Tervolan kunnanhallitus kokoontui 22.1.2024

– asialistalla mm. osallistavan budjetoinnin käynnistyminen, lausuntopyyntö Suhangon kaivoksesta sekä aloitteiden eteneminen

Tervolan kunnan kurkivaakuna

Osallistava budjetointi käynnistyy

Osallistavan budjetoinnin toteutukseen Tervolassa on vuodelle 2024 varattu 20 000 euron määräraha. Osallistavalla budjetoinnilla on tarkoitus tukea Tervolan kunnan strategisia tavoitteita, eli viihtyisyyden, paikallisuuden ja elinvoiman vahvistamista. Kunnanhallitus hyväksyi esitetyn toimintamallin osallistavan budjetoinnin toteuttamiseksi ja toteutusaikataulun vuodelle 2024. 

Lausuntopyyntö, Suhangon kaivoksen ja rikastamon luvat

Aluehallintovirasto on pyytänyt mm. Tervolan kunnan lausuntoa Suhangon kaivoksen ja rikastamon ympäristö- ja vesitalousluvan sekä toiminnan aloittamisluvan ja valmisteluluvan hakemuksesta. Kunnanhallitus keskusteli annettavan lausunnon sisällöstä. Annettavassa lausunnossa tulee korostaa, että lupaprosessissa tulee erityistä huomioita kohdistaa kaivosvesien käsittelyyn ja vesien johtamiseen, purkuvesien laadulle asetettaviin lupaehtoihin sekä kaivoskemikaalien käyttöön. Kaivosalueen vedet tulisi käsitellä suljetussa kierrossa. Lisäksi lupaehdoissa tulee huolehtia siitä, ettei mahdollinen kaivostoiminta aiheuta ympäristöön haitallisia vaikutuksia. 

Kunnanhallitus käsittelee annettavan lausunnon kokouksessaan 5.2.2024. 

Apteekin palvelupiste avautuu kuntakeskuksessa

Apteekkari Niina Salmi on hakenut joulukuussa 2023 Fimealta lupaa apteekin palvelupisteen perustamiselle K-Market Tervolan yhteyteen. Tervolan kunta antoi hakemusta tukevan lausunnon. Fimea on ilmoittanut toimiluvan myöntämisestä apteekin palvelupisteen perustamiseen ja palvelupiste avataan helmikuun alussa. 

Aloite siirtolapuutarhan perustamisesta

Tervola-neuvoston viljelypalstasta/siirtolapuutarhasta koskevan aloitteen valmistelua jatketaan ja hankkeelle pyritään löytämään yhteistyötaho. Kunnalla on tarkoitukseen sopiva alue Jurvanojan varressa, tämän lisäksi tarvitaan yhteistyötaho alueen hallinnointiin ja ylläpitoon. 

Kuntalaisaloite moottorikelkka- ja mönkijäurista

Kuntalaisaloitteeseen pohjautuen kunnan tavoitteena on käynnistää Tervolan monikäyttöreitistöhanke vuonna 2024. Vuosille 2024-2026 on varauduttu monikäyttöreitistön rakentamiseen 450.000 eurolla, josta vuodelle 2024 on varattu 200.000 euroa. Reitistö on mahdollista rakentaa tekemällä moottorikelkkauria. Monikäyttöreitistön käyttäjinä voisivat olla aloitteessa esitettyjen käyttäjäryhmien lisäksi mm. maastopyöräilijät sekä vaeltajat. 

Voit tutustua kokouksen esityslistaan tai 26.1.2024 julkaistavaan pöytäkirjaan Tervolan kunnan verkkosivuilla tai suoraan osoitteessa: tervola.ktweb.fi. 

Lisätiedot

Mika Simoska
kunnanjohtaja
Laura Kantomaa
vs. hallintojohtaja

Jaa sivu eteenpäin