Kunnalliset säännöt ja ohjeet

Tältä sivulta löydät kunnalliset säännöt, ohjeet, strategiat, suunnitelmat sekä taksat ja maksut.

Hallintosääntö

Hallintosääntö on kunnan hallinnon ja toiminnan keskeinen ohjausväline, joka koskee kunnan sisäistä hallintoa ja toimintaa.  Jokaisessa kunnassa ja kuntayhtymässä on oltava hallintosääntö, jonka sisällön määrittelee kuntalain (410/2015) 90 §. Hallintosääntö määrää kunnan viranomaisten tehtävänjaon ja toimivallan. Hallintosäännön määräyksistä päättää kunnanvaltuusto. Hallintosääntö sitoo myös valtuustoa, joka ei voi poiketa sen määräyksistä muuten kuin hallintosääntöä muuttamalla.

Linkki hallintosääntöön

 • Säännöt

 • Ohjeet

 • Ohjelmat

 • Strategiat

 • Suunnitelmat

  Voit tutustua kunnallisiin suunnitelmiin linkkien kautta:

  Tasa-arvosuunnitelma

  Yhdenvertaisuussuunnitelma

 • Taksat ja maksut

 • Säännös sidonnaisuusilmoituksista

  Kuntalain 84 §:ssä säädetään sidonnaisuuksien ilmoittamisesta.

  Säännöksen mukaan kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

  Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee seuraavia viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä:

  • kunnanhallituksen sekä sen alaisen jaoston jäseniä ja varajäseniä
  • maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen sekä sen alaisen jaoston jäseniä ja varajäseniä (tekninen lautakunta Tervolan kunnassa)
  • valtuuston, lautakunnan ja jaoston puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia
  • kunnanjohtajaa
  • kunnanhallituksen, lautakunnan ja jaoston esittelijää.

  Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

  Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

  Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta.

  Tarkastuslautakunta käsittelee sidonnaisuusilmoituksia kokouksissaan tarpeen mukaan.

  Linkit

 • Saavutettavuusseloste (ei ajantasalla, päivitetään vuoden 2023 aikana)

  Tämä saavutettavuusseloste koskee palvelua www.tervola.fi ja on laadittu / päivitetty 21.09.2020. Palvelua koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia.

  Palvelun saavutettavuuden on arvioinut ulkopuolinen asiantuntijaorganisaatio

  Digipalvelun saavutettavuuden tila

  Täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain

  Ei saavutettava sisältö

  1. Verkkosivusto ei ole vielä kaikilta osin vaatimusten mukainen

  • Rakennus- ja ympäristöpalveluiden lupahakemukset (pdf): Tervolan kunnan rakennus- ja ympäristöpalveluiden lupahakemukset eivät ole saavutettavia. Lupahakemusten asettelut, navigoinnit, vaihtoehtoiset tekstit sekä taulukkorakenteet ovat puutteellisia. Tervolan kunnan tavoitteena on hankkia sähköinen lupajärjestelmä vuosien 2020-2021 aikana. Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
   • 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö
   • 1.3.1 Informaatio ja suhteet
   • 1.3.2 Merkitykseen vaikuttava järjestys
   • 1.2.3 Kuvailutulkkaus tai mediavastine (tallennettu)
  • Teknisten palveluiden vireillä olevat kaavoitushankkeet (pdf): Tervolan kunnan kaavoitushankkeiden aineisto on tullut kaavoittajakonsulteilta. Aineiston saavutettavuudessa on puutteita mm. asetteluissa, otsikoinnissa, vaihtoehtoisissa teksteissä sekä taulukkorakenteissa. Useat kaavoitushankkeet ovat päättymässä ja tulevien hankkeiden aineistoissa huomioidaan saavutettavuus. Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
   • 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö
   • 1.2.3 Kuvailutulkkaus tai mediavastine (tallennettu)
   • 1.3.2 Merkitykseen vaikuttava järjestys
   • 1.3.1 Informaatio ja suhteet
   • 1.4.1 Värien käyttö
   • 1.4.3 Kontrasti (minimi)
  • Varhaiskasvatuksen ja opetuksen hakemukset (pdf): Tervolan kunnan varhaiskasvatuksen ja opetuksen hakemusten luettavuudessa, navigoinnissa ja taulukkorakenteissa on puutteita. Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
   • 1.3.2 Merkitykseen vaikuttava järjestys
   • 1.3.1 Informaatio ja suhteet
  • Tervolalainen-lehdet (pdf): Tervolan tiedotuslehden julkaisu vuosilta 2018-2020 eivät ole saavutettavia. Tiedostot ovat tulostettuja pdf-tiedostoja, joista ei ole saatavissa informaatiota. Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
   • 1.3.1 Informaatio ja suhteet
   • 1.3.2 Merkitykseen vaikuttava järjestys
  • Tervolan kunnan tietosuojaselosteet (pdf): Tervolan kunnan tietosuojaselosteiden saavutettavuudessa on puutteita mm. taulukkorakenteessa ja lukemisjärjestyksessä. Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
   • 1.3.1 Informaatio ja suhteet
   • 1.3.2 Merkitykseen vaikuttava järjestys
  • Sosiaali- ja terveyspalveluiden lomakkeet (pdf): Sosiaali- ja terveyspalveluiden lomakkeet ovat saavutettavuudeltaa puutteellisia mm. taulukkorakenteiden ja lukemisjärjestyksen osalta. Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty
   • 1.3.1 Informaatio ja suhteet
   • 1.3.2 Merkitykseen vaikuttava järjestys

  2. Kohtuuton rasite

  Tervolan kunnan ulkopuoliselta palveluntarjoajalta ostamassa KT-web julkaisualustassa olevia kunnan toimielinten esityslistoja ja pöytäkirjoja ei ole mahdollista lukea palvelun kautta saavutettavasti. Tervolan kunnalla on tulevien vuosien aikana tavoitteena uusia julkaisualusta. Julkaisualustalla olevat esityslistat ja pöytäkirjat on mahdollista saada saavutettavina sähköpostilla tervolan.kunta@tervola.fi.

  3. Ei kuulu lainsäädännön piiriin

  • opetuksessa rajatussa ryhmässä määräaikaisesti käytettäviä sisältöjä
  • käyttäjien tai muiden ulkopuolisten tahojen palvelussa julkaisemia sisältöjä, jotka eivät ole palveluntarjoajan itsensä tuottamia, rahoittamia tai valvomia
  • karttoja, joita ei ole tarkoitettu navigointikäyttöön (esim. sää- tai maastokarttoja)
  • toimisto-ohjelmien tiedostoja (esim. doc, pdf, odt), jotka on julkaistu ennen 23.9.2018
  • video- tai äänitallenteita, jotka on julkaistu ennen 23.9.2020

  Mikäli asiakas tarvitsee Tervolan kunnan verkkosivuilla olevaa saavuttamatonta tiedostoa, karttaa tai muuta dokumenttia, voi hän olla yhteydessä sähköpostitse tervolan.kunta@tervola.fi.

  Huomasitko saavutettavuuspuutteen digipalvelussamme?

  Ota yhteyttä meihin ja teemme parhaamme asian korjaamiseksi.

  Sähköpostilla

  tervolan.kunta@tervola.fi

  Muilla tavoin

  Palautetta voi antaa myös soittamalla Tervolan kunnan neuvontaan numeroon 040 124 2411.

  Valvontaviranomainen

  Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

  Valvontaviranomaisen yhteystiedot

  Etelä-Suomen aluehallintovirasto
  Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
  www.saavutettavuusvaatimukset.fi
  saavutettavuus(at)avi.fi
  puhelinnumero vaihde 0295 016 000


Jaa sivu eteenpäin