Tervolan kunnan talous vuonna 2022

Tervolan kunnanhallitus hyväksyi vuoden 2022 tilinpäätöksen kokouksessaan 27.3.2023.

Vuonna 2022 kunnan taloudenhoito toteutui kokonaisuudessaan hyvin, tulos oli selvästi arvioitua parempi. Kunnan toimintakulut toteutuivat suunnitellusti. Toimintatuottoja kertyi noin 0,3 milj. euroa arvioitua enemmän. Hyvään tulokseen siivitti pääosin erinäiset kertaerät. Myös verotulot toteutuivat noin 0,5 milj. euroa arvioitua suurempina.

Toimintakatteeksi muodostui –23,5 milj. euroa ja vuosikatteeksi 2,8 milj. euroa. Tilikauden tulos oli 2,34 milj. euroa ja tilinpäätössiirtojen jälkeinen tilikauden ylijäämä 2,52 milj. euroa. Kertynyt ylijäämä kunnan taseessa 31.12.2022 oli 19,3 milj. euroa. Kunnan rahavarat vuoden 2022 päättyessä olivat 10,9 milj. euroa ja lainakanta vuoden 2022 lopussa oli n. 2,8 milj. euroa.

Olennaiset tapahtumat tilikaudella

Vuosi 2022 oli historiallinen vuosi kuntataloudessa, sillä se oli viimeinen ns. vanhan kuntamallin mukainen vuosi. Vuoden vaihteessa kuntien tehtävistä merkittävä osa, sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimi siirtyivät hyvinvointialueiden hoidettavaksi. Muutosta edelsi tiivis valmistelutyö, joka sitoi myös Tervolassa paljon kuntaorganisaation resursseja. Uudistustyö vaati paljon kunnan henkilöstöltä, työtä tehtiin omien tehtävien osalta eikä työstä olisi selvitty ilman työntekijöiden sitoutuneisuutta ja joustavaa asennetta.

Samaan aikaan kunnan kehitystyötä on jatkettu määrätietoisesti. Valtuusto hyväksyi kesäkuussa uuden kuntastrategian ”Viihtyisä, elinvoimainen Tervola”, joka viitoittaa Tervolan tulevaisuuden polkuja. Tavoitteena on panostaa niin kunnan veto- kuin pitovoimaankin, houkutella nykyisten asukkaiden ja yritysten rinnalle uusia tulijoita.

Yrityskentällä nähtiin edelleen positiivista liikehdintää, vuoden aikana kuntaan perustettiin 14 uutta yritystä. Yritystoiminta oli vireää huolimatta Ukrainan sodan aiheuttamista maailmanlaajuisista epävarmuustekijöistä. Sekä kunnan että teollisuuden toimintaa haastoi maailmanpoliittinen tilanne ja energiakriisi, joiden myötä inflaatio kiihtyi. Kustannusten raju nousu ja etenkin energian kasvava hinta näkyi niin kuntalaisten, kunnan kuin yritystoimijoidenkin arjessa. Haasteista huolimatta yrityskentällä nähtiin vahvaa uskoa tulevaan, erityisesti puualan yritykset tekivät rohkeita investointeja toimintaansa.

Uudessa kuntastrategiassa painotettiin vahvasti viestinnän merkitystä. Vahva markkinointi ja aktiivinen viestintä tuo Tervolaa ja kunnan myönteisiä mahdollisuuksia esille. Aktiivisella viestinnällä kunta myös haluaa olla avoin ja vuorovaikutteinen kuntalaisten suuntaan. Viestintä kasvoi vuoden aikana merkittävästi monilla mittareilla mitattuna.

Monista ponnisteluista huolimatta Tervolan asukasluvun kehitys on ollut pitkään aleneva, viime vuosi ei tehnyt siinä poikkeusta, Tervolan väkimäärä väheni 19 henkilöllä. Syntyvyyden kasvusta huolimatta, lapsia syntyi 27, luontainen väestökehitys oli negatiivinen. Vuoden aikana tehtiinkin merkittäviä päätöksiä lapsiperheiden tukemiseksi. Vuoden lopulla tehtiin päätös vauvarahan korottamisesta, vuoden 2023 alusta jokainen Tervolassa syntyvä vauva saa yhteensä 6000€ vauvarahaa. Lisäksi1.1.2023 alkaen lapsi saa maksuttoman varhaiskasvatusvuoden oltuaan Tervolan kunnan varhaiskasvatuksessa yhteensä vähintään vuoden ajan.

Käyttötalous

Tilikauden toiminnan tuotot ja kulut toteutuvat pääosin suunnitellusti. Toimintakulut olivat 27, 27 milj. euroa, jossa nousua vuoteen 2021 verrattuna lähes kaksi miljoonaa euroa. Henkilöstökuluissa oli nousua lähes miljoonan edellisestä vuodesta, tämä selittyy kunta-alan palkankorotuksilla sekä Tervolan kunnan tekemillä kesällä 2022 tekemillä ylimääräisellä palkankorotuksella. Henkilöstömenot alittivat silti budjetoidun. Annettujen avustusten määrä 0,74 milj. euroa ylitti budjetoidun 0,65 milj. euroa, tähän syynä Tervolan Vesi ja Energia Oy:lle annettu 200 000 euron avustus uuden voimalinjan suunnitteluun. Toimintamenot pysyivät silti lähes budjetissa.

Tilikauden 2022 toimintatuotot olivat 3,80 milj. euroa, joka on 0,43 milj. euroa vähemmän kuin edellisellä tilikaudella. Toimintatuottoja kirjattiin silti 0,25 milj. euroa ennakoitua enemmän. Hyvä tulos aiheutui saaduista avustuksista, mm. korona-avustuksia saatiin vielä vuoden 2022 aikana.

Toimintakatteeksi muodostui -23, 47 milj. euroa, joka oli 2,57 milj. euroa edellistä tilikautta heikompi.

 Verorahoitus          

 Verotulot ylittivät alkuperäisen budjetin 0,46 milj. eurolla. Verotuloja kertyi yhteensä 12,46 milj. euroa, tämä on 0,13 milj. euroa enemmän kuin vuonna 2021. Kiinteistöverojen tuotto kasvoi 2, 90 milj. euroon ja yhteisöveron tuotto 0,91 milj. euroon. Kiinteistöverot ja yhteisöverot nousivat  edelliseen vuoteen verrattuna. Kiinteistöveron hyvää kehitystä selittää indeksikorotukset.

Valtionosuuksia kertyi 11, 94 milj. euroa, joka on 0,58 milj. euroa enemmän kuin vuonna 2021. Ennakoitua parempi tulos selittyy koronatukitoimenpiteenä tehdystä verotulomenetysten kompensaatiosta.

Rahoitustuotot ja -kulut

Rahoitustuotot toteutuivat ennakoitua huomattavasti suurempina. Rahoitustuottoja kertyi yhteensä 1,89 milj. euroa, joka oli 1,53 milj. euroa arvioitua suurempi tulos.

Rahoitustuotoissa merkittävin erä on osakkuussähkön tuotto, joka perustuu Lapin Sähkövoima Oy:n osakkeiden omistukseen. Tuotto oli vuonna 2022 sähkön korkeasta hinnasta johtuen poikkeuksellisen suuri, 1,94 milj. euroa, mikä on yli miljoona euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Tuotoksi oli budjetissa arvioitu 0,5 milj. euroa.

Rahoituskulut olivat yhteensä 0,11 milj. euroa, josta suurimman osuuden muodostaa osakkuussähkön kulut 0,045 milj. euroa.

Vuosikate ja tilikauden tulos

Tervolan kunnan vuosikate oli 2,81 milj. euroa, mikä on 0,75 milj. euroa heikompi kuin edellisellä tilikaudella. Investointeihin, sijoituksiin ja lainojen lyhennyksiin käytettävissä oleva rahoitus pysyi silti hyvänä.

Tilikauden tulos oli 2,34 milj. euroa ja tilinpäätössiirtojen jälkeen tilikauden ylijäämä 2,52 milj. euroa. Tilikauden tulosta parantaa Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveyspalvelujen ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymän vuoden 2021 tehdyn kirjauksen korjaus. Tästä syntyi noin 0,2 milj. euron positiivinen vaikutus tilinpäätökseen. Lisäksi Kolpeneen kuntayhtymä peruspääoman tuloutukset paransivat tulosta reilulla 70 tuhannella eurolla.

Investoinnit                              

Tervolan kunnan investointimenot olivat vuonna 2022 1,85 milj. euroa, joka oli 1,58 milj. euroa suunniteltua vähemmän. Investointituloja kertyi reilut 85 tuhatta euroa. Suurin investointien alittumiseen vaikuttanut tekijä oli terveyskeskuksen uudisrakennushankkeen viivästyminen.

Vuoden aikana kunta toteutti monia kuntalaisten arjessa näkyviä investointeja. Näistä suurin (1,3 milj. euroa) oli terveyskeskuksen uudistustyöt, jotka saatiin lähes valmiiksi vuoden 2022 aikana. Lisäksi vuoden aikana toteutettiin Mattisen kyläkoulun julkisivuremontti. Kätkävaaran luolat ja rotkot -hankkeen myötä panostettiin kuntalaisten viihtyvyyteen ja kulttuuri- ja luontomatkailuun. Elämyksellinen luontopolku Kätkävaaraan saatiin viimeistelyjä vaille valmiiksi.

Lisätiedot

Mika Simoska
kunnanjohtaja
Laura Kantomaa
vs. hallintojohtaja

Jaa sivu eteenpäin