Tervolan kunnanhallitus kokoontui 22.6.2023  

Asialistalla muun muassa TE24 yhteistoiminta-alueen perustaminen, Tervola-neuvoston aloitteen viihtyvyyden lisäämisestä sekä Nuorisovaltuuston aloite kuntosalin aukioloaikojen laajentamisesta.

Tervolan kunnan kurkivaakuna

Tervolan kunta mukana TE24 uudistuksessa ja yhteistoiminta-alueen perustamisessa

Valtakunnallisen TE-palvelut 2024 uudistuksen myötä TE-palvelut siirtyvät kuntien hoidettavaksi. Järjestämisvastuu siirtyy kunnille 1.1.2025. Uudistuksen tavoitteena on palvelurakenne, joka tukee työntekijöiden nopeaa työllistymistä ja lisää työ- ja elinkeinopalvelujen tuottavuutta, saatavuutta, vaikuttavuutta ja monipuolisuutta. Saman järjestäjän vastuulla tukevat palvelut nopeamman työllistymisen tavoitetta ja alueen elinkeinoelämän tarpeita.

Jatkossa TE-palveluiden toteuttamista vastaa kunta tai useamman kunnan muodostama yhteistoiminta-alue, jonka työvoimapohja on vähintään 20 000 henkilöä.

Meri-Lapin kehittämiskeskus ry:n seudullinen työllisyystiimi on valmistellut syksyllä 2022 Kemin, Tornion, Keminmaan, Simon, Tervolan ja Ylitornion kuntien tekemien päätösten mukaisesti yhteistoiminta-aluetta lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Alueella on valmisteltu TE-palveluiden toteuttamista vastuukunta- ja kuntayhtymämallin pohjalta. Yhteistoiminta-alueen kuntien on valittava näistä jompikumpi lopulliseksi toteutusmalliksi.

Tervolan kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Tervola liittyy mukaan Kemin, Keminmaan, Simon, Tornion ja Ylitornion muodostamaan Meri-Lapin työllisyyspalvelut yhteistoiminta-alueeseen. Kunnanhallitus ei tehnyt tehnyt esitystä siitä, järjestetäänkö palvelut vastuukunta- vai koulutuskuntayhtymämallin pohjalta.

Tervolan kunnanvaltuutsto päättää asiasta lopullisesti 8.8.2023.

Tervola-neuvoston aloite viihtyvyyden lisäämisestä

Tervola-neuvosto teki toimikaudellaan kaksi aloitetta Tervolan ympäristön viihtyisyyden lisäämisestä. Ensimmäinen esitys oli Viihtyvyyden lisääminen risukoiden poistamisella ja kukkaistutuksilla ja haastamalla kaikki siivouspäivään, jonka jälkeen järjestetään kilpailu kauneimmasta pihasta, kauneimmasta kylästä ja kauneimmasta yritysympäristöstä. Toisessa esityksessä Jideart lupasi 5-10 kukkalaatikkoa Keskustien varrelle, mikäli kunta saa istutussuunnitelman laadittua kahden viikon aikana.

Risukoiden raivaaminen sisältyy teknisen toimen normaaleihin ylläpitotehtäviin ja sitä toteutetaan määrärahojen puitteissa keskeisiltä alueilta. Kukkalaatikot kuntakeskukseen toteutettiin vuonna 2022. Kunnan siivouspäivä järjestettiin 15.5. jolloin kunta jakoi jätesäkkejä kaikkiaan kymmenelle kylälle, jotka ottivat haasteen vastaan.

Siivouspäivästä sekä kaunein piha, kylä ja yritysympäristö kilpailusta on käynnistynyt ja kunnanhallituksen valitsema raati kiertää heinä-elokuun aikana Tervolassa. Raatiin kutsuttiin edustajiksi teknisen-, sivistystoimen- sekä maaseutulautakuntien puheenjohtajat, kunnanvaltuuston puheenjohtaja sekä elinkeinokoordinaattori. Kilpailusta on tiedotettu kunnan viestintäkanavissa kevään edetessä. Voittajat julkistetaan Maaseudulta Käsin –messujen yhteydessä elokuun lopulla.

Nuorisovaltuuston aloite kuntosalin aukioloaikojen pidentämisestä

Nuorisovaltuusto on tehnyt aloitteen kuntosalin aukioloaikojen pidentämisestä. Kuntosali on avoinna nykyisin aikavälillä 6-22. Kuntosalin aukioloajan toivotaan laajenevan klo 5-24 välille.

Kunnanhallitus päätti laajentaa kuntosalin aukioloaikaa klo 5-24 välille kokeiluluonteisesti. Laajennettu aukioloaika on voimassa vuoden 2023 loppuun saakka. Mikäli kokeilu sujuu hyvin ja käyttö lisääntyy, aukioloaika muutetaan pysyvästi. Jos kokeilujakson aikana havaitaan epätoivottuja vaikutuksia tai tilan väärinkäyttöä, aukioloaika palautetaan välittömästi entiselleen.

Muut asiat

Muut kunnanhallituksen käsittelemät asiat menivät päätösehdotuksen mukaisesti. Voit tutustua kokouksen esityslistaan tai 29.6.2023 julkaistavaan pöytäkirjaan Tervolan kunnan verkkosivuilla tai suoraan osoitteessa: tervola.ktweb.fi

Lisätiedot

Mika Simoska
kunnanjohtaja
Laura Kantomaa
vs. hallintojohtaja

Jaa sivu eteenpäin