Tervolan kunnanhallitus kokoontui 14.11.2022 

Asialistalla muun muassa Maaseudulta Käsin –messut 2023, Tervolan museoseuran tuki, Tervolan kunnan lausunto Suhangon kaivoshankkeen arviointiselostuksesta.

 Maaseudulta Käsin –messut järjestetään taas 2023

Maaseudulta Käsin -messut on järjestetty Tervolassa 24 kertaa, joista 17 Ammattiopisto Lappian Louen toimipisteessä. Koronarajoitusten jälkeen messut saatiin järjestettyä vuonna 2022 parin vuoden tauon jälkeen hyvin onnistuneesti. Kävijämäärä yllätti positiivisesti, sillä messualueella laskettiin viikonlopun aikana noin 7000 messukävijää. Näytteilleasettajia oli myös runsaasti 87 kappaletta.

Kunnanhallitus päätti, että Maaseudulta Käsin –messut tullaan järjestämään myös vuonna 2023. Tulevia messuja on valmistelemassa erillinen työryhmä, joka koostuu kunnan elinkeinokoordinaattorista, hallinto-osaston palvelusihteeristä ja vapaa-aikaohjaajasta. Työryhmän puheenjohtajaksi valittiin kunnanvaltuuston jäsen Hanna Pesonen. Työryhmän sihteerinä ja organisoijana tulee toimimaan messusihteeri. Ammattiopisto Lappiaa pyydettiin myös nimeämään oma edustajansa työryhmään.

Ohjausryhmän tehtävänä on huolehtia vuosittain messujen onnistumisesta hallinnollisesti, eli ohjausryhmä hyväksyy budjetin, tarkkailee talouden toteutumista sekä ideoi messujen sisältöä ja teemaa.

Tervolan kunta ja Kemijoki Oy tukevat Tervolan museoseuran toimintaa vuosina 2023-2025

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle Tervolan Museoseura ry:lle avustusta 15 000 euroa vuodessa kesäkahvilan ja opastuksen toimintaan sekä 5 000 euroa per vuosi aikavälille 2023-2025.  Avustuksen myöntäminen edellyttää, että Kemijoki Oy avustaa myös Tervolan Museoseura ry:tä vähintään 15 000 euroa vuodessa. Toimeenpano edellyttää, että kunnanvaltuusto myöntää tarvittavat määrärahat avustuksiin.

Tervolan kunnan lausunto Suhangon kaivoshankkeen purkuputken YVA-selostuksesta

Suhanko Arctic Platinum Oy suunnittelee kaivoksen avaamista Ranuan kunnan Suhangon alueella. Kaivosalueen puhdistetut prosessi- ja kuivatusvedet on suunniteltu johdettavaksi putkella Kemijokeen Tervolan kunnan alueella Ossauskosken vesivoimalaitoksen ylä- tai alapuolelle.

Vesien johtaminen Kemijokeen on katsottu niin merkittäväksi ja mahdollisesti ympäristön, erityisesti veden laatuun, vaikuttavaksi tekijäksi että on edellytetty ympäristö vaikutusten arviointimenettelyä (YVA). Tämä menettely on kaksivaiheinen: YVA-ohjelman laatiminen, eli vaihe, jossa kerrotaan mitä hankkeesta tiedetään ja mitä aiotaan lisäksi tutkia ja selvittää. YVA-ohjelma -vaiheessa on pyydetty lausunnot eri toimijoilta, kuten myös Tervolan kunnalta ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimivalta Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnalta.

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti antaa seuraavan lausunnon:

Käsittely- ja suunnitteluprosessin aikana on tullut selville, että ympäristövaikutusten arvioinnin laadinta on tarpeellinen. Tervolan kunta ei hyväksy purkuputken sijoittamista Kemijokeen, vaan purkuvedet tulee johtaa suoraan Perämereen.

Muut asiat

Vasemmiston valtuustoryhmä on tehnyt valtuuston kokouksessa 18.2.2021 valtuusto-aloitteen valtuuston kokouksien lähettämisestä suorana netissä. Valtuustoaloitteen mukainen asia on valmistelussa. Kunnanvaltuuston kokousten lähettämistä netissä kokeillaan olemassa olevilla välineillä tai yhteistyössä palveluntarjoajan kanssa vielä tällä valtuustokaudella. Saatujen kokemusten perusteella valtuustosalin kamera- ja mikrofonijärjestelmän uusiminen huomioidaan valtuustosalin muutostöissä vuonna 2023.

Muut kunnanhallituksen käsittelemät asiat menivät päätösehdotuksen mukaisesti. Voit tutustua kokouksen esityslistastaan tai 18.11.2022 julkaistavaan pöytäkirjaan Tervolan kunnan verkkosivuilla tai suoraan osoitteessa: tervola.ktweb.fi

Lisätiedot

Tervolan kunnanhallitus kokoontui 14.11.2022 

Jaa sivu eteenpäin