedot.

Tietosuoja

Kunnallisten palveluiden tuottaminen perustuu tietoon ja sen käsittelyyn. Kuntien toimintaan vaikuttavat julkisuus- ja tietosuojalainsäädäntö, jotka säätelevät toiminnan avoimuutta.  Tältä sivulta löydät tietoa kunnan tietosuojavastaavista, tietosuojasta palveluissa ja asiakirjajulkisuuskuvauksesta.

 • Tietosuojavastaavat

  kunnan tietosuojavastaava
  Maiju Rahko

  hallintosihteeri

  terveystoimen tietosuojavastaava
  Taina Ojanaho
  palvelusihteeri
  p. 040 352 5241
  taina.ojanaho@terveystalo.com

  Yhteystiedot

 • Tietosuoja palveluissa

  Henkilötietojen käsittely kunnassa on EU:n tietosuoja-asetuksen mukaista 

  EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (General Data Protection Regulation, GDPR) on sovellettu 25.5.2018 alkaen. Tietosuoja-asetus on suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä, jota noudatetaan myös kunnan toiminnassa.

  Keskeistä uudessa asetuksessa

  Henkilötietojen asianmukainen käsittely vahvistaa rekisteröidyn henkilön oikeuksia sekä lisää avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Keskeistä tietosuoja-asetuksessa on muun muassa

  • henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuuden painottaminen
  • kerättävien henkilötietojen minimointi ja niiden virheettömyys
  • avoimen informoinnin lisääminen

  Kunnalla on myös kokonaisvastuu yhteistyötahojensa henkilötietojen käsittelystä.

  Yksityishenkilön oikeuksista

  Yksityishenkilöille eli rekisteröidyillä on oikeus tietoon siitä, miten heidän tietojaan käsitellään ja käytetään eri tarkoituksiin.

  Rekisteröidyillä on tietyissä tilanteissa esimerkiksi oikeus oikaista tietonsa, siirtää tiedot järjestelmästä toiseen, rajoittaa henkilötietojensa käsittelyä sekä saada tietonsa poistetuksi. Nämä oikeudet eivät kuitenkaan ole ehdottomia ja niihin sisältyy poikkeuksia, koska henkilötietojen käsittelyperuste vaikuttaa siihen, mitä oikeuksia rekisteröidyllä on.

  Tietosuoja-asetus

  Tutustu EU:n tietosuoja-asetukseen 

 • Asiakirjajulkisuuskuvaus ja tietosuojaselosteet

  Tervolan kunnan asiakirjajulkisuuskuvaus

  Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta (906/219) 28 §

   

  Tiedonhallintayksikön on ylläpidettävä julkisuusperiaatteen toteuttamista varten kuvausta tietovarannoistaan asiakirjajulkisuuden toteuttamiseksi. Tervolan kunta on tiedonhallintalaissa (906/2019) tarkoitettu tiedonhallintayksikkö. Asiakirjajulkisuuskuvauksen avulla tietopyyntöjen kohdistaminen helpottuu (laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/199, 13 §).

  Asiakirjajulkisuuskuvauksen tarkoituksena on antaa yleiskuvaus Tervolan kunnan asiarekistereiden ja palvelujen tiedonhallinnasta sekä helpottaa tietopyyntöjen tekemisessä Tervolan kunnalle. Asiakirjajulkisuuskuvauksessa kerrotaan, miten Tervolan kunnassa hallitaan tietoaineistoja, joita syntyy viranomaisen asiankäsittelyssä ja palvelujen tuottamisessa. Viranomaisen velvollisuus on avustaa tiedon pyytäjää asiakirjan yksilöinnissä. Asiakirjajulkisuuskuvauksen avulla kerrotaan myös, missä laajuudessa viranomainen käsittelee tietoja tuottaessaan palveluja tai käsitellessään asioita.

  Tietopalvelu ja tietopyynnöt

  Viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) mukaan jokaisella on oikeus saada tieto viranomaisen julkisesta asiakirjasta. Asiakirjalla tarkoitetaan perinteisen paperiasiakirjan lisäksi myös sähköistä tiedostoa tai audiovisuaalisessa muodossa olevaa tallennetta. Asianosaisella on myös oikeus saada tietoa itseään koskevista asioista.

  Tietopyynnöt pyydetään toimittamaan Tervolan kunnan kirjaamoon. Kirjaamo toimittaa tietopyynnön edelleen vastattavaksi kyseiselle osastolle tai asiaa hoitavalle taholle.

  Sähköpostiosoite:                                     tervolan.kunta@tervola.fi

  Postiosoite:                                               Keskustie 81, 95300 Tervola

  Julkiseen asiakirjaan kohdistuva tietopyyntö

  Mahdollisimman hyvin yksilöity tietopyyntö helpottaa asiakirjan löytämistä. Tietopyynnöstä tulee käydä ilmi, mitä asiakirjaa tai asiakirjoja pyyntö koskee. Lisäksi pyynnössä on hyvä ilmoittaa esimerkiksi asiakirjan päivämäärä tai otsikko, mikäli sellainen on tiedossa. Julkista asiakirjaa koskevaa tietopyyntöä ei tarvitse perustella. Julkista asiakirjaa koskeva tietopyyntö voidaan laatia vapaamuotoisesti esimerkiksi sähköpostitse, puhelimitse tai kirjeitse.

  Salassa pidettävään asiakirjaan kohdistuva tietopyyntö

  Asiakirjan pyytäjän tulee ilmoittaa tietojen käyttötarkoitus sekä pystyä todentamaan henkilöllisyytensä, sillä tietoa salassa pidettävästä asiakirjasta tai asiakirjoista voidaan luovuttaa vain tietyin edellytyksin. Kunta voi pyytää myös muita lisätietoja asiakirjan pyytäjältä, mikäli niitä tarvitaan tietojen luovittamisen edellytyksen selvittämiseksi. Salassa pidettäviä asiakirjoja koskeva tietopyyntö pyydetään tekemään kirjallisesti tai vapaamuotoisella tietopyynnöllä, jossa tulee olla pyytäjän omakätinen allekirjoitus. Sähköinen tietopyyntö pyydetään jättämään salattua viestiliikennettä käyttäen.

  Rekisteröidyn tietopyyntö

  Tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) mukaan rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitteleekö tämä häntä koskevia henkilötietoja. Näin rekisteröidyllä on mahdollisuus arvioida ja varmistaa käsittelyn lainmukaisuus. Jos rekisteröity pyytää tietojaan nähtäväksi, rekisterinpitäjän on toimitettava hänelle jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoista. Tietopyyntölomake löytyy Tervolan kunnan sivuilta. Lomake pyydetään toimittamaan sähköpostitse, kirjeitse tai toimittamalla se kunnanvirastoon.

  Tietopyynnön aikarajat

  Tieto julkisesta asiakirjasta annetaan mahdollisimman pian, viimeistään kahden viikon kuluessa tietopyynnön tekemisestä.  Tieto julkisesta asiakirjasta annetaan viimeistään kuukauden kuluessa tietopyynnön tekemisestä, jos asian käsittely ja ratkaisu vaativat erityistoimenpiteitä tai tavanomaista suuremman työmäärän. Myös salassa pidettävien asiakirjojen luovuttamisen käsittelyaika on maksimissaan yksi kuukausi.

  Tietosuoja-asetuksen perusteella tehtyyn tietopyyntöön on vastattava kuukauden kuluessa taikka, jos pyyntö on hyvin laaja, kahden kuukauden kuluessa. Rekisteröidylle on kuitenkin tässä tapauksessa ilmoitettava kuukauden kuluessa tietopyynnön käsittelytilanteesta. Asiakirjan tyypistä riippuen kunta voi luovuttaa pyydetyt tiedot joko sähköisinä, paperisina tai asiakirjoihin voi tutustua paikan päällä. Paperitulosteista voidaan periä maksu. Tietosuoja-asetuksen perusteella henkilötietoja luovutettaessa on varmistuttava pyytäjän henkilöllisyydestä.

  Tietovarannot

  Tietovaranto on tiettyä tarkoitusta varten muodostettu, loogisesti tai fyysisesti yhteenkuuluvien tietojen muodostama tietoaineisto tai tietoaineistojen kokoelma. Tietovaranto voi sisältää myös yksilöiviä rekisteritietoja. Tietovarantoa voidaan käsitellä tietojärjestelmien avulla tai manuaalisesti.

  Tervolan kunnan tietovarantoihin ja rekistereihin kerätään lakien ja säännösten mukaisia kunnan palvelujen käyttäjien ja palveluntuottajien sekä henkilöstö- ja taloushallinnon tarvitsemia tietoja ja asiakirjoja.

  Tervolan kunta kerää henkilötietoja erilaisten viranomaistehtävien suorittamista varten. Alta löydät tietosuojaselosteet käytössämme olevista rekistereistä.

  Hallinto-osaston rekisterit

   

  Sivistysosaston rekisterit

   

  Teknisen osaston rekisterit 

   

  Tietosuojaselosteet päivitetään sivuille heti selosteiden valmistuttua julkaistavaksi.


Jaa sivu eteenpäin