Tervolan kunnan vuoden 2023 tulos ennakoitua parempi

Vuonna 2023 kunnan taloudenhoito toteutui ennakoitua paremmin. Kunnan tulokseksi muodostui 0,12 milj. euroa, joka on vajaa 1,25 milj. Talousarviossa suunniteltua parempi tulos. Kunnan toimintakulut toteutuivat 0,42 milj. euroa pienempinä, vastaavasti toimintatuotot toteutuivat 0,13 milj. euroa ennakoitua suurempina. Myös verotuloja kertyi odotettua enemmän. 

Toimintamenot olivat kokonaisuudessaan 12, 79 milj. euroa ja toimintatuotot yhteensä 3,39 milj. euroa. Kunnan toimintakatteeksi muodostui 9,40 milj. euroa. Verotuloja kertyi yhteensä 7,74 milj. euroa ja valtionosuuksia 4,04 milj. euroa. Rahoitustuotoista kertynyt tulos on 0,66 milj. euroa. Tilikauden kokonaistulos poistojen ja arvonalentumisten jälkeen oli 2 milj. euroa ja tilinpäätössiirtojen jälkeinen tilikauden ylijäämä 0,12. milj. euroa. Kertynyt ylijäämä kunnan taseessa 31.12.2023 oli yhteensä 19,3 milj. euroa. Kunnan rahavarat vuoden 2023 päättyessä olivat 10,95 milj. euroa ja lainakanta kutistui puolella edellisestä vuodesta, ollen vuoden 2023 lopussa 1,43 milj. euroa, eli 505 euroa asukasta kohden. 

Olennaiset tapahtumat tilikaudella 

Vuosi 2023 oli ensimmäinen “uuden kunnan” vuosi sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen siirryttyä Lapin hyvinvointialueen hoidettaviksi. Tämä tarkoitti kunnan budjetin kutistumista puoleen, muutoksesta johtuen myös talouden arviointi oli poikkeuksellisen haasteellista.  Tähän nähden taloussuunnittelussa onnistuttiin odotettua paremmin. Muutos tuntui luonnollisesti kunnan toimintakentässä monin tavoin, esimerkiksi henkilökunnasta noin puolet siirtyi hyvinvointialueen palvelukseen. Vuosi 2023 olikin uusien toimintatapojen opettelua, yhdyspintojen sovittamista hyvinvointialueen kanssa sekä uusien toimintamallien hahmottamista.  

Yrityskentällä nähtiin edelleen positiivista liikehdintää, vuoden aikana kuntaan perustettiin 19 uutta yritystä. Yritystoiminta oli vireää huolimatta Ukrainan sodan aiheuttamista maailmanlaajuisista epävarmuustekijöistä. Kustannusten raju nousu, inflaation kiihtyminen ja etenkin energian kasvava hinta näkyi niin kuntalaisten, kunnan kuin yritystoimijoidenkin arjessa. Haasteista huolimatta yrityskentällä nähtiin vahvaa uskoa tulevaan, tästä osoituksena yritysten rohkeat tulevaisuuteen suuntautuneet investoinnit.  

Tervolan kuntastrategiassa painotetaan vahvasti viestinnän merkitystä. Vahva markkinointi ja aktiivinen viestintä tuo Tervolaa ja kunnan myönteisiä mahdollisuuksia esille. Aktiivisella viestinnällä kunta myös haluaa olla avoin ja vuorovaikutteinen kuntalaisten suuntaan. Viestintä kasvoi vuoden aikana merkittävästi monilla mittareilla mitattuna. Vuoden 2023 alusta kuntalaiset ovat voineet seurata valtuuston kokouksia suorana netissä. Näin on mahdollistettu kuntademokratian ja päätöksenteon seuranta entistä helpommin ja avoimemmin.  

Monista ponnisteluista huolimatta Tervolan asukasluvun kehitys on ollut pitkään aleneva, viime vuosi ei tehnyt siinä poikkeusta. Luontainen väestönkehitys oli negatiivinen, josta johtuen kunnan väkiluku aleni 31:llä hengellä.  Ilahduttavasti syntyvyys pysytteli edelleen korkealla tasolla, Tervolaan syntyi 27 lasta, joka on todella positiivinen määrä väkilukuun ja muihin kuntiin suhteutettuna. Kuntastrategian mukaisesti Tervolassa panostetaan myös lapsiin ja lapsiperheisiin. Vuoden 2023 alusta vauvarahaa korotettiin 6000 euroon, sen lisäksi vuoden alusta alkaen lapset saivat maksuttoman varhaiskasvatusvuoden oltuaan Tervolan kunnan varhaiskasvatuksessa yhteensä vähintään vuoden. 

Käyttötalous 

Tilikauden toiminnan tuotot toteutuivat hiukan arvioitua paremmin, lisäksi toiminnan kulut toteutuivat suunniteltua positiivisemin. Toimintakulut olivat 12,79 milj. euroa, eli 0,42 milj. euroa arvioitua vähemmän ja toiminnan tuotot 3,39 milj. euroa. Tulopuolella erityisesti arvioitua suuremmat vuokratuotot kasvattivat toiminnan tulopuolta. Iso vuokratuottokertymä johtuu hyvinvointialueelle vuokratuista sote-kiinteistöistä.  

Toimintakatteeksi muodostui -9,40 milj. euroa. 

Verotulot 

Verotulot toteutuivat odotettua positiivisemmin. Verotuloa kasvattivat erityisesti kertaerinä toteutuvat ”verohännät”. Verohännät ovat aiemmilta vuosilta kertyneitä kunnallis- ja yhteisöverotuloja, jotka maksuunpantiin sote-uudistusta edeltävillä korkeimmilla tuloveroprosenteilla ja yhteisöveron jako-osuuksilla. Verohäntien osuus verotuloista oli noin 0,4 milj. euroa. Verotettavien tulojen kehitys kunnassa oli selkeästi positiivinen.  Verotuloja kertyi yhteensä 7,74 milj. euroa, eli lähes 0,5 milj. euroa arvioitua enemmän.  

Valtionosuuksia kertyi 4,04 milj. euroa.  

Rahoitustuotot ja -kulut 

Rahoitustuotot toteutuivat ennakoitua heikommin. Rahoitustuottoja kertyi yhteensä 0,69 milj. euroa, joka on 0,11 milj. euroa arvioitua vähemmän. Rahoitustuotoista merkittäväin erä muodostuu osakkuussähkön tuotosta, joka perustuu Lapin Sähkövoima Oy:n osakkeiden omistukseen. Tuotto oli vuonna 2022 sähkön korkeasta hinnasta johtuen poikkeuksellisen suuri, 1,94 milj. euroa. Vuoden 2023 osakkuussähkön tuotto oli maltillisempi, 0,62 milj. euroa, eli 0,18 milj. euroa talousarviossa arvioitua vähemmän.  

Rahoituskulut olivat yhteensä 0,16 milj. euroa. Rahoitustuottoja kulujen jälkeen jäi 0,61 milj. euroa, joka oli 1,27 milj. euroa edellistä vuotta vähemmän.  

Vuosikate ja tilikauden tulos 

Tervolan kunnan vuosikate oli 3,0 milj. euroa, mikä on 0,2 milj. euroa parempi kuin edellisellä tilikaudella. Investointeihin, sijoituksiin ja lainojen lyhennyksiin käytettävissä oleva rahoitus pysyi hyvänä. 

Tilikauden tulos oli 2,0 milj. euroa ja tilinpäätössiirtojen jälkeen tilikauden ylijäämä 0,12 milj. euroa. Tilinpäätökseen tehtiin 2 milj. euron varaus talousarviossa suunniteltua rivitalon rakennushanketta varten.   

Investoinnit                               

Tervolan kunnan investointimenot olivat vuonna 2023 1,49 milj. euroa, joka oli 3,82 milj. euroa suunniteltua vähemmän. Vuoden aikana toteutettu merkittävin investointi oli Terveyskeskuksen laajennusprojekti, joka valmistui alkuvuodesta 2023. Kuntalaisten viihtyisyyteen ja kulttuuri- ja luontomatkailuun vahvasti panostava investointi Kätkävaaraan luolat ja rotkot -hanke saatettiin loppuun kesän aikana.

Lisätiedot

Mika Simoska
kunnanjohtaja
Laura Kantomaa
vs. hallintojohtaja

Jaa sivu eteenpäin